Par dezinformāciju (4/6): Aktuāli dezinformāciju cīņu piemēri

Rakstu sērijas iepriekšējās daļas: “Kas ir dezinformācija?”, “Dezinformācijas apjoms informatīvajā telpā” un “Cīņas ar dezinformāciju neviennozīmīgā daba”.

Tālāk īsumā apskatīsim dažu konkrētu dezinformāciju cīņu piemērus, kuri atstāj būtisku ietekmi arī uz Latvijas informatīvo telpu.

1) Neoliberālo un konservatīvo dezinformāciju cīņas

Nozīmīgākais pēdējo desmitgažu politiskais un ideoloģiskais konflikts, kura izpausmes ir vērojamas visā pasaulē un kurš kļūst arvien asāk, ir neoliberālās ideoloģijas atbalstītāju un izmantotāju cīņa par sabiedrības pārveidošanu (transformēšanu) neoliberālās ideoloģijas garā. Pretēja nostāja ir politiskiem spēkiem, kuri uz šādām pārmaiņām reaģē konservatīvi, iebilstot pret tām un pretojoties to realizācijai. Visuzskatāmāk šis konflikts izpaužas Amerikas Savienotajās Valstīs, kur Demokrātiskā partija pieturas neoliberālajai ideoloģijai, bet Republikāniskā partija ir konservatīva.

Neoliberālās ideoloģijas būtība ir absolutizēta liberalizācija, normalizējot un legalizējot daudzas morāli nosodāmas un aizliegtas parādības. Paradoksālā kārtā neoliberālisms paredz arī tiesību ierobežojumus tiem, kuri nepiekrīt neoliberālajām normām. Šādi cilvēki ir “atvērtās sabiedrības ienaidnieki” un uz viņiem liberālās normas neattiecas.

Neoliberālisms ir pārnacionāla ideoloģija, kura iestājas par globalizāciju un visu pasaules valstu apvienošanu vienotā pārvaldes sistēmā. Neoliberālisms iestājas par faktisku nacionālo valstu demontāžu, to funkcijas deleģējot globālām pārvaldes struktūrām.

Kā nozīmīgākie neoliberālās ideoloģijas darbi ir minami sera Karla Popera “Atvērtā sabiedrība un tās ienaidnieki”, Frensisa Fukujamas “Vēstures gals”, kā arī Džordža Sorosa darbi, bet par neoliberālisma ideoloģiskajiem un organizatoriskajiem priekštečiem ir uzskatāmi Ļeva Trocka politisko ideju un prakses piekritēji (Ceturtā Internacionāle).

Var minēt sekojošus neoliberālās ideoloģijas politiskos uzstādījumus:

*) plaša spektra seksuālo deviāciju legalizēšana, normalizācija un izplatīšana;

*) hipertrofēta sieviešu tiesību aizsardzība;

*) Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas, kā arī to ideoloģiju vienādošana;

*) formāli demokrātisku un tiesisku procedūru selektīva absolutizēšana valsts pārvaldē;

*) imigrantu pieplūduma stimulēšana, tautību un rasu sajaukšanās veicināšana;

*) narkotiku legalizācija;

*) dabas aizsardzības un “zaļo” tehnoloģiju prioritizācija;

*) ierobežojumu ieviešana klimata pārmaiņu novēršanai;

*) visu veidu arhaisku ekstrēmistu kustību atbalstīšana, pozicionējot tās kā neoliberālisma pseidoalternatīvas.

Neoliberāļi par sevi saka, ka viņi ir par dažādību, daudzveidību un vispār visu pozitīvo, tas ir, par atvērto (iekļaujošo) sabiedrību, savukārt kritiķi neoliberālismu mēdz dēvēt par neoliberālo (liberālo, kreisi – liberālo, zaļo(eko)) fašismu un totalitārismu, tā atbalstītājus saucot par kreisajiem radikāļiem un apvainojot valsts un sabiedrisko interešu nodevībā. Īpaši zīmīgs apstāklis ir neoliberālisma ideoloģijas un organizatoriskās sistēmas lielā līdzība ar Kibeles kultu Senajā Romā.

