Par vakcinācijas pret COVID-19 medicīniskajiem, ētiskajiem un juridiskajiem aspektiem

Viena no 20. gadsimta vēstures šausmīgākajām nodaļām ir cilvēku piespiedu pakļaušana medicīniskiem eksperimentiem. 1947. gadā pēc Nirnbergas prāvas, kurā tiesāja Otrā Pasaules kara noziedzniekus, viņu vidū arī ārstus, kas veica eksperimentus ar cilvēkiem, spriedumā iekļāva arī desmit ētikas principus. Šos principus noteica, reaģējot uz vairāku apsūdzēto aizstāvībā apgalvoto, ka kara laikā veiktie eksperimenti ar cilvēkiem maz atšķīrās no tiem, kurus veica pirms kara, un ka nebija likumu, kas nošķirtu legālus eksperimentus no prettiesiskiem. Šie desmit principi kļuva pazīstami kā Nirnbergas kodekss.[1]

Nirnbergas kodekss

Kodeksa pirmais punkts paredz: “Obligāti nepieciešama cilvēka brīvprātīga piekrišana. Tas nozīmē, ka eksperimentā iesaistāmas personas, kam ir juridiskas tiesības dot piekrišanu; kam ir brīva izvēles iespēja dot piekrišanu bez mazākās varmācības, krāpšanas, viltus, piespiešanas, maldināšanas vai citas spaidu vai piespiedu metodes; kam ir pietiekamas zināšanas un izpratne par paredzēto eksperimentu, lai spētu pieņemt saprātīgu un apzinātu lēmumu. No tā izriet, ka, pirms eksperimentā iesaistāmā persona dod savu piekrišanu, tai jādara zināma eksperimenta būtība, ilgums un mērķis; eksperimenta metode un norise; visas paredzamās neērtības un riski; iespējamās sekas, kas var ietekmēt viņa veselību vai personību pēc piedalīšanās eksperimentā. Pienākums un atbildība vērtēt saņemtās piekrišanas kvalitāti gulstas uz katru personu, kura organizē vai vada eksperimentu. Tas ir personisks pienākums un atbildība, kuru nevar nesodīti deleģēt citai personai.”

Nirnbergas kodekss ir pamatā visiem pēc tā izstrādātajiem ētisko principu dokumentiem un ir atstājis ievērojamu iespaidu uz starptautiskajām cilvēktiesībām. Mūsdienās medicīniskajos pētījumos, kas veikti ar cilvēkiem, iesaistīto ārstu ētiskos principus nosaka Pasaules medicīnas asociācijas (World Medical Association) Helsinku deklarācija.[2] Tā pirmoreiz pieņemta 1964. gadā un vairākkārt papildināta – pēdējoreiz 2013. gadā. Tā ir pieejama arī latviešu valodā.[3]

Nirnbergas kodeksu un Helsinku deklarāciju Latvijā aizvien biežāk piesauc saistībā ar masveida vakcināciju pret COVID-19. Tomēr pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica šī gada 9. jūlijā kādā rakstā,[4] atsaucoties uz RSU Juridiskās fakultātes docētāju Karinu Palkovu, skaidro: “Saistīt vakcināciju ar Nirnbergas kodeksu nav nekāda pamata, tā kā vakcinācija nav eksperiments un tā netiek veikta piespiedu kārtā.”

Helsinku deklarācija (HD)

Re:Baltica savu slēdzienu par vakcinācijas saistību ar HD – vismaz internetā atrodamajās publikācijās – nav sniegusi. HD ir ievērojama ar to, ka tā ir tieši saistoša Latvijas ārstiem, proti, tās ievērošanu paredz Latvijas ārstu ētikas kodekss.[5] Deklarācijas pirmajā punktā ir teikts, ka tā attiecas uz medicīnas pētījumiem, kuros iekļauti cilvēki. Ja uz brīdi pieņemam, ka Re:Baltica atzinums par vakcinācijas eksperimentālo dabu nav patiesība pēdējā instancē, varam aplūkot hipotētisku situāciju, kurā masveida vakcinācija tomēr ir “medicīnas pētījums, kurā ir iekļauti cilvēki”. Tad šajā hipotētiskajā situācijā konstatēsim, ka vakcinācijā pret COVID-19 iesaistītie medicīnas darbinieki pārkāpj vairākus HD punktus. Iespējams, kādam šajā brīdī šķiet, ka ielaisties šādā spekulācijā ir tīrākā laika tērēšana, bet tā nebūt nav. Ja arī pašreizējā vakcinācija nav zāļu izmēģinājums, ir vērts iepazīties ar Helsinku deklarāciju, lai zinātu savas tiesības un ārstu atbildību nākotnē, kad tapsiet iesaistīts kādā pētījumā. Nepieciešamība pēc steidzamības kārtā izstrādātiem medikamentiem jaunu apdraudējumu uzveikšanai var izrādīties visai bieža parādība.

Atkarībā no tā, kā piepildīsies Latvijas valdības plāni par vakcīnloteriju vai darba devēja tiesībām atlaist no darba nevakcinētos darbiniekus, Latvijas mediķi, Veselības Ministrija un tai pakļauto iestāžu darbinieki mūsu hipotētiskajā situācijā var rēķināties ar to, ka, noslēdzoties pandēmijai, viņiem nāksies skaidroties sabiedrības priekšā. Pandēmijas laikā pieņemto lēmumu publiska izvērtēšana un izmeklēšana būtu loģisks nākamais solis demokrātiskā sabiedrībā. Lielbritānijas valdība, atbildot uz pilsoņu petīciju oficiālajā parakstu vākšanas vietnē, jau ir paziņojusi, ka publiska izmeklēšana noteikti sekos.[6] Britu parlamentā izskatītās petīcijas prasība ir publiski izmeklēt lēmumus, kas pieņemti SARS-CoV-2 koronavīrusa izplatības apturēšanai. Prasa arī izvērtēt, vai šie lēmumi bija samērīgi ar pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu līmeni un ietekmi uz ekonomiku. Latvijas mediķiem un ierēdņiem šajā hipotētiskajā situācijā, kad vakcinācija ir izmēģinājums un sabiedrība prasīs paskaidrojumus, jārēķinās ar vairāku HD punktu iespējamiem pārkāpumiem. 

Piemēram, deklarācijas 9. punkts paredz: “Medicīnas pētījumos iesaistīto ārstu pienākums ir aizsargāt pētāmo personu dzīvību, veselību, cieņu, integritāti, pašnoteikšanās tiesības, privātumu un personiskās informācijas konfidencialitāti. Atbildība par pētāmo personu aizsardzību vienmēr gulstas uz ārstiem vai citiem veselības aizsardzības profesionāļiem un tā nekad negulstas uz pētāmo personu, lai arī tā ir devusi savu piekrišanu [dalībai pētījumā].”

HD 10. punkta otrais teikums skan šādi: “Nekādas valsts mēroga vai starptautiskās prasības nedrīkst ierobežot vai atcelt kādu no šajā deklarācijā paredzētajām pētījumā iesaistīto cilvēku aizsardzības prasībām.”

Ārstiem, kas vakcinē pret COVID-19 kādu cilvēku pretēji savai profesionālajai pārliecībai par atbilstošāko veselības aizsardzības pasākumu kopumu konkrētajam pacientam, jārēķinās ar sekām par deklarācijas 14. punkta pārkāpumu: “Ārsti, kas apvieno medicīnas pētījumus ar veselības aprūpi, drīkst iesaistīt savus pacientus pētījumos tikai tiktāl, ciktāl viņiem ir pietiekams pamats uzskatīt, ka dalība pētījumā negatīvi neiespaidos veselību pacientiem, kas kļūst par pētāmajām personām.”

Kaitējuma nodarīšanas gadījumā jārēķinās ar kompensācijas nodrošināšanu: “15. Obligāti jānodrošina atbilstoša kompensācija un ārstēšana personām, kurām dalība pētījumā nodarījusi kaitējumu.”

Saskaņā ar deklarācijas 16. un 17. punktu, pētījuma veicējam jārēķinās, ka tajā var iesaistīt cilvēkus tikai tad, ja pētījuma mērķa nozīmīgums atsver iespējamo risku un apgrūtinājumus pētījumā iesaistītajiem. Pētnieka pienākums ir, izvēloties pētījumā iesaistāmos cilvēkus, rūpīgi izvērtēt paredzamos riskus un apgrūtinājumus gan attiecībā uz cilvēku grupām, gan atsevišķiem pētījuma dalībniekiem. 18. punkts paredz, ka ārstus nedrīkst iesaistīt pētījumā, kamēr iekļautie cilvēki nav pilnīgi pārliecināti par to, ka risks ir adekvāti izvērtēts un to var pietiekami kontrolēt. Citiem vārdiem sakot, ārstu nedrīkst piespiest veikt manipulāciju ar cilvēku, ja cilvēks pats nav pārliecināts par drošību.

Tomēr atcerēsimies, ka šeit runājam tikai par hipotētisku situāciju. Proti, mēs esam pieņēmuši, ka vakcinācija pret COVID-19 ir medicīnisks pētījums, kurā tiek pārbaudīta vakcīnas iedarbība uz cilvēkiem. Ja, kā apgalvo Re:Baltica, vakcinācija tomēr nav izmēģinājums, tad runāt par Helsinku deklarāciju ir nevietā. Tad Latvijas mediķi var atviegloti uzelpot, ka vismaz HD uz viņiem neattiecas arī tad, ja vakcinē kādu, kurš ieradies uz vakcināciju, baidoties pazaudēt darbu un iztikas līdzekļus vai cerībā vinnēt vakcīnloterijā.

Vai vakcinācija ir izmēģinājums?

Tagad, kad esam iepazinušies ar dažiem svarīgākajiem Helsinku deklarācijas punktiem, redzam, ka jautājums par vakcinācijas eksperimentālo dabu ir visai nozīmīgs. Vai Latvijā notiekošā masveida vakcinācija pret COVID-19 ir zāļu izmēģinājums uz cilvēkiem? Lai nopietni atbildētu uz šo jautājumu, faktu pārbaudītāji droši vien aicinās ieskatīties ES un ASV klīnisko pētījumu reģistros.[7][8] Tajos gan jūs Latvijā notiekošo vakcinācijas procesu neatradīsiet. Kādi citi faktu pārbaudītāji varbūt nointervēs Zāļu valsts aģentūras (ZVA) pārstāvi, vienkārši pavaicājot, vai viena vai otra vakcīna ir eksperimentāla; uz to ZVA sabiedrisko attiecību speciāliste atbildēs, ka nav gan eksperimentāla.[9]

Bet vai nebūtu vērts pirms šīs atbildes pieņemšanas precizēt, kāda ir mūsu jautājuma būtība? Proti, vai mēs vienkārši mēģinām noskaidrot, vai vakcīnas nosaukumā ir vārds “eksperimentāla”? Vai arī mēs tomēr mēģinām noskaidrot, vai gadījumā vakcinācijas process neatbilst kaut kam tādam, kā dēļ savulaik ir ticis sarakstīts Nirnbergas kodekss, Helsinku deklarācija un citi cilvēktiesību dokumenti?