Pēc neoliberālās politikas realizācijas praktiskajām sekām un to attīstības vektora, neoliberālisms ir izteikti antikristietisks, nehumāns, ar baisiem antihumānisma elementiem un milzīgu antihumānisma potenciālu.

Konservatīvisms tikai nosacīti ir ideoloģija un to atbalstošie spēki ir pietiekami dažādi, jo konservatoru galvenā vienojošā iezīme ir neoliberālo pārmaiņu nepieņemamība, kas ideoloģiski tiek formulēta ar tradicionālo vērtību terminu. Konservatīvismu atbalsta visa politiskā spektra spēki: vairums labējo, daļa centristu un arī kreisie (pirmkārt, staļinisti, bet ne tikai). Visas tradicionālās reliģijas ir konservatīvas, kā arī daudzi jaunāki reliģiski strāvojumi.  

Tomēr katram konservatīvajam spēkam ir sava ideoloģija un tā nonāk noteiktās pretrunās ar citu konservatīvo spēku ideoloģijām. Tāpēc konservatīvo spēku apvienībai ir grūtāk vienoties kopējām darbībām un izstrādāt kādu vienotu konservatīvu alternatīvu neoliberāļu politiskajām iniciatīvām. Un tāpēc ir salīdzinoši vienkārši panākt, ka konservatīvie spēki atrodas sašķeltā un amorfā stāvoklī.

Kā nosacītu konservatīvu koncepciju var minēt Semjuela Hantingtona darbu “Civilizāciju sadursme”, kuru savulaik mēģināja pretnostatīt Fukujamas “Vēstures gala” koncepcijai un kura pietiekami pieņemami apraksta situāciju, kad savā starpā karo dažādi konservatīvie spēki un to ideoloģijas. 

Ir konservatīvie spēki, kuri, iestājoties par tradicionālām vērtībām, tomēr pieļauj neoliberāļu izmantošanu savu mērķu sasniegšanai, savu ideoloģisko un organizatorisko pozīciju nostiprināšanai. Tāpat ir konservatīvie spēki, kuriem tradicionālo vērtību uzstādījums ir mazāk nozīmīgs, kā citas to ideoloģiski – reliģiskās tēzes, tādēļ tiem ir pieņemama vai pat izdevīga sadarbība ar neoliberāļiem. Visbeidzot, teju visās konservatīvo spēku struktūrās eksistē slēpto neoliberāļu “piektā kolona”, kura no iekšienes cenšas pielāgot attiecīgo struktūru neoliberālajai realitātei.

Tāpēc, neskatoties uz daudzu neoliberālisma tēžu apšaubāmību un nepopularitāti, kā arī pietiekami zemo sabiedrisko atbalstu, neoliberālie politiskie spēki jau pietiekami ilgu laiku spēj saglabāt politisko varu daudzās pasaules valstīs un panākt savu politisko uzstādījumu realizāciju gan nacionālā, gan globālā līmenī. Un neoliberāļiem tas izdodas arī dēļ prasmīgas propagandas un dezinformācijas. Neoliberāļi ir pierādījuši, ka ir prasmīgi dezinformatori.

Galvenie neoliberālās dezinformācijas virzieni ir:

1) savu struktūru, personāliju, politiskās programmas un ideoloģijas attēlošana pārmērīgi pozitīvā gaismā, lai gan realitāte ir pavisam cita, brīžiem pat pietiekami drausmīga;

2) savu taktisko un stratēģisko plānu slēpšana no sabiedrības, kura savā vairumā parasti ir pret neoliberālajiem jaunievedumiem;

3) savu politisko oponentu struktūru, personāliju, politiskās programmas un ideoloģijas attēlošana pārmērīgi negatīvā gaismā, lai gan reizēm realitāte ir cita. 

Tā kā neoliberālā politiskā programma ir nepopulāra un apšaubāma, tad neoliberālās dezinformācijas saturā ir ievērojams maldu un melu īpatsvars, pretējā gadījumā neoliberālie politiskie spēki nespētu sasniegt savus politiskos mērķus. 

Konservatīvo spēku dezinformācija, kura atspoguļo neoliberālo politisko spēku ietekmi uz valsts un sabiedrības attīstību, parasti balstās patiesos apstākļos un analīzē, jo realitāte nerada nepieciešamību maldināt un melot, toties konservatīvā propaganda ir mazāk intensīva un ne pārāk efektīva. Bet tā dezinformācija, kura orientējas uz dažādo konservatīvo spēku ietekmes palielināšanu un ideoloģijas popularizēšanu, satur pilnu dezinformatīvo formu spektru. Tā kā šī dezinformācija nereti apkaro arī citus konservatīvos spēkus, tā novājina un kompromitē visu konservatīvo kustību un veicina neoliberāļu panākumus. 

Neoliberālo un konservatīvo politisko spēku dezinformāciju cīņas vislielākā mērā nosaka gan globālo tendenču attīstību, gan starpvalstu attiecības, gan arī teju visu pasaules valstu iekšpolitiskos procesus. Šis ideoloģiski – politiskais konflikts pašreiz ir noteicošais, kuram lielā mērā ir pakārtoti citi sociālpolitiskie procesi.

2) Krievijas un Rietumvalstu dezinformāciju cīņa

Krievija ir valsts, kura pēdējo gadsimtu laikā pretendē gan uz reģionālas, gan globālas lielvalsts statusu, tādēļ tai neizbēgami rodas konflikti ar citām valstīm, kuras pretendē uz līdzīgām pozīcijām. Reģionālā līmenī Krievija ir bijusi iesaistīta konfliktos teju ar visām reģionālajām kaimiņvalstīm, no kurām īpaši pieminamas ir Polija, Turcija (Osmaņu impērija), Vācija, Japāna, Austrija, Francija, Zviedrija, bet globālā līmenī galvenais Krievijas ģeopolitiskais pretinieks ir Lielbritānija, kopā ar kuru šai cīņā ir iesaistījusies arī ASV.

Kā jebkurā starpvalstu konfliktā, tajā ļoti plaši tiek izmantota arī propagandiskā cīņa un dezinformāciju karš. Abas puses pietiekami intensīvi mēģina ietekmēt atsevišķu valstu un visas pasaules sabiedrisko domu sev par labu.

Tā kā Krievija ir pareizticīga valsts un tā kā Krievija ir Padomju Savienības mantiniece, kuras valstiskās sistēmas bāzi veido padomju mantojums, Krievija ir izteikti konservatīva valsts un nemaz nevar būt citādāka. Tāpēc Krievija dabīgi nonāk konfliktā ar neoliberāliem politiskajiem spēkiem un tām valstīm, kuras pārvalda neoliberāļi. Un tāpēc Krievijas – Rietumvalstu dezinformāciju karš lielā mērā ir kā daļa vai kā turpinājums neoliberāļu un konservatoru politiskai cīņai.   

Krievijas oponentu propaganda un dezinformācija ir vērsta uz maksimālu Krievijas valstiskuma, sabiedrības, valodas, reliģijas un krievu nomelnošanu, kam tiek izmantots pilns dezinformatīvo metožu spektrs. Šo stratēģiju pret Krieviju pirmo reizi ar globālu vērienu sāka lietot Lielbritānija pēc Napaleona Francijas uzvaras 19.gadsimta sākumā un tās rezultātā Eiropas valstu sabiedrību acīs Krievija sāka stabili asociēties ar pusmežonīgu valsti. Krimas kara priekšvakarā tas ļāva britiem cīņā pret Krieviju apvienot gandrīz visu Eiropu. Krimas karu (1853-1856) Krievija zaudēja un līdz ar to tajā sākās destruktīvi sabiedriskie procesi, kuri to novājināja un padarīja iespējamu 1917.gada Krievijas valstiskuma katastrofu.   