Uz ko attiecas Nirnbergas kodekss vai Helsinku deklarācija? Vai šie ētiskie principi ir rakstīti kā kvalitātes standarts, kuram neatbilstošas parādības nedrīkst dēvēt par medicīniskiem pētījumiem jeb izmēģinājumiem? Līdzīgi mēs varētu vaicāt: vai, piemēram, ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija un ES Pamattiesību harta apraksta pazīmes, pēc kurām nosaka, ka tiesību subjekts ir cilvēks? Nē, cilvēktiesību deklarācijās pieņemts par pašsaprotamu, ka visi zina, kas ir cilvēks. Šie dokumenti nedefinē cilvēku. Šo dokumentu uzdevums ir noteikt principus, kas ir jāievēro attiecībā pret cilvēku, neskatoties uz konkrētās situācijas apstākļiem. Deklarācijas būtība ir solījums – tās parakstītāju vienošanās, ka izšķirošos brīžos, kad cilvēku sabiedrība draud rīkoties vai jau rīkojas pretrunā ar deklarācijā norunāto, pietiek ar vienu pašu klātesošo, kurš pārējiem norāda uz visu kopīgi parakstīto dokumentu un saka: bet mēs taču vienojāmies tā nedarīt!

Nirnburgas kodekss neapraksta, kas ir medicīnisks eksperiments, un Helsinku deklarācija nenovelk robežu starp to, kas dabā ir medicīnisks izmēģinājums ar cilvēkiem un kas nav. Helsinku deklarācija runā par to, ka tas, ko mēs uzskatām par medicīnisku eksperimentu ar cilvēka dalību, ir jārīko atbilstoši dažiem stingriem principiem. Ja jūs pašrocīgi izmēģināt dažādas narkotiskas vielas, tas nav medicīnisks eksperiments. Ja jūs iedzerat lietošanai apstiprinātas bezrecepšu zāles, ko nopirkāt aptiekā, jūs nepiedalāties nekādā pētījumā. Bet, ja jūs kāda cita cilvēka vai iestādes norīkojumā vai spaidu rezultātā, it kā savas veselības pasargāšanas vai atjaunošanas dēļ, lietosiet kaut ko, par kā efektivitāti un drošumu norīkojuma devējs nav pārliecinājies, jūs būsiet medicīniska izmēģinājuma dalībnieks neatkarīgi no tā, vai jūsu labvēlis to sauks par hamburgeru ēšanas sacensībām vai par svētu upurēšanos nācijas veselības vārdā. Un tāpēc uz šo pasākumu attieksies Helsinku deklarācija.

Tādējādi īstais jautājums nav, vai vakcīnas nosaukumā ir iekļauts vārds “eksperimentāla”. Īstais jautājums nav, vai vakcinācijas process ir atrodams kādā pētījumu reģistrā. Īstais jautājums nav, vai vienas vai otras iestādes sabiedrisko attiecību speciāliste vai vadītāja piekritīs atzinumam, ka tas ir pētījums. Jautājums nav, vai ir kāda liela sazvērestība, kuras galvgalī sēž sirmu kundziņu padome. Jautājums nav, vai šim “pētījumam” ir mērķis. Īstais jautājums ir šāds: vai saistībā ar COVID-19 vakcināciju notiekošajā ir saskatāmas eksperimenta ar cilvēkiem pazīmes? Jautājums ir, vai kaut kādu apstākļu sakritības rezultātā, bez īstas virsvadības, bez īsta nodoma, bet varbūt tieši otrādi – ar vislabāko nodomu (gādāt par sabiedrības veselību) – un pats galvenais, nepārprotami uzskatāmi nenotiek jaunu, vēl nepārbaudītu zāļu izmēģināšana plašā cilvēku populācijā?

Atsaucoties uz tīmeklī brīvi pieejamiem ES un ASV dokumentiem, publikācijām un ekspertu atzinumiem, mēģināšu parādīt, ka masveida vakcinācija ir vēl neizpētītu zāļu izmēģināšana uz cilvēkiem, kuriem netiek nodrošinātas tās tiesības, kuras atbilstoši Helsinku deklarācijai viņiem pienākas un kuras bauda šo pašu zāļu izmēģinātāji paralēli notiekošos, oficiālajos reģistros atrodamos klīniskos pētījumos. Tie ir tādi pētījumi, no kuru izdošanās vai neizdošanās ir atkarīgs, vai šobrīd masveidā lietotās vakcīnas rīt vēl kādam drīkstēs iešļircināt un vai tām tiks izsniegta standarta vakcīnu izplatīšanas atļauja. Jo nevienai no Latvijā lietotajām COVID-19 vakcīnām šī raksta tapšanas brīdī tāda vēl nav izsniegta.

Tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem

Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī vakcīnas pret COVID-19, kas skaitās recepšu zāles, ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai “tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Kā vēsta šī mehānisma apraksts: “Eiropas zāļu aģentūra (EZA) atbalsta tādu medikamentu izstrādi, kas risina neapmierinātas medicīniskas vajadzības. Sabiedrības veselības interesēs [jauna medikamenta izstrādātājs] var pieteikties un saņemt medikamenta tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem, balstoties uz mazāk aptverošiem klīniskajiem datiem, nekā tiek parasti prasīts, ja labums no tūlītējas medikamenta pieejamības atsver risku, kas saistīts ar to, ka joprojām ir nepieciešami papildu dati.”[10]

Šo procedūru var attiecināt tikai uz tādiem medikamentiem, kas ārstē, novērš vai ļauj diagnosticēt smagi novājinošas vai dzīvību apdraudošas slimības. COVID-19 ir šāda slimība, tāpēc saprotams, ka sabiedrības veselības interesēs EZA ir piešķīruši šo īpašo atļauju vairākiem daudzsološu COVID-19 vakcīnu izstrādātājiem. ASV ir atļauts lietot COVID-19 vakcīnas ar līdzīgu īpašu atļauju. Abos gadījumos šīs atļaujas ir dotas uz ierobežotu termiņu (Eiropā uz gadu) un, ja jauni dati parāda, ka labums no medikamenta vairs neatsver tā riskus, uzraugošā iestāde var apturēt vai anulēt tirdzniecības atļauju.

Portāla Delfi 18. februāra rakstā ZVA sabiedrisko attiecību pārstāve Dita Okmane apgalvo, ka “Comirnaty” (Pfizer-BioNTech) vakcīna nav eksperimentāla. Tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem (kuru, atšķirīgi no oficiālajā ES dokumentācijā lietotā tulkojuma, ZVA tulko kā “reģistrāciju ar nosacījumiem”) Okmane skaidro šādi: “Reģistrācija ar nosacījumiem ir formāla vakcīnas atļauja, kas ietver visas ES vajadzībām ražotās partijas un nodrošina stingru novērtējumu, lai varētu sākt veikt vakcinēšanas kampaņas. Tā kā “Comirnaty” ir ierosināts izsniegt reģistrāciju ar nosacījumiem, uzņēmums, kurš izplata “Comirnaty”, turpinās iesniegt galvenā pētījuma rezultātus. Klīniskie pētījumi turpināsies 2 gadus. Šis pētījums un papildu pētījumi nodrošinās informāciju par aizsardzības ilgumu, vakcīnas sniegtās aizsardzības efektivitāti pret smagu Covid-19 infekcijas gaitu, aizsardzības efektivitāti attiecībā uz cilvēkiem ar vāju imūnsistēmu, bērniem un grūtniecēm, kā arī par to, vai tā novērš asimptomātiskus slimības gadījumus. Uzņēmums arī veiks pētījumus, lai nodrošinātu papildu garantiju vakcīnas farmaceitiskajai kvalitātei laikā, kad tiks paplašināti ražošanas mērogi.”[11]

Neviens regulators nenoliedz, ka visas vakcīnas ir jau izmēģinātas uz cilvēkiem un tās turpinās izmēģināt uz cilvēkiem klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros. Šajos pētījumos tiek īpaši pielūkots, lai tiktu ievērota Helsinku deklarācija. Par to, kādos apstākļos ir piešķirtas speciālās atļaujas izmantot COVID-19 vakcīnas, liecina Pasaules veselības organizācijas (PVO) pagājušā gada 18. decembrī publiskotās COVID-19 vakcīnu pētījumu ētisko aspektu vadlīnijas.[12] Šī dokumenta 2. punktā skaidrots, kā COVID-19 vakcīnu klīniskie pētījumi izpilda Helsinku deklarācijas 33. punktu. Punkts atrunā pētījuma kontrolgrupas dalībnieku tiesības, tāpēc ir vērtīgi vispirms precizēt, kas tieši klīniskajā pētījumā ir kontrolgrupa.

Klīniskajos pētījumos, lai spriestu par kādas medicīniskas iejaukšanās efektivitāti, dalībniekus parasti sadala divās grupās – kontrolgrupā un eksperimentālajā jeb izpētes grupā. Izpētes grupas dalībnieki saņem pārbaudāmo medikamentu (vai procedūru) un kontrolgrupas dalībnieki saņem vai nu placebo, vai pārbaudītu, pierādītu un par labu atzītu medikamentu (vai procedūru). Pētāmā medikamenta efektivitāte un drošums tiek mērīti, salīdzinot tā iedarbību izpētes grupā ar novēroto kontrolgrupā. Jāatzīmē, ka maskētajos pētījumos izmēģinājumu dalībnieki nezina, kurā grupā viņi ir. Novērotājam maskētā pētījumā, kādi ir vēl notiekošie, saistošie vakcīnu klīniskie pētījumi, par piederību grupām nezina pat pētījuma dalībnieku novērotāji. Helsinku deklarācijas 33. punkts paredz, ka kontrolgrupā cilvēkam nedrīkst dot placebo, ja eksistē par labām atzītas zāles vai metodes. Dot kontrolgrupas locekļiem placebo var tikai izņēmuma gadījumos, kas ir atrunāti deklarācijā. Viens no izņēmuma gadījumiem ir šāds: kad nav atzītas “labākās pašreiz lietotās” vai “praksē pārbaudītās” metodes, ar kurām panākt to pozitīvo rezultātu, ko mēģina panākt pētāmais medikaments.

COVID-19 vakcīnu pētījumu ētisko aspektu vadlīnijās,[13] kas tika izdotas, pirms vakcīnas vēl saņēma īpašās atļaujas, PVO norāda, ka vakcīnu pētījumos kontrolgrupā drīkstēs lietot placebo pat tad, ja kāda cita vakcīna būs saņēmusi īpašo atļauju (ES gadījumā – tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem). Kāpēc? Tāpēc, ka neviena no šīm vakcīnām pagaidu atļaujas dēļ vien nebūs uzskatāma par izpildījušu tās trīs prasības, kuras ir jāizpilda saskaņā ar jau minēto Helsinku deklarācijas punktu un vēl diviem citiem saistošajiem dokumentiem. PVO informē, ka neviena no šīm trim pazīmēm neizpildīsies attiecībā pret COVID-19 vakcīnām, kas būs saņēmušas ārkārtas atļaujas: 

–  labākā pierādītā iejaukšanās (best proven intervention),

–  zināma efektīva iejaukšanās (established effective intervention),

–  ļoti efektīva un droša vakcīna (highly efficacious and safe vaccine).

Citiem vārdiem sakot, PVO atzīst, ka ārkārtas atļaujas netiek piešķirtas medikamentiem, kas ir pienācīgi izpētīti, tāpēc šādu atļauja saņemšana nav uzskatāma par pietiekamu, lai liktu pārtraukt citus līdzīgu vajadzību potenciāli apmierinošu medikamentu pētījumus. Uz brīdi atkāpjoties no COVID-19, iztēlosimies, ka esat izgudrojis jaunas zāles pret AIDS. Pētot šo zāļu efektivitāti uz cilvēkiem, kas sirgst ar AIDS, jūs kā pētnieks kontrolgrupas pacientam nedrīkstat dot, teiksim, ledenes (t.i., placebo) – jums ir jādod vislabākās zināmās zāles, jo zāles pret AIDS eksistē. Ja jūs kontrolgrupas dalībniekam būsiet devis ledenes un tādējādi ļāvis viņa veselības stāvoklim pasliktināties jūsu pētījuma dēļ, jūs būsiet pārkāpis Helsinku deklarāciju un citus saistošos dokumentus.

COVID-19 gadījumā kontrolgrupas dalībniekiem joprojām var injicēt placebo, jo īpašā kārtībā atļaujas saņēmušas vakcīnas efektivitāte un drošība nav uzskatāma par pierādītu. Tiklīdz vakcīna būs efektīva un droša, kontrolgrupās vairs nevarēs lietot placebo. Turpat tālāk PVO atrunā jau esošajās kontrolgrupās novēroto pacientu aizsardzību. Šobrīd pasaulē ir vairāki tūkstoši cilvēku, kas ir piedalījušies reģistrētajos COVID-19 vakcīnu pētījumos, bet kuri ir saņēmuši placebo, nevis īstu vakcīnu. PVO atzīmē, ka speciālo atļauju piešķiršana vakcīnām neuzliek par pienākumu pētījumu veicējiem informēt kontrolgrupās placebo saņēmušos dalībniekus par iespēju neīstās vakcīnas vietā saņemt īstu un pierādītu vakcīnu, jo tādas nav. Ja jums tas šķiet necilvēcīgi, ņemiet vērā, ka Helsinku deklarācijas 26. punkts nosaka pētījuma dalībniekam tiesības izstāties no izmēģinājuma jebkurā laikā, nebaidoties par nevēlamām sekām. Pierādot, ka pašreiz Latvijā notiekošais būtībā ir izmēģinājums, ikvienam būs tiesības “izstāties” no pētījuma un tam jānotiek bez nevēlamām sekām.

Jebkāda jauna medicīniska iejaukšanās, arī vakcinācija, jo īpaši plašā populācijā, var būt bīstama. Liela daļa riska slēpjas faktā, ka tikai laiks var parādīt intervences ilgtermiņa sekas. Kā jau iepriekš teikts, atļaujas līdz galam neizpētītu medikamentu izplatīšanai netiek piešķirtas kuram katram medikamentu tirgot gribošam farmācijas uzņēmumam. Tās piešķir tikai tad, ja pieejamie dati un sabiedrības veselības stāvoklis parāda, ka labums no medikamenta lietošanas populācijā kopumā pārspēj to kaitējumu, ko potenciāli medikaments var radīt, bet ko nav iespējams novērtēt atbilstoši standarta prasībām pētījuma ierobežotās aptveres un ierobežotā ilguma dēļ. Ja kāds sabiedrības veselības eksperts, politiķis vai viedokļu līderis paziņo, ka vakcīnas ir tik drošas, ka tēma slēgta, tad viņš nav iepazinies ar vakcīnu tirdzniecības autorizācijas apstākļiem un ētiskajiem apsvērumiem.

Ja juridiskās cilpas jūs nav pārliecinājušas par vakcīnu nepilnīgo atzīšanas statusu, ņemiet vērā, ka ASV armijā vakcinācija pret COVID-19 vēl nav obligāta. Pentagona pārstāvji ir paziņojuši, ka, līdzīgi kā ar vairākām citām slimībām, vakcinācija pret COVID-19 ar laiku būs obligāta, taču tas nenotiks, pirms ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA, Food and Drugs Administration) nebūs formāli apstiprinājusi vakcīnas[14]. 25 jūnijā atjaunotajā FDA “faktu lapā” par “Comirnaty” vakcīnu teikts šādi:

“Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcīna ir neapstiprināta vakcīna, kura var novērst COVID-19. Nav nevienas FDA apstiprinātas vakcīnas, kas novērš COVID-19.”[15]

Zāļu apraksti

Reizēm vakcīnšaubīgie, kas nav spēruši kāju ārpus sava soctīkla burbuļa, uzdod retoriskus, sazvērnieciskas dabas jautājumus, piemēram: “Kāpēc “viņi” neatklāj vakcīnu sastāvdaļas?” vai “Kāpēc “viņi” neatklāj vakcīnu blaknes?” Nav brīnums, ka šo jautājumu vaicātāji ātri pazaudē potenciālos klausītājus, jo šī informācija ir publiski pieejama, turklāt arī latviešu valodā.[16][17][18][19] Saites uz šiem dokumentiem var atrast SPKC lapā “Kas zināms par esošajām vakcīnām?”[20] Šajos aptuveni 30 lappuses garajos dokumentos, visos kā vienā, otrā lappuse sākas ar zīmīgu brīdinājumu: “Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām.”

Visu četru Latvijā atļauto vakcīnu aprakstos var lasīt, ka nav zināms, vai attiecīgā vakcīna izdalās cilvēka pienā. Teikts, ka pieredze par vakcīnas lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežota. Norādīts, ka vakcīnas lietošana “grūtniecības laikā ir jāapsver vienīgi gadījumos, kad sagaidāmais ieguvums pārsniedz iespējamo risku mātei un auglim”. Par fertilitāti (auglību) teikts, ka pētījumu ar dzīvniekiem rezultāti neliecina par tiešu vai netiešu toksisku ietekmi uz reprodukciju. Ņemiet vērā, ka neviens no šiem pētījumiem nav ildzis divus gadus. Neviena no vakcīnām nav pētīta mijiedarībā ar citiem medikamentiem, ietverot citas vakcīnas. Te nav runa par to, ka tas būtu obligāti nepieciešams vakcīnas atzīšanai par pietiekami vērtīgu riska grupu vakcinēšanai pašreizējā stāvoklī. Es tikai norādu, ka vakcīnu izstrādātāji ir atklāti un neslēpj objektīvus caurumus zināšanās par piedāvātajām vakcīnām – viņi saka, ka pētījumi vēl nav pabeigti.

Vakcīnu aprakstu 4.8. nodaļā atradīsiet visu šobrīd zināmo par nevēlamajām blakusparādībām, arī par to biežumu. Šajos aprakstos ar nespeciālista aci redzu visai bagātīgu informāciju, bet nevaru spriest, vai tajā kaut kas iztrūkst. Man atliek uzticēties. Bet, kā varējām spriest no dažiem piemēriem iepriekš, redzams, ka vakcīnu izstrādātāji nekautrējas norādīt dimensijas, kurās datu vienkārši nav. Triju vakcīnu apraksta 4.2. nodaļā var lasīt vienu un to pašu: “drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami”. Pfizer-BioNTech ražotās “Comirnaty” vakcīnas gadījumā minētais slieksnis ir 12 gadi. Taču “Comirnaty” vakcīnas aprakstā par vecuma grupu 12–15 ir pateikts, ka “joprojām notiek drošuma izvērtēšana”. Un tāpēc jo īpaši neizprotami ir aizrautīgo vakcinācijas atbalstītāju izteikumi publiskajā telpā par vakcīnu neapšaubāmo drošumu. Vakcīnas nav ne neapšaubāmi drošas, ne neapšaubāmi nedrošas. Mēs to vēl nezinām. Tāpēc atkārtoju “tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem” aprakstā jau norādīto – vakcīnas ir atļautas lietošanai nevis tāpēc, ka tās ir simtprocentīgi drošas, bet tāpēc, ka uz populāciju kopumā to sniegtais labums atsver iespējamo kaitējumu, ko var radīt vēl nezināmais. Tas pilnībā atbilst Helsinku deklarācijai, kur sacīts: “[p]ētījumos var iesaistīt cilvēkus tikai tad, ja pētījuma mērķa nozīmīgums atsver iespējamo risku un apgrūtinājumus pētījumā iesaistītajiem.”

Apzinoties COVID-19 radītās ciešanas un postu, vakcinācija ar kādu no Latvijā lietotajām vakcīnām, manuprāt, atbilst šiem nosacījumiem. Ārkārtas gadījumu atļaujas šo vakcīnu lietošanai ASV un ES apliecina, ka arī uzraugošās iestādes saskata labuma pārsvaru pār riskiem. Taču šis fakts nenozīmē, ka visiem cilvēkiem ir jāiet vakcinēties vai ka kādam būtu tiesības piespiest kādu citu pārējās sabiedrības veselības interesēs vakcinēties. Vakcīnu sniegtais labums uz visu populāciju un vakcīnas kaitējuma risks uz visu populāciju nav attiecināms uz konkrētu indivīdu. Katram konkrētam cilvēkam ir savs labums un savs iespējamais risks no vakcīnas, un par to vislabāk var spriest šī konkrētā cilvēka ārsts. Un jebkāds ģimenes ārsta slēdziens ir jāsaskaņo ar cilvēka vēlmēm. Helsinku deklarācijā ir teikts, ka “pirms visiem medicīnas pētījumiem, kuros iekļauti cilvēki, jāveic rūpīga paredzamo risku un apgrūtinājumu izvērtēšana gan attiecībā uz atsevišķiem pētījuma dalībniekiem, gan grupām, salīdzinot riskus un apgrūtinājumus ar paredzamajiem ieguvumiem.”