Bet tā kā ne Krimas karš, ne turpmākie satricinājumi Krieviju neiznīcināja, un tā joprojām palika nozīmīgs reģionālās un globālās politikas dalībnieks, pēc tam Krievijas nomelnošanas stratēģiju dažādi interesenti ar vien tikai turpināja un attīstīja. Un tā tas notiek joprojām.

Rietumvalstu dezinformācijas kara pret Krieviju sakarā ir būtiski ņemt vērā, ka pats šis karš ar tajā izmantotajām metodēm, shēmām, šabloniem, ideologēmām un memiem ir daudzus gadsimtus vecs un tā dziļākās saknes ir meklējamas gan katoļu mēģinājumos pakļaut pareizticīgos, gan seno romiešu mēģinājumos cīnīties ar sev nevēlamo grieķisko. Un mūsdienu Krieviju nomelnojošā dezinformācija savā būtībā maz ar ko atšķiras no iepriekšējo gadsimtu analogiem, jo Krievijas reģionālie un globālie konkurenti pārsvarā tikai atražo, pārveido un laikam atbilstošos tēlos un notikumos ietērpj vecās dezinformatīvās shēmas. 

Krievijas dezinformācijas stils arī laika gaitā daudz nav mainījies. Tas, pirmkārt, balstās uzskatā par Rietumvalstu garīgo degradāciju un Krievijas morāli – ētisko pārākumu pār saviem oponentiem. Šīs koncepcijas ietvaros tiek meklēti un atlasīti patiesi notikumi, kas to apstiprina, un informācija par tiem tad arī tiek plaši izplatīta, reizēm pārspīlētā formā, bet gadās arī – izkoriģēti un sagrozīti. Sāpīgos iekšpolitiskos jautājumos Krievijas propaganda pārsvarā izmanto noklusēšanas, noliegšanas vai, ja savādāk nevar, racionālas izskaidrošanas un pamatošanas taktiku. Tā tas notiek joprojām.

Latvijas valsts piederīgajiem un pirmkārt latviešiem ir jāņem vērā, ka pietiekami ilgu laiku arī Latvijas teritorija un tās iedzīvotāju prāti ir Krievijas un Rietumvalstu dezinformācijas kara intensīvas karadarbības vieta. Latvieši kā civilizēta tauta noformējās tieši Krievijas impērijā. Latvijas valstiskums lielā mērā pieņēma un pārņēma Krievijas valstiskuma tradīcijas. Un, kas ir pats galvenais, gan no Krievijas, gan no Rietumvalstu inteliģences skatu punkta, Latvija ir atšķelta Krievijas teritorija (strīdīga teritorija), bet tās iedzīvotāji ir citādi “krievi”, uz kuriem attiecas gandrīz visi tie paši raksturojumi un attieksmes, kas pret krieviem.

3) Latvijas un Krievijas dezinformāciju cīņa

Uzskatāms un ilustratīvs dezinformāciju cīņu piemērs ir Latvijas un Krievijas savstarpējā dezinformācija krievvalodīgo tiesību ierobežošanas jautājumā. Uz šī piemēra ir labi redzams, ka dezinformē abas puses un kādā veidā tās to dara. Tas savukārt dod iespēju labāk saprast dezinformācijas būtību kā tādu.

Padomju Savienībā faktiskā valsts valoda bija krievu valoda, tāpēc tā bija labi jāzin katram padomju cilvēkam. Katrā savienības republikā bija sava valsts (republikas līmeņa) valoda, kura pēc fakta bija otrā līmeņa valoda. Latvijas PSR – latviešu valoda. Vēl PSRS konstitūcijā bija noteiktas cilvēku tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā, ko kopumā bija iespējams realizēt, bet ko cilvēki ne vienmēr izmantoja, izvēloties bērnus labāk sūtīt tuvākajā skolā, krievu skolā (lai perfekti iemācās krievu valodu un/vai lai gadu mazāk būtu jāmācās) vai republikas nacionālajā skolā (lai iemācās nacionālo valodu).