Vai masveida vakcinācija pret COVID-19 ir daļa no pētījuma? Vakcinācija ir divas dažādas lietas vienlaicīgi. No vienas puses, tas ir sabiedrības veselības pasākums, kura mērķis ir pasargāt pēc iespējas lielāku populācijas daļu no smagas vai letālas saslimšanas ar COVID-19. No otras puses, vispārējā vakcinācija ir pētījums, kura mērķis ir atrast efektīvāko un drošāko līdzekli COVID-19 un līdzīgu saslimšanu profilaksei nākotnē. Viena puse no šī pētījuma ir skaisti reģistrēta ASV un ES klīnisko pētījumu reģistros, bet otra notiek masveidā. Par to, ka vispārējā vakcinācija ir pētījums, liecina arī ziņas par Izraēlas īpašo darījumu ar Pfizer-BioNTech. Saskaņā ar šo darījumu Izraēla ieguva lielu skaitu vakcīnu agrāk par citām valstīm, bet apmaiņā pret to piegādā vakcīnas ražotājam datus par vakcinācijas gaitu un novērojumiem. Vakcīnu tirdzniecības atļauju nosacījumi paredz, ka dati par vakcināciju Latvijā, ietverot blaknes, arī tiek nodoti tālāk reģistrēto klīnisko pētījumu veicējiem un uzraugošajām iestādēm.

Klīnisko pētījumu reģistros var atrast informāciju par attiecīgās vakcīnas izpētes fāzi. Norit pētījumi, kas turpināsies vismaz līdz 2022. gada oktobrim, dažos gadījumos vismaz līdz 2023. gada pirmajiem mēnešiem.[21][22][23][24] Katrai vakcīnai ir noteikts vēl veicamo pētījumu saraksts. Šie nav vienkārši papildus pētījumi – šie ir pētījumi, kas konkrēti uzrādīti latviešu valodā pieejamajos vakcīnu aprakstos kā nosacījumi, no kuru izpildes un no kuru rezultātiem ir atkarīga vakcīnas īpašā izplatīšanas atļauja. Pētījumiem turpinoties, zāļu izstrādātājiem ir jāinformē EZA par jebkādām jaunām atziņām. Šiem konkrētajiem pētījumiem noslēdzoties, zāļu izstrādātāji, iesniedzot daudz padziļinātāku un aptverošāku informāciju, varēs pieteikties uz standarta autorizāciju.

Vai nav tā, ka jūs, lietojot kādu medikamentu, piedalāties tā izmēģinājumā, it īpaši, ja vienlaicīgi ar jums tieši to pašu medikamentu novērotā eksperimentā lieto reģistrēta cilvēku grupa? Vai, atkarībā no tā, kas tiks atklāts šajā grupā vai izsecināts paralēli citos notiekošajos obligātajos neklīniskajos zāļu iedarbības un drošuma pētījumos, šo medikamentu var atzīt par nedrošu vai nepietiekami drošu? Vienīgā atšķirība starp jums un reģistrētā pētījuma dalībniekiem ir tāda, ka uz viņiem tiek attiecināti Helsinku deklarācijā minētie principi.

Pagājušā gada nogalē, pirms vēl COVID-19 vakcīnas ārkārtas kārtībā ar īpašajiem nosacījumiem atļāva izplatīt ASV un ES, kādā publikācijā prestižajā žurnālā The Lancet – Infectious Diseases apsprieda, kādas būtu sekas, ja COVID-19 kandidātvakcīnām piešķirtu ārkārtas gadījumu atļaujas.[25] Autori ziņoja, ka regulatori ir “pauduši gatavību padarīt pētāmās (investigational) vakcīnas publiski pieejamas, izmantojot paātrinātus regulatīvos risinājumus”. Un turpmāko dažu nedēļu laikā tas arī notika. Aprakstot situāciju Krievijā un Ķīnā, kuras jau publikācijas brīdī, 2020. gada 8. decembrī, bija sākušas pētāmo vakcīnu vispārēju pielietošanu, autori atzīmēja: “Šāds saīsināts regulējuma ceļš un paātrināta ieviešana, kas joprojām tiek uzskatīta par eksperimentālu iejaukšanos, starptautiska mēroga ārkārtas situācijā sabiedrības veselības aizsardzības jomā ir bezprecedenta gadījums.”

Vakcīnu apstiprināšana ārkārtas lietošanai Eiropā un ASV ir savā ziņā veikla juridiska manipulācija, lai to, kas patiesībā ir masu pētījums jeb izmēģinājums, nosauktu par kaut ko citu un tādējādi uz to neattiektos pētījumu ētiskie noteikumi. Tas ir pētījums tādā ziņā, ka mēs ārstējam sabiedrību ar zālēm, par kurām mēs daudz ko nezinām. Mēs nezinām par visiem riskiem un nezinām par vakcīnu drošumu ilgtermiņā un dažādos griezumos. Mēs vakcīnu lietojam ar labiem nodomiem, bet tas nemaina faktu – jebkurš nevēlams notikums ar individuāliem vakcinētajiem tiks fiksēts un var izmainīt kopējo priekšstatu par vakcīnu.

Viens no miljona

“Comirnaty” vakcīnas apraksta 4.4. punktā var lasīt arī, ka “Vakcīnas efektivitāte, drošums un imunogenitāte nav izvērtēta personām ar imūnās sistēmas traucējumiem, ietverot personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju.” Kā lai uzlūko šos apgalvojumus vienlaicīgi ar Veselības ministra Daniela Pavļuta 10. jūlijā pausto raidījumā “Delfi TV ar Jāni Domburu”?[26]

Jautāts, cik Latvijā ir šādu cilvēku, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nevajag potēties, Pavļuts uzstāja, ka tie neesot ne 15, ne pat 5% sabiedrības. “Klīnisko pētījumu stadijās pārbaužu laikā tika konstatēts, ka ļoti retos gadījumos – es tagad varu sajaukt, tas bija daži gadījumi no miljona vai viens no miljona – mRNS vakcīnu gadījumā šī anafilakse ir bijusi iespējama. Tāpēc ir šie pretpasākumi, tāpēc ir ārstu uzraudzība. Cilvēku skaits Latvijas sabiedrībā, kuriem šāda reakcija varētu būt, visticamāk, speciālistu, nevis manā, skatījumā, ir niecīgs”, sacīja ministrs.

Pēc šīm pāris ministra replikām varētu spriest, ka ir bijis vai notiek klīniskais pētījums ar vismaz vienu miljonu pacientu, jo citādāk taču nevar runāt par vienu gadījumu no miljona. Kompetents ministrs šeit nekādi nevarēja būt runājis par vispārējo anafilaktiskā šoka biežumu populācijā, jo tad uz to noteikti netiktu attiecināts apgalvojums “klīnisko pētījumu stadijās pārbaužu laikā tika konstatēts”. Ja kāds pētījums ar miljonu dalībniekiem ir noticis, tas nav pētījums tajā stadijā, uz kuras pamata “Comirnaty” vakcīna ir ieguvusi tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem. Vakcīnas aprakstā ir teikts, ka ir veikti divi pētījumi, kuros vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 22 875 pētījumos iekļautie dalībnieki. Vai tiešām ir noticis kāds cits klīniskais pētījums, ievērojot Helsinku deklarāciju, ar miljons pacientiem? Vai varbūt ir runa par datu ievākšanu no ES dalībvalstīm, kur jau noris masveida vakcinācija pēc atļaujas ar nosacījumiem saņemšanas? Vai varbūt runa ir par masveida vakcināciju ASV un Izraēlā? Vai nesanāk tā, ka paralēli šiem te oficiāli reģistrētajiem klīniskajiem pētījumiem ar dažiem desmitiem tūkstošu dalībnieku, paralēli noris “lielais pētījums”, kurā netiek ievēroti pētījumu ar cilvēkiem ētiskie principi?

Protams, ministra teiktajam nevajag pievērsties tik skrupulozi, ja pieņem, ka teiktais ir daļa no labu nodomu pilnās vakcinācijas kampaņas, proti, ka tie ir cēlie meli. Taču šeit ir arī redzama cēlo melu nejaukākā blakusparādība vai, pareizāk sekot, vienīgais likumsakarīgais cēlo melu iznākums mūsdienu informācijas laikmetā – sapīšanās pretrunās. Ja šie apgalvojumi nav cēlo melu retorika, ministrs demonstrē ieņemtajam amatam pārsteidzošu nekompetenci, kā arī atklāj mums patieso vispārējās vakcinācijas dabu, proti, ka tā ir vai tai paralēli ar identiskām vakcīnām kaut kur notiek viens liels klīniskais pētījums, kurš turklāt visdrīzāk neievēro Helsinku deklarāciju.

Cēlie meli

Ievērojama daļa sabiedrības vairs netic šai valdībai un netic šim Veselības ministram. Pirms dažiem mēnešiem piespiedu vakcinācija tika izslēgta kā kaut kas nepieņemams, bet te nu mēs esam. Valdība ir konceptuāli vienojusies, ka darba devējiem būs tiesības no 15. septembra atlaist nevakcinētos darbiniekus.

ASV ir publiskota galvenā infektologa Entonija Fauči elektroniskā sarakste, kurā redzams, ka Dr. Fauči ir mērķtiecīgi maldinājis sabiedrību. Viņš to atzīst un skaidro, ka tas darīts sabiedrības veselības interesēs. Viņš meloja sākotnēji par maskām (kad tābrīža vienprātība bija, ka maskas palīdz), lai tās neizpirktu. Viņš maldināja sabiedrību par pūļa imunitāti, lai veicinātu vakcināciju. Mūsu valdība un tās atbalstītāji nodarbojas ar to pašu. Šie ir tā saucamie cēlie meli. Kādā nesenā sarunā par Dr. Fauči vēsturnieks Viktors Deiviss Hansons cēlā meļa domu gājienu aprakstīja šādi: “Es esmu gudrāks par jums, es esmu jūsu… aizbildnis, es māku melot jums par labu. Jūs, nožēlojamie, neko nezināt. Jūs gūsiet labumu no maniem meliem, tikai neuzdrošinieties pateikt, ka es meloju.”[27] Varbūt Platona skatījumā šādi meli palīdzēja efektīvi un taisnīgi valdīt, bet mūsdienās, kad pamatizglītība ir obligāta, kad ir pieejams tīmeklis un valdība ir tik nekompetenta, nav ilgi jāgaida līdz pirmajai kļūdai. Tad pamatstāsts sapinas melu pretrunās un cēli melojošais aizbildnis sabiedrības acīs kļūs par nelieti. Varbūt televīzija ir domāta kaut kādām patiešām dumjām masām, ar kurām man savās ierobežotajās ikdienas gaitās bieži nenākas sastapties. Bet ko lai dara tie cilvēki, ar kuriem es sastopos un kādi, manuprāt, Latvijā ir vairākums? Proti, tie, kuri redz cauri šiem cēlajiem meliem? Viņi meklē tādus ziņu avotus, kas viņus nepazemo ar tik caurspīdīgiem maldiem. Vai to vietā atrastie ziņu avoti būs uzticami? Lielākoties nē, bet tas nav svarīgi, jo galvenais ir, ar kādu attieksmi ziņu avots uzrunā. Vai lasītāju uzskata par muļķi vai par sarežģītu sazvērestību iztēloties spējīgu intelektuāli?

Iespējams, ka vakcinācijas process ir cietis ne tik daudz no VM, ZVA, NVD, SPKC un citu iesaistīto iestāžu kompetences trūkuma, cik no atsevišķiem labu gribošajiem, “dzīvības glābt” steidzošajiem vakcinācijas atbalstītājiem un pārāk iekarsušiem reklamētājiem. Cēlo melu biezoknī parastam vērotājam no malas ir grūti nošķirt, kur beidzas ekspertu godprātīgie paziņojumi un sākas paziņojumi no norīkotajiem nosmelt sabiedrisko attiecību budžetu. Par to, ka šī valdība nav demokrātiskas valsts cienīga, liecināja jau pagājušā gada nogalē virmojošās publiskās diskusijas par valdības komunikāciju kā tās galveno klupšanas akmeni. It kā viss jau būtu tīri labi, ja vien valdība labāk komunicētu. It kā demokrātijā komunikācija ar sabiedrību būtu īpašs luksuss, kas pēkšņi pandēmijas dēļ ir kļuvis nepieciešams, jo citādi ar to nodarbojas tikai priekšvēlēšanu kampaņā un tikai ar plakātiem un iepriekš sagatavotām mantrām. It kā politiķim spēja artikulēt un skaidrot savu nostāju nebūtu obligāta. Jo vajadzības gadījumā valdība vienmēr var atvēlēt budžetu logopēdam – atvainojos, sabiedrisko attiecību kantorim. Līdz ko PR kantori saoda naudu un misiju, vakcinācijas procesu padarīja par tādu kā plastmasas maisiņu boikota kampaņu. Lēmumu vakcinēties vai nevakcinēties ar vēl pētāmu vakcīnu padarīja par tik vienkāršu kā izvēli turpmāk iet uz veikalu ar audekla maisiņu vai piedalīties Lielajā talkā. Ar vienīgo atšķirību, ka vakcinēties var tikai vienreiz. Tāpēc, kad tas ir izdarīts un par to visos soctīklos pa pieciem lāgiem noziņots, ir jāķeras pie nevakcinēto kaunināšanas un asprātīgāko represijas mehānismu gudrošanas. Bet katrā jokā ir tikai daļa joka. Un valdība ir nopietni ieklausījusies savā elektorātā – totalitārisma priekšvēstnešus saskatīt nespējīgajā laptopu paaudzē, un represijas tūliņ iegūs likuma spēku.

Gēnu terapijas produkts

Pie cēlajiem meliem par vakcīnām pieskaitāma arī izlikšanās, ka vakcīnu ieviešanai nav itin nekādu ideoloģisku, politisku un finansiālu interešu vadīti zemteksti. Viens no mRNS vakcīnu tehnoloģijas pionieriem Dr. Roberts Melons arī uzskata, ka gan mRNS, gan t.s. adenovīrusa vakcīna (kāda ir Vaxzevria vakcīna) ir šobrīd eksperimentāls produkts joprojām notiekošo klīnisko pētījumu dēļ un tāpēc, ka ne ES, ne ASV tām nav piešķirtas standarta izplatīšanas atļaujas. Melons uzstāj, ka jebkādai šo vakcīnu lietošanai šobrīd ir jāievēro gan Helsinku deklarācija, gan Ženēvas konvencija,[28] proti, katram pētījuma dalībniekam ir jābūt informētam par riskiem un ir jābūt piekritušam dalībai bez piespiešanas. Melons ir arī viens no tiem cilvēkiem, kurš, kā pieredzējis gēnu terapijas praktiķis un aizstāvis, norāda, ka mRNS vakcīnas ir uzskatāmas par gēnu terapijas produktu.

Tomēr, ja ieskatīsieties Eiropas Savienības klīnisko pētījumu reģistrā, atklāsiet, ka neviena no pašreiz Latvijā izmantotajām vakcīnām reģistrā nav atzīmēta kā gēnu terapijas produkts. Arī pašmāju Re:Baltica ekspertes sliecas nepiekrist Melonam. Šī gada 23. martā publicētajā rakstā, atspēkojot kādā apšaubāmā soctīklos izplatītā materiālā apgalvoto, Re:Baltica pamanās ne tikai paziņot, ka materiāls satur nepatiesas atziņas, bet arī paziņot, ka atziņām pretējais ir patiess. Raksta virsraksts ir “COVID-19 vakcīna nav gēnu terapija”[29] (jāatzīst gan, ka rakstā nevienā vietā šis apgalvojums netiek atkārtots). Šajā ziņā gan Re:Baltica ekspertēm nepiekritīs FDA un arī zinātnieki, ja var ticēt publikācijām tādos izdevumos kā, piemēram, Genes & Immunity.[30]

Par to, ka mRNS vakcīnas arī ASV regulatora skatījumā ir gēnu terapija, var pārliecināties dokumentācijā un atskaitēs, kurus vakcīnu izstrādātāji iesniedz ASV Vērtspapīru un biržas komisijai (SEC, Securities and Exchange Commission). Vakcīnas izstrādā akciju sabiedrības, kuru akcijas kotējas biržās. Jebkāda informācija par vakcīnu efektivitāti, drošumu un kaitējumu spēlē milzīgu finansiālu lomu akciju turētājiem. Savos pieteikumos un atskaitēs SEC vakcīnu izstrādātāji raksta par riskiem, kas saistīti ar katras kompānijas dalību starptautiski nozīmīgos COVID-19 vakcīnu pētījumos un ar šo vakcīnu izdošanos, neizdošanos un atļauju lietošanai dažādās valstīs. Viens no riskiem, par kuriem savos dokumentos brīdina gan Moderna, gan Pfizer-BioNTech, ir, ka FDA klasifikācijā mRNS vakcīnas ir gēnu terapija, kas nozīmē, ka kompānijas publisko tēlu var ietekmēt gan negatīvā reakcija atsevišķās sabiedrības daļās, dzirdot par “gēnu terapiju”, gan citu gēnu terapijas produktu sekmes un publiskais tēls.[31][32] Pieteikumos izteikts brīdinājums, ka vakcīnu neizdošanās var atstāt graujošu iespaidu uz visiem ar gēnu terapiju saistītiem medikamentiem nākotnē. Tie ir apstākļi, par kuriem jūs neuzzināsiet no cēlajiem meļiem Re:Baltica un gandrīz to pašu dziesmu dziedošajiem sabiedriskajiem medijiem.

ES klīnisko pētījumu reģistrā vakcīnu nepatiesais marķējums par nepiederēšanu gēnu terapijai[33] liecina, ka farmācijas kompāniju vai citu labu gribošu spēlētāju politiskie pūliņi ir vainagojušies panākumiem. Tiesa, nu izskatās, ka, mRNS vakcīnām demonstrējot visai atzīstamas sekmes, zinātnieki vairs nekaunas saukt vakcīnas par gēnu terapiju. Jau iepriekš minētajā Genes & Immunity šī gada jūnijā lasām: “Tomēr šīs mRNS vakcīnas, kas izstrādātas un apstiprinātas dažu mēnešu laikā, nozīmē izrāvienu gēnu terapijas jomā, kas ir cīnījusies par vispārēju atzinību daudzu skeptiski noskaņotu un konservatīvu zinātnieku, kā arī citu drošības un ieviešanas problēmu dēļ.”[34] Slavinošā raksta noslēgumā autors jūsmīgi ziņo: “Šis bezprecedenta sasniegums arī izcels būtiskus risinājumus, ko gēnu terapija var sniegt daudzu slimību ārstēšanā.” Izskatās, ka, līdz ko ir kļuvis mazliet drošāk spriest par vakcīnu iedarbības rezultātiem, pēkšņi tās tomēr izrādās gēnu terapija un var kalpot par pamatu citu gēnu terapijas produktu ātrākai apstiprināšanai lietošanā.

Vai šādos apstākļos, kad vienā Atlantijas okeāna pusē to sauc par gēnu terapiju, bet otrā nesauc, kad vispirms slēpjas, bet pēc tam plātās, vakcīnu autorizācijas un izplatīšanas procesu var saukt par atklātu un godīgu? Ja ne, vai tas nozīmē, ka vakcīnas ir viena liela sazvērestība? Nebūt ne. Bet šī slēpšanās, šī cēlā melošana visai sabiedrībai, vismaz Latvijā, nu dārgi maksās. Jo tie, kas kādus no patiesās informācijas pavedieniem ir uzgājuši starp milzīgajiem dezinformācijas kalniem, ir zaudējuši jebkādu uzticēšanos pamatstāstam. Paldies, Re:Baltica! Paldies, sabiedrisko attiecību speciālisti! Paldies, labu gribošie vakcīnu fanātiķi, kas sacentās konkursos par vispazemojošākajiem apsaucieniem tiem, kas jebkādu apsvērumu dēļ vilcinās ar vakcinēšanos vai mēģina iebilst vakcinācijas aģitācijas tonim.

Pirms nepilnām divām nedēļām, 28. jūnijā, portālā TVNET publicēts Jura Jurāna raksts “Vēstures stunda Gobzema izpratnē: Nirnbergas kodekss un Dāvida zvaigzne”.[35] Deputāta Gobzema izteikumu interpretāciju šeit neapskatot, rakstā atrodam vienu vienkārši nepatiesu apgalvojumu un vienu maldinošu apgalvojumu. Pirmkārt, Jurāns raksta: “[Š]obrīd izmantošanā esošās vakcīnas ir izgājušas pilnīgi visas nepieciešamās klīniskās pārbaudes, līdz ar to vakcīnas lietošana tādos apjomos, kā tas šobrīd notiek, nav uzskatāma vairs par eksperimentu, uz kuru pašos pamatos attiecas Nirnbergas kodekss.” Frāze “pilnīgi visas nepieciešamās klīniskās pārbaudes” ir saite uz New York Times “Coronavirus Vaccine Tracker” lapu.[36] Taču šajā lapā apliecinājumu tam, ka vakcīnas ir izgājušas “pilnīgi visas nepieciešamās klīniskās pārbaudes”, neiegūsiet. Tas neatbilst patiesībai. New York Times lapā nemaz nav informācijas par to, kad klīniskās pārbaudes noslēgsies (nav zināms, vai bija Jurāna raksta tapšanas brīdī). Kā jau norādīju iepriekš, trešās fāzes pētījumi joprojām noris un noritēs vismaz līdz nākamā gada oktobrim.