PSRS tautsaimniecības attīstības plānu izpildes rezultātā Latvijas PSR teritorijā tika radīts liels skaits papildus darba vietu, dzīvojamais fonds un infrastruktūra, kā arī plānveidīgi no visām Savienības republikām tika norīkoti (nosūtīti) cilvēki strādāšanai un dzīvošanai Latvijā. Viņi pārvaldīja krievu valodu un sākumā reti kurš spēja sazināties latviski, bez kā varēja arī iztikt, jo krieviski saprata visi.

Pēc Padomju Savienības sadalīšanas, Latvijas Republikas atkal izveidošanas un nacionālas valsts koncepcijas pieņemšanas visi šie cilvēki kļuva lieki. Viņi neierakstījās jaunajā Latvijas valstiskuma sistēmā un radīja tai ideoloģiskas un politiskas problēmas. Latvijas varasiestādes izvēlējās risināt šo problēmu, tiesiski nošķirot šos cilvēkus un piešķirot tiem otrās šķiras pilsoņu (nepilsoņu) statusu ar ierobežotām tiesībām, paredzot skaidrus un visumā izpildāmus mehānismus pirmās šķiras pilsoņa statusa iegūšanai, kā arī turpinot striktu, bet pakāpenisku virzību uz latviešu valodas pozīciju stiprināšanu un krievu valodas lietošanas mazināšanu Latvijas iekšpolitiskajā telpā. Šāda politika radīja dabīgu un plašu “krievvalodīgo” Latvijas iedzīvotāju neapmierinātību, kā arī izraisīja negatīvu Krievijas varasiestāžu reakciju. Šis apstāklis aizsāka dezinformāciju cīņu, kura norit joprojām.

Latvijas varasiestādes stingri paliek pie uzskata, ka līdzšinējā politika ir bijusi pareiza un ka problēma ir nevis Latvijas valsts attieksmē pret saviem iedzīvotājiem, bet gan šo cilvēku “nepareizajā” pārliecībā un Krievijas naidīgajā politikā, kura uzkurinot viņos neapmierinātību. Latvijas varasiestādes ignorē faktu, ka Latvijas Republika pret šiem cilvēkiem ir izturējusies netaisnīgi (un tāpēc to neapmierinātība ir pamatota), jo viņi uz dzīvi Latvijā ieradās legāli, daudzi no tiem ar norīkojumu, un viņi deva savu ieguldījumu Republikas attīstībā. Jaunajā Latvijā šos cilvēkus sāka arī plaši diskreditēt, izmantojot tādus memus kā “migrants”, “laimes meklētājs”, “okupants”, “nevīžo iemācīties latviešu valodu” u.c., kas tiem rada papildus problēmas saskarē ar iedzīvotājiem, kuri notic šai dezinformācijai.

Kopumā Latvijas Republika pret “krievvalodīgajiem” izturas neiejūtīgi un necienīgi, un mēģina realizēt to pārlatviskošanas politiku. Un šī mērķa sasniegšanai plaši tiek izmantotas arī dezinformatīvas metodes.

Krievija visumā pareizi norāda uz Latvijas varasiestāžu netaisnīgo un tāpēc nepareizo rīcību, kura visa cita starpā visvairāk kaitē tieši Latvijas Republikas ilgtermiņa iekšpolitiskās stabilitātes interesēm. Tai pat laikā Krievija dezinformē, pārspīlējot Latvijas varasiestāžu nodarījumus, to sekas un rada kopumā nekorektas asociācijas. 