Tālāk TVNET rakstā ir izmantots salīdzinājums ar pirmajām izgudrotajām AIDS zālēm: “1987. gadā, tikai pēc četru mēnešu izmēģinājumiem, tika apstiprinātas pirmās zāles. (..) Tomēr šajā gadījumā, tā kā epidēmija skāra tikai daļu sabiedrības, nevis teju visu pasauli, cilvēki, kas cīnījās par savu dzīvību, neredzēja nepieciešamību apelēt pie Nirnbergas kodeksa punktiem.” Šīs zāles līdzīgi kā COVID-19 vakcīnas tika apstiprinātas ārkārtas kārtībā. Ja tic TIME rakstam[37] vai Vikipēdijas šķirklim par AZT zāļu vēsturi,[38] tad no pirmās veiksmīgās zāļu iedarbības laboratorijā līdz tās apstiprināšanai lietošanai ārkārtas kārtībā pagāja 20 vai 25 mēneši. Abos avotos arī var lasīt par ētiskajiem apgrūtinājumiem uzreiz pēc zāļu apstiprināšanas, bet nevar atrast apstiprinājumu, ka kāds būtu mēģinājis šīs zāles likt lietot piespiedu kārtā vai piedraudot ar atlaišanu no darba.

Kā var runāt par to, ka pētījumi ir pabeigti, ja vakcīnu aprakstos ir skaidri lasāms: “Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas.” Janssen vakcīnas apraksta 18. lpp. lasām: “Lai apstiprinātu Ad26.COV2.S Covid-19 vakcīnas efektivitāti un drošumu, reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz randomizētā, placebo kontrolētā, novērotājam maskēto klīniskā pētījuma VAC31518COV3001 galīgais ziņojums.”[39] Minētais pētījums ir ASV klīnisko pētījumu reģistrā[40] un tur lasām, ka viena pētījuma stadija ir noslēgusies šī gada 22. janvārī (Primary Completion Date), bet viss pētījums noslēgsies (Study Completion Date) 2023. gada janvāra sākumā. 

Katram no šiem termiņiem reģistrā ir dotas arī definīcijas. Study Completion Date ir definēts šādi: “Datums, kurā tika izmeklēts pēdējais klīniskā pētījuma dalībnieks vai kad viņam tika veikta intervence/ārstēšana, lai apkopotu galīgos datus par primārajiem iznākuma rādītājiem, sekundārajiem iznākuma rādītājiem un nevēlamajiem notikumiem (t.i., pēdējā dalībnieka pēdējais apmeklējums).” “Paredzamais” pētījuma pabeigšanas datums ir datums, ko pētnieki uzskata par pētījuma pabeigšanas datumu.

“Comirnaty” vakcīnas apraksta 4.4. punktā lasām: “Vakcīnas nodrošinātais aizsardzības ilgums nav zināms, jo to vēl nosaka pašlaik notiekošajos klīniskajos pētījumos”. Jau iepriekš minēju 4.8. punktā lasāmo frāzi “2. pētījumā joprojām notiek drošuma izvērtēšana.” Vai jūs šo otro izvilkumu, attiecinātu uz saviem bērniem vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem, uzskatāt par “ir izgājušas pilnīgi visas nepieciešamās pārbaudes”, kad “Comirnaty” (Pfizer-BioNTech) ir tieši tā vakcīna, ar kuru šobrīd Latvijā vakcinē bērnus.

Vakcīnšaubīgie un vakcīnticīgie

Dažkārt dzird sakām, ka šīs vakcīnas vispār nevar saukt par vakcīnām, drīzāk par “medicīnisku izstrādājumu” vai “medicīnisku produktu”, ja ne vienkārši par “eksperimentu”. Tā ir nederīga un maldinoša retorika. Tā cenšas diskreditēt vakcīnas, apzīmējot tās ar šaubas raisošiem terminiem. Jā, vakcīna ir šobrīd klīnisko izmēģinājumu stadijā un es, līdzīgi kā daudzi citi, uzskatu, ka iedzīvotāji ir pakļauti izmēģinājumam. Taču, ja kāds saka, ka vakcīna tāpēc nav “vakcīna”, tad nav jābrīnās, ka pamatstraume viņu ievietos vienā grupā ar rūdītiem konspirologiem, Satversmes oriģināla meklētājiem un līdzīgiem aktīvistiem. Pelnīti. Es esmu dusmīgs uz konspirologiem, kas ar savām neapdomīgajām un naivajām aktivitātēm ir radījuši stāvokli, kurā jebkāda diskusija par vakcināciju, ja vien neesat vakcīnticīgais, vispirms prasa sarunas biedra pārliecināšanu, ka neesat pilnīgi traks.

Parunājoties ar vakcīnticīgajiem draugiem no pamatstraumes, ātri atklājas, cik primitīvi priekšstati par šaubīgajiem valda sabiedrībā. Vakcinācijas fanātiķiem ir ļoti ērti samest vienā kaudzē visus iebildējus neatkarīgi no viņu faktiskās pozīcijas. Jūs var neklausīties, jo jūs esat no tās pašas grupas, kurai pieder viens vai otrs soctīklos pazīstams konspirologs un ekstrēmists. Un, ja nelīdz, tad, drošs paliek nedrošs, jums var piedēvēt saistību ar Kremli vai nedziedināmu atpalicību, kas esot saistīta ar atrašanos Krievijas informācijas telpas gūstā. Vakcīnticīgais aiztaisa acis, aizliek plaukstas priekšā ausīm un skaļi kliedz, lai nedzirdētu, kas jums ir sakāms. Metaforiski, protams, jo šajā attālinātajā laikmetā tādas pūles nav nepieciešamas. Šodien pietiek otram palūgt uzvilkt masku, palūgt ievērot distanci, bet vislabāk – palūgt sazināties attālināti. Un, kad viss ir attālināti, vakcīnticīgajam atliek vien nospiest podziņu “mute” un neviens netraucēs viņam turpināt dzīvi vienkāršajā, no jautājumu uzdevējiem brīvajā pasaulē.

Vakcīnšaubīgos tagad uzklausa tikai brīžos, kad gribas par kādu pasmieties, un atceras tikai tad, kad vajadzīgs pamatojums visu vakcīnšaubīgo nosaukšanai par negudriem. Vakcīna ir vakcīna, tā vienkārši vēl nav līdz galam izpētīta. Gan vakcīnšaubīgo, gan vakcīnticīgo pusē ir aktīvisti un ietekmīgas personas, kas ar saviem vienkāršotajiem izteikumiem grauj veselīgu informācijas un viedokļu apmaiņu šajā jautājumā un tādējādi grauj gan uzticēšanos vakcinācijai kā sabiedrības veselības instrumentam, gan sabiedrības veselības iestādēm, gan zinātnei kā tādai. Zinātnisma karogs ar maldinošo uzrakstu “zinātne” tiek novicināts gar ģīmi ikvienam, kurš atļaujas uzdot kādu jautājumu.

Par vakcīnticīgajiem saucu tos, kas ir tā koncentrējušies uz vakcinācijas aptveri kā mērķi, ka ir gatavi to sasniegt vai atbalstīt tās sasniegšanu jebkādiem necilvēcīgiem līdzekļiem. Sabiedrības veselība tā nestrādā. Sabiedrības veselība ir balstīta uz uzticēšanos starp uzraugošajām iestādēm un sabiedrību. Sabiedrība nesadarbosies, ja tai būs pamats uzskatīt, ka viņiem nestāsta “visu”. Uzstājīgā vakcīnu aģitācija un faktiskā piespiedu vakcinācija (alternatīvi piedāvājot atteikties no darba, ja ne profesijas) jebkuram domājošam cilvēkam liek šaubīties par vakcinācijas labumu. Ja vakcīna ir patiešām laba, kāpēc nerunāt atklāti par visu? Kāpēc runāt tā, it kā es nespētu pats izlasīt vakcīnas aprakstu, kur ir skaidri un gaiši uzrakstīts, kas vēl nav izpētīts? Kāpēc LSM rakstā, kur vakcīnšaubīgos pārstāv medmāsa, kas nedēļu vēlāk saķer COVID-19, šī gada 28. janvārī, uzskaitot sazvērestības teorijas, jau raksta, ka “nav zinātnisku pierādījumu, kas [bažas par ietekmi uz reproduktīvo veselību] apstiprinātu”.[41] Lai ko tādu uzrakstītu, jābūt vai nu melim, vai vienkārši neziņā par to, kā strādā zinātne, uz ko gulstas pierādījumu slogs un kas ir rakstīts vakcīnu aprakstos. Ja es atteiktos meklēt pierādījumus sava izgudrojuma kaitīgumam vai nebūtu tādus vēl atradis, tas nenozīmētu, ka ir pierādīts pretējais, proti, ka mans izgudrojums ir nekaitīgs. Vakcīnu aprakstos sadaļā “Fertilitāte” melns uz balta rakstīts: “Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti.” Un viss. Citiem vārdiem sakot, ja esat vēl seksuāli aktīvā vecumā, jūs tagad esat ietekmes uz reproduktīvo sistēmu izmēģinātājs – jūs esat pētījuma dalībnieks vai dalībniece. Nav grūti izdomāt, ka janvārī neviena no vakcīnu pirmajos pētījumos iesaistītajām sievietēm nevarēja būt ieņēmusi un veiksmīgi iznēsājusi bērnu, par bērna veselību nemaz nerunājot. Ņemot vērā to, ka ģimenes veidošanu mūsu sabiedrībā joprojām uzskata par vienu no cilvēka dzīves pamata labumiem, nesaprast jaunu, veselīgu sieviešu un vīriešu šaubas par šīm vakcīnām ir apbrīnojama cietsirdība.

Ilgtermiņā šī autoritatīvā un zinātniski apšaubāmā uzstājība par vakcinēšanos būs sagrāvusi iespēju pielietot vakcināciju kā instrumentu, lai nodrošinātu mūsdienās pašsaprotamo starptautiski savienoto dzīvi. COVID-19 nav pēdējā jaunā slimība, pret kuru jaunākās paaudzes dzīves laikā būs nepieciešama masveida vakcinācija. Ir paredzams, ka šādi jauni vīrusi uzradīsies ik pēc kāda laika. Kā varasiestādes panāks iedzīvotāju vakcinēšanos nākotnē, kad vairums sabiedrības būs sapratuši, ka COVID-19 vakcīnu absolūtā drošuma apgalvojumi nav un nevarēja būt patiesi? Apgalvojumi par absolūto drošumu vai populācijas niecīgo risku attiecināšana uz indivīdu ir aplami jau šobrīd. Izlikties, ka tie ir patiesi, var tikai tik ilgi, kamēr apkārt ir vakcīnticīgo pūlis, kuri ir aizņemti attālinātajā dzīvē un negrib ne par ko diskutēt, jo “nejūtas eksperti” šajā vai jebkurā citā jautājumā, kas neskar viņus pašus.

Absolūtā, uz katru indivīdu attiecināmā drošuma pozīcija, kuru deklarē tādi cilvēki kā premjers Krišjānis Kariņš, Veselības ministrs Daniels Pavļuts, viedokļu līderi Jurģis Liepnieks un Mārcis Auziņš, ir apgāžama ar vienu vienīgu nevēlamu blakusparādību gadījumu, ar vienu vienīgu cilvēku ar imūnsistēmas traucējumiem, vai ar vienu vienīgu novērojumu. Cik ilgi COVID-19 vakcīnas ir tikušas lietotas? Apgalvojums, ka tūkstoš cilvēku novērošana viena gada garumā ir kā viena cilvēka novērošana tūkstoš gadu garumā, neiztur nekādu kritiku. Vēl nav pat divi gadi. Lūk, tāds arī ir maksimālais šobrīd dodamais COVID-19 vakcīnas drošuma termiņš – nepilni divi gadi. Nav brīnums, ka vakcīnšaubīgo un, vēl jo vairāk, izteiktu sazvērnieku vidū vairojas anekdotiski nostāsti par viena drauga brālēna kaimiņa mazmeitas labāko draudzeni. Jo ar to pietiek, lai apgāztu pamatstraumes dogmu un pateiktu, ka tā visa ir viena liela sazvērestība. Vai tas ir rezultāts, kuru vakcīnticīgie vēlējās?

Vakcīnticīgie nesaprot, kā strādā cilvēka prāts. Domājošs cilvēks neuzticas informācijai, kas “neliekas kopā”. Ja kaut kas “neliekas kopā” un sabiedriskais medijs spēlē līdzi, tad ir pašsaprotami, ka domājošais cilvēks meklēs alternatīvus ziņu avotus. Un atradīs. Šajos laikos kļūt par ziņu avotu ir vieglāk nekā SPKC mājaslapā atrast, kur nu vēl izlasīt 30 lappuses garu vakcīnas aprakstu valsts valodā. Sazvērestības teorija, atšķirībā no pamatstraumes stāsta, pieļauj šaubas. Tur nekad nekas nav līdz galam skaidrs, bet tieši tas arī padara vēl neizslēgto iespēju pasauli par ticamu un tādējādi savā ziņā neapgāžamu. Pamatstraumes stāsts ir tik neelastīgs, ka to apgāzt var jebkurš, kurš vēl miglaini atceras skolā par zinātni mācīto. Pamatstraumes stāsts ir, kāds ir, jo tā stāstnieki iedomājās, ka varēs ar viltu izdarīt labu darbu. Bet latvieši nav un nebūs muļķi.

Vakcīnticīgo aktivitātes soctīklos un medijos izgaismo zīmīgu cēlo melu blakusparādību. Proti, teju ikviens, kas publiski izsakās, ir kļuvis par tādu kā polittehnologu, kurš vērtē citu sabiedrības locekļu viedokli nevis pēc būtības, bet pēc iedomātā efekta, ko šī viedokļa paušana atstās uz kaut kādu iedomātu sabiedrības daļu, uz kuru pats “polittehnologs”, protams, noskatās no augšas kā uz intelektuāli zemāku šķiru. Ja kāds pasaka, ka šaubās par vakcināciju, tad viņš ir galvenokārt tautas ienaidnieks nevis tāpēc, ka šaubās, bet tāpēc, ka pateica publiski, ka šaubās. Jo tagad kaut kādi tumsoņi būs saklausījušies un arī sāks šaubīties! Tautas ienaidniekam nevar būt viedoklis nekur citur, kā tikai savā profesionālajā lauciņā. Cilvēkiem nevar būt viedoklis par savu bērnu vakcināciju vai par pandēmijas ierobežojumiem, jo viņi neesot imunologi, epidemiologi vai politiķi. Tā turpinot, drīz vairs nedrīkstēsiet runāt, ja vien pēc profesijas nebūsiet diktors.

Cēlo melu un sazvērestības teoriju apburtais loks

Valdības, pamatstraumes mediju un viedokļu līderu cēlo melu loģiskais rezultāts ir pretrunas. Kad sabiedrības loceklis dzird pretrunīgu oficiālo informāciju, viņš sāk apšaubīt teikto, viņš meklē uzticamākos informācijas avotus. Privātās attiecībās, ja viens cilvēks otru pakļauj pretrunīgiem meliem, bet dievojas, ka nemelo, agri vai vēlu meliem pakļautais, mēģinot šķetināt patiesību, sāk izrādīt paranojas pazīmes. Šo psiholoģiskās manipulācijas veidu sauc par pūderēšanu (gaslighting). Pamatstraumes stāsta apšaubītājs, līdzīgā aizdomu pilnā apmātībā šķetinot melus, atrod vienu it kā vispāratzītu avotu A un otru it kā vispāratzītu avotu B, kuros teiktais ir pretrunā. Ja šis cilvēks pamatstraumei sāk uzdot jautājumu – kāpēc starp A un B ir pretruna? – viņš ievērojamā daļas sabiedrības teju automātiski tiek apzīmogots kā sazvērestību teorētiķis jeb konspirologs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš runā par “shēmu”, kurā starp A un B izgaismojas kaut kas aizdomīgs. Te veidojas apburtais loks. Nosaukts par konspirologu, cilvēks ir zaudējis tiesības piedalīties publiskā, pamatstraumes kontrolētā debatē. Protams, šis konkrētais arguments ir izmantojams no otras puses, proti, lai aizstāvētu arī nepatiesu sazvērestības teoriju vērpšanu un izplatīšanu. Sak, jūs mani klusināt, jo es runāju patiesību un tas pierāda manis teiktā patiesumu! No šī apburtā loka ir tikai viena izeja. Tas nav sazvērestības teorētiķu apklusināšanas ceļš, tas nav sazvērestības teorētiķu “atmaskošanas” ceļš Re:Baltica gaumē. Tas ir pilnīgas atklātības ceļš no oficiālajiem un pamatstraumes informācijas avotiem. Kad oficiālā retorika nebūs pretrunās ar novērojamo, kad retorika neiekļaus baiļu sēšanu un citas masu manipulācijas formas, kad tā nenoklusēs itin neko, tikai tad pamazām sabiedrība sāks ievērot, ka nepatiesās sazvērestības teorijas neatbilst faktiski notiekošajam tik precīzi, cik tam atbilst jaunais “oficiālais stāsts” jeb patiesība.

Vakcīnšaubīgajiem, pie kuriem nu pieskaitu arī sevi, publiskajā diskursā nereti pārmet pārējo sabiedrības locekļu dzīvību upurēšanu. Vakcīnticīgajiem, kas ir uz brīvu roku, labu gribēdami, ķērušies pie “zinātnes” (kur neesot viedokļu dažādības) slavēšanas, vakcīnšaubīgo klusināšanas un nosodīšanas, un pamatstāsta par vakcīnu absolūto drošumu kultivēšanas, ir jāpavaicā pašiem sev, vai viņu rīcība nav Latvijā faktiski kalpojusi pretējā efekta sasniegšanai. Tāpat kā reizēm šķiet, ka daži trakākie vakcīnšaubīgie ir patiesībā vakcīnticīgie, kas ar savām dīvainībām vēlas sagraut iebildēju pozīciju, tā daži vakcīnticīgie šķiet visīstākie klasiskā parauga antivakseri. Proti, tādi, kuri apšauba gadu desmitiem pārbaudītas un pilnībā apstiprinātas vakcīnas, bez kurām dzīvošana mūsdienu sabiedrībā nebūtu iespējama, daļa no kurām jau ir obligātas. Varētu padomāt, ka kādi īpaši viltīgi antivakseri ir sazvērējušies un, lai “glābtu” sabiedrību no vakcinācijas, ir nomaskējušies par vakcīnticīgajiem, cerot uz kārtīgu pretreakciju. Ja uz vakcīnticīgajiem paskatās šādā komiskā, sazvērnieciskā gaismā, tad vismaz viņu aktivitātes šķiet pakārtotas nospraustajam mērķim, jo ir skaidrs, ka kolektīvais Lielās talkas tipa fanātisms veselīgu un katrai konkrētai situācijai atbilstošu vakcināciju neveicina.

Pasaules veselības organizācija 2019. gadā nosauca vilcināšanos vakcinēties (vaccine hesitancy) kā vienu no 10 lielākajiem draudiem sabiedrības veselībai visā pasaulē. Vēl pirms šobrīd pieejamās COVID-19 vakcīnas saņēma ārkārtas atļaujas, zinātnieki nebija vienisprātis par šādu atļauju piešķiršanu, jo jebkādi sarežģījumi šajā informācijas laikmetā vai atļauju vēlāka anulēšana vairotu vilcināšanos vakcinēties un grautu uzticēšanos uzraugošajām institūcijām. Latvijā bažas par vakcinēties vilcināšanās pieaugumu ir piepildījušās. Bet ne vakcīnu izstrādātāju vai regulatoru dēļ. Vakcinācija un uzticēšanās tai kā sabiedrības veselības instrumentam Latvijā ir izgāzusies aplamās un melīgās komunikācijas ar sabiedrību dēļ.

Latvijas nevakcinētie neticēs vakcinācijai kā tādai, ja viņiem draudēs, ka nevakcinēšanās pret COVID-19 gadījumā valdība pieņems tādu vai citādu lēmumu. Piespiedu vakcinācija pret COVID-19, par piespiedu vakcināciju uzskatot gan vakcīnloteriju, gan tiesības darba devējiem atlaist nevakcinētos darbiniekus, gan draudus atjaunot lokdaunus, būs Helsinku deklarācijas pārkāpums. Vakcinācijā dalību ņēmušo mediķu atbildību šajā noziegumā agri vai vēlu Latvijas tauta izmeklēs. Visdrīzāk, ka tas nenotiks šīs valdības laikā, bet tas notiks.