Krievijas dezinformācija, apskatot “krievvalodīgo” tiesību ierobežojumus, ignorē, ka, pirmkārt, šie tiesību ierobežojumi nerada “krievvalodīgajiem” smagas negatīvas sekas vai bieži vien negatīvas sekas vispār (ilgu laiku bija pat otrādi, kad nepilsoņa statuss deva arī noteiktas priekšrocības). Otrkārt, jebkurš nepilsonis var izpildīt formālos nosacījumus un kļūt par pilsoni bez ierobežotām tiesībām. Šis dezinformatīvais iespaids tiek ievērojami pastiprināts, radot asociācijas ar DĀR aparteīdu un nacistisko Vāciju, kas maldinoši ataino faktisko Latvijas iekšpolitisko situāciju, jo tik smagus cilvēktiesību pārkāpumus Latvijas Republika nepraktizē.

Tas, protams, nepadara par nebijušu Latvijas varasiestāžu netaisnīgo politiku. Pie tam daļēji šāda veida asociācijas ir analītiski pamatotas, kā iespējamo attīstības tendenci raksturojošas. Tai pat laikā kopējais Krievijas propagandas virziens šai jautājumā ir pārspīlēts, pārlieku emocionāls un faktisko situāciju nekorekti raksturojošs. Pie tam šī nostāja no Krievijas puses ir selektīvi negatīva, jo ir bijušās PSRS republikas, kurās tika praktizēti daudz nopietnāki “krievvalodīgo” tiesību ierobežojumi (līdz pat atklātām un brutālām etniskām “tīrīšanām”), kādi Latvijas Republikā nav notikuši, bet pret šīm valstīm (Centrālāzijas republikas) Krievijas informatīvajā vidē ir iecietīgāka attieksme. Tā ir viena no pazīmēm, kura liecina, ka “krievvalodīgo” tiesību ievērošanas jautājums Krievijas pusei nav prioritārs un ka tas kalpo tikai kā formāls iegansts citu problēmu risināšanai un politisko mērķu sasniegšanai. Un tāpēc tiek izmantotas dezinformatīvas metodes.  

Turpinājums rakstā:

Ivars Prūsis

t.me/brivibasplatforma/730

84 thoughts on “Par dezinformāciju (4/6): Aktuāli dezinformāciju cīņu piemēri

 1. Do you mind if I quote a couple of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your website? My website is in the very same area of interest as yours and my
  visitors would definitely benefit from a lot of the information you provide
  here. Please let me know if this alright with you. Thanks!

 2. Thank you, I have recently been looking for information approximately this subject for
  a long time and yours is the best I’ve came upon till now.
  However, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 3. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after looking at
  a few of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be
  bookmarking it and checking back frequently!

  Feel free to surf to my web-site … Muama Ryoko Review

 4. Hello, There’ѕ no doubt that you web site might Ьee having
  ƅrowser compatіbility issues. When I ⅼook at your weƅsite in Safari, it looks fine
  һowever, if opening in Internet Exⲣlоrer, it’s got sߋme overlapping issues.
  I merely ᴡanteⅾ to give you a qսick heads up!
  Apart fгom that, great website!

  my website :: graphic tees vintage

 5. I ⅼovced ass much aas y᧐u will receive carried out right here.
  Thee sketch is tasteful, your authorеd subject matter ѕtylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering thee fοllowing.
  unwell unqᥙestionaƄly come fuгtheer formerly again sincе exactly the same
  nearly a lot often inside czsе you shield this іncrease.

  Here iis my web blog; Article Source

 6. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a
  daily basis. It will always be exciting to read through content from other authors and practice a little something from other websites.

 7. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for
  this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking
  at alternatives for another platform. I would be fantastic if
  you could point me in the direction of a good platform.

  my webpage; Nitro Strive Nitric Oxide Review (librarius.main.jp/)

 8. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to
  see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  My blog Viag Rx Reviews

 9. Greetings! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when browsing from my iphone4.

  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

  Look into my web blog: Irma

 10. Wow, amazing blog structure! How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The overall glance of your
  web site is great, let alone the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just could
  not leave your website prior to suggesting that I extremely loved the
  usual information an individual supply for your visitors?
  Is gonna be back steadily in order to investigate cross-check new posts.