No šīs bedres ārā ir tikai viens ceļš – pilnīgas atklātības ceļš. Tikai atsakoties no cēlo melu stratēģijas un atklāti runājot par patieso, dokumentāli fiksēto vakcīnu pētījumu statusu, sabiedrība atsāks uzticēties šai varai un sabiedriskajiem medijiem. Tikai pārstājot izlikties un izklāstot, kādi ir tie svaru kausi, kuru dēļ vēl pētāmās vakcīnas ir atļauts izmantot masveida vakcinācijā, sabiedrība atsāks apsvērt vakcinēšanos. Tikai pārstājot izlikties, ka šobrīd zināmā blakņu varbūtība ir vienīgais, kas stāv uz vakcīnšaubīgo svaru kausa, vakcīnšaubīgie sajutīsies puslīdz sadzirdēti. Uz šī svaru kausa ir nevis jau zināmās, bet procentuāli visā populācijā kopumā maz iespējamās blaknes un nezināmais vēl nepagājušā laika dēļ, vēl par maz izpētītā dēļ. Tikai sniedzot tās pašas kompensāciju un ārstēšanas garantijas, kā arī tiesības nepiedalīties, kādas pienākas paralēli notiekošo oficiāli reģistrēto pētījumu dalībniekiem, valsts var sagaidīt pakāpenisku sabiedrības noskaņojuma maiņu. Vecāki nelaidīs bērnus vakcinēties, kamēr vakcīnas nebūs izpētītas uz bērniem un kamēr svaru kauss starp vakcīnas nezināmajiem riskiem un COVID-19 riskiem nebūs nosvēries par labu vakcīnai arī šajā vecuma grupā. Lai tas notiktu, COVID-19 rādītājiem bērnu vidū būtu būtiski jāpieaug. Visbeidzot, sabiedrība vakcinēties neies kopā. Katrs cilvēks, ja viņš kopā ar savu ģimenes ārstu būs izlēmis tā darīt, vakcinēties dosies individuāli. Tas būs lēmums, ko pieņems ģimenes ārsts kopā ar pacientu, balstoties uz katra individuālajiem ieguvumiem un iespējamiem kaitējumiem no COVID-19 vakcīnas.

Latvijai ir pienācis izšķirīgs brīdis, kad katram, kuram cilvēktiesības ir dārgas, neatkarīgi no uzskatiem jautājumā par COVID-19 ierobežojumiem un praktisko pandēmijas pārvarēšanas stratēģiju, ir pienākums iesaukties – uzgaidiet! Mēs nevaram draudēt cilvēkam ar spaidiem, lai viņš vakcinētos ar vakcīnu, kura šobrīd vēl tiek pētīta, izliekoties, ka vakcinējamais cilvēks nav daļa no pētījuma, un izliekoties, ka viņam nav medicīniska pētījuma dalībnieka tiesību. Kā jau vairākkārt atzīmēju, vakcīnu pašreizējais statuss nav iemesls, lai pārtrauktu vakcināciju pret COVID-19. Vakcinācija ir viens no šobrīd efektīvākajiem pandēmijas ierobežošanas mehānismiem. Labums no vakcinācijas ar pašreiz pieejamajām vakcīnām sabiedrībai kopumā viennozīmīgi pastāv. Labums visai sabiedrībai no vakcīnām ir tik liels, ka regulatoru skatījumā tas atsver riskus, kuriem sabiedrība tiek pakļauta nepietiekamo, vēl nesavākto datu dēļ. Tieši tāpēc, ka pastāv šis lielais nezināmais, bet tomēr ne tik lielais kā paredzamais labums, ko sniedz vakcinācija, šīs bezprecedenta pandēmijas apstākļos gan ASV, gan ES regulatori ir piešķīruši pagaidu, ārkārtas atļaujas vakcīnu lietošanai. Taču ne tādas atļaujas, kas apliecinātu, ka šīs vakcīnas ir atzīta, pierādīta vai labākā zināmā metode COVID-19 novēršanai vai slimības gaitas atvieglošanai.

Piezīmes un atsauces

Pateicos atsevišķiem Twitter sekotājiem, kas iepazinās ar raksta melnrakstiem un izteica vērtīgus komentārus un ieteikumus. Visas kļūdas, ja rakstā tādas ir palikušas, ir manis paša.

Par “tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem” juridiskajiem aspektiem jau rakstījusi Baiba Rudevska.[42] Par Veselības ministra nekonsekventajiem apgalvojumiem ir daudzkārt rakstījuši citi, pirms dažām dienām arī Jūlija Stepaņenko.[43] Par vakcinācijas aģitācijas ar loterijas palīdzību neatbilstību Ministru kabineta noteikumiem par zāļu reklamēšanas kārtību ir rakstījis Mārtiņš Eikens.[44]

Šis raksts ne tuvu nav pilnīgs un nav arī pirmais vakcinācijas ētisko apsvērumu un pašreizējā izpētes statusa problemātikas apraksts. Rakstot atklāju vēl dažus Latvijas internetā atrodamus resursus, kuros ir atsauces uz šajā rakstā minētajiem dokumentiem un atzinumiem, taču šeit tos neminu, jo neesmu pārliecinājies par to, ka visa tajos atrodamā informācija un uz to balstītie secinājumi ir korekti.

[1] Nirnbergas kodekss: lv.wikipedia.org/wiki/Nirnbergas_kodekss

[2] Helsinku deklarācija angļu valodā: www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects

[3] Helsinku deklarācijas teksts latviešu valodā: gec.biomed.lu.lv/uploads/materials/Helsinku_dek_LV.pdf. Tulkojums nav precīzs (piemēram, 18. punkts), tāpēc detalizētai izpētei iesaku lietot oriģinālu angļu valodā.

[4] “Vakcināciju pret Covid-19 veic tikai ar piekrišanu, un tā nav pretrunā ar Nirnbergas kodeksu”, Re:Baltica Re:Check, 09.07.2021: rebaltica.lv/2021/07/vakcinaciju-pret-covid-19-veic-tikai-ar-piekrisanu-un-ta-nav-pretruna-ar-nirnbergas-kodeksu

[5] Latvijas Ārstu ētikas kodekss: www.arstubiedriba.lv/assets/dokumenti/etikaskodekss.pdf

[6] Petīcija Lielbritānijas parakstu vākšanas vietnē par publisku izmeklēšanu saistībā ar valdības lēmumiem pandēmijas laikā: petition.parliament.uk/petitions/302576

[7] Eiropas savienības klīnisko pētījumu reģistrs: www.clinicaltrialsregister.eu. Starp citu, pirmās fāzes pētījumi publiskajā reģistrā netiek iekļauti.

[8] ASV klīnisko pētījumu reģistrs: clinicaltrials.gov

[9] Laura Dzērve, “Neautorizēta un eksperimentāla? ZVA kliedē maldus par Pfizer-BioNTech vakcīnu”, Delfi, 18.02.2021: www.delfi.lv/news/national/politics/neautorizeta-un-eksperimentala-zva-kliede-maldus-par-pfizer-biontech-vakcinu.d?id=52949511

[10] Tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem (Conditional Marketing Authorisation): www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

[11] Laura Dzērve, “Neautorizēta un eksperimentāla? ZVA kliedē maldus par Pfizer-BioNTech vakcīnu”, Delfi, 18.02.2021: www.delfi.lv/news/national/politics/neautorizeta-un-eksperimentala-zva-kliede-maldus-par-pfizer-biontech-vakcinu.d?id=52949511

[12] “Emergency Use Designation of COVID-19 Candidate Vaccines: Ethical Considerations for Current and Future COVID-19 Placebo-Controlled Vaccine Trials and Trial Unblinding”, PVO: apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337940/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-EUD_placebo-controlled_vaccine_trials-2020.1-eng.pdf

[13] “Emergency Use Designation of COVID-19 Candidate Vaccines: Ethical Considerations for Current and Future COVID-19 Placebo-Controlled Vaccine Trials and Trial Unblinding”, PVO: apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337940/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-EUD_placebo-controlled_vaccine_trials-2020.1-eng.pdf

[14] Luis Martinez, “Will the military make the COVID-19 vaccine mandatory?”, ABC News, 07.07.2021: abcnews.go.com/Politics/military-make-covid-19-vaccine-mandatory/story?id=78689440

[15] Fact Sheet for Recipients and Caregivers, Emergency Use Authorization of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to Prevent Coronavirus Disease 2019, 25.06.2021: www.fda.gov/media/144414/download

[16] Zāļu apraksts latviešu valodā Janssen (Johnson & Johnson) vakcīnai: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_lv.pdf

[17] Zāļu apraksts latviešu valodā Vaxzevria, AstraZeneca jeb Oksfordas vakcīnai: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_lv.pdf

[18] Zāļu apraksts latviešu valodā Moderna vakcīnai: ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_lv.pdf

[19] Zāļu apraksts latviešu valodā: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vakcīnai:  www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_lv.pdf

[20] SPKC, “Kas zināms par esošajām vakcīnām”: www.spkc.gov.lv/lv/kas-zinams-par-esosajam-vakcinam

[21] VAC31518COV3001, Janssen vakcīnas pētījums ASV klīnisko pētījumu reģistrā: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

[22] Pētījums D8110C00001, kurā pārbauda Vaxzevria (AstraZeneca) vakcīnas efektivitāti un drošumu gados vecākiem cilvēkiem, noslēgsies 2023. gada februārī: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746

[23] Pētījums mRNA- 1273-P301, kurā pārbauda Moderna ražotās vakcīnas efektivitāti un drošumu, noslēgsies 2022. gada oktobrī: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427

[24] Pētījums “Comirnaty” (Pfizer-BioNTech) vakcīnas efektivitātei un drošumam noslēgsies 2023. gada maijā: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

[25] Jerome Amir Singh, Ross E G Upshur, “The granting of emergency use designation to COVID-19 candidate vaccines: implications for COVID-19 vaccine trials”, The Lancet, Infectious Diseases, VOLUME 21, ISSUE 4, E103-E109, APRIL 01, 2021: www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30923-3/fulltext

[26] “Viens vai daži no miljona – Pavļuts par to, cik cilvēki nedrīkst vakcinēties veselības stāvokļa dēļ”, Delfi, 10.07.2021: www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/raksti/viens-vai-dazi-no-miljona-pavluts-par-to-cik-cilveki-nedrikst-vakcineties-veselibas-stavokla-del.d?id=53375761

[27] Jan Jekielek, “Victor Davis Hanson on the Assault on Meritocracy, Politicization of the Virus, and the ‘Platonic Noble Lie’”, The Epoch Times: www.theepochtimes.com/exclusive-victor-davis-hanson-on-the-assault-on-meritocracy-politicization-of-the-virus-and-the-platonic-noble-lie_3875843.html

[28] Robert Malone, “Bioethics of Experimental COVID Vaccine Deployment under EUA: It’s time we stop and look at what’s going down”, TrialSite News: trialsitenews.com/bioethics-of-experimental-covid-vaccine-deployment-under-eua-its-time-we-stop-and-look-at-whats-going-down/

[29] Sabīne Bērziņa, “Covid-19 vakcīna nav gēnu terapija”, Re:Baltica: rebaltica.lv/2021/03/covid-19-vakcina-nav-genu-terapija/

[30] Abu Abed, “Gene Therapy Avenues and COVID-19 Vaccines”, Genes & Immunity, 22, 120–124 (2021): doi.org/10.1038/s41435-021-00136-6

[31] www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm

[32] www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm

[33] Piemērs no ES klīnisko pētījumu reģistra, Pfizer-BioNTech vakcīna kādā