  Feel free to surf to my homepage – dnd.darkwindguild.com

 11. Hey There. I found your blog the usage of msn. That is a very neatly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful
  information. Thank you for the post. I will definitely
  return.

  Here is my web site – Slimingo

 12. I enjoy you because of all of the hard work on this website.
  Debby takes pleasure in making time for internet research and
  it’s really easy to see why. A lot of people know all about the dynamic means you render important strategies on this web blog and in addition inspire response from
  some others on this idea and our favorite simple princess
  is undoubtedly becoming educated a great deal.
  Enjoy the rest of the new year. Your carrying out a great job.

  Have a look at my site www.invest74.ru/

 13. You can definitely see your skills within the article you write.
  The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
  Always go after your heart.

  Here is my blog post … kiosk lpe88

 14. I don’t even know the way I stopped up right here, however I assumed this put up was once great.
  I do not understand who you might be but definitely you are going to a famous blogger
  in the event you aren’t already. Cheers!

 15. I’ve been browsing on-line more than 3 hours today, yet I by no
  means discovered any interesting article like yours. It’s pretty value
  enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content material as you
  probably did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

  Here is my blog post … trusted online casino – bgoldbet.com

 16. In fact when someone doesn’t be aware of afterward its up to other people that
  they will assist, so here it happens.

  My web page; cara masuk id test love138, Nancy,

 17. Thanks for your personal marvelous posting!
  I seriously enjoyed reading it, you are a great author.

  I will remember to bookmark your blog and will often come back down the road.
  I want to encourage one to continue your great work, have a nice weekend!

  Feel free to visit my web-site; epicwin

 18. Great site you have got here.. It’s hard to find high quality writing like yours nowadays.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

  Also visit my website: download sky777 ios, Aiden,

 19. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright violation? My website has a lot of
  exclusive content I’ve either created myself or outsourced but
  it seems a lot of it is popping it up all over the
  internet without my permission. Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 20. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes
  it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did
  you hire out a developer to create your theme?
  Great work!

 21. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not
  100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

  Also visit my blog … gem greatwall99 (Larue)

 22. Good day! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!

  He always kept chatting about this. I will forward this
  post to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 23. I drop a comment each time I especially enjoy a article on a site or if I have something to
  add to the conversation. Usually it is a result of the fire communicated in the post I looked at.
  And on this article Par dezinformāciju (4/6): Aktuāli dezinformāciju cīņu piemēri – BRĪVĪBAS PLATFORMA.
  I was actually moved enough to create a thought 😉 I actually do have 2 questions
  for you if it’s okay. Could it be simply me
  or does it seem like some of the responses come across like written by brain dead
  people? 😛 And, if you are writing on other online sites, I
  would like to keep up with you. Would you make a list every one of
  your communal sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Take a look at my web site Naked CBD Gummies

 24. Whats up very nice blog!! Guy .. Excellent
  .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally?I’m satisfied to
  search out a lot of useful info here in the publish, we need develop extra techniques on this regard, thanks for
  sharing.

  Also visit my homepage :: VikingXL

 25. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I
  decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I love the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!

 26. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m inspired!
  Very useful info specially the closing part
  🙂 I care for such info much. I used to be seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and good luck.

  Here is my website … Naked CBD Gummies

 27. I seldom comment, however i did some searching and wound
  up here Par dezinformāciju (4/6): Aktuāli dezinformāciju
  cīņu piemēri – BRĪVĪBAS PLATFORMA. And I do have a couple of questions for you if you usually do not
  mind. Could it be simply me or does it look like some of the responses come across as if they are coming from
  brain dead folks? 😛 And, if you are posting on additional places, I’d like to keep up with everything new you have to post.
  Would you make a list of every one of all
  your community sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Here is my blog post VikingXL Review

 28. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉
  I’m going to return once again since i have book marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be
  rich and continue to help other people.

  My web blog: Cognifen Pills

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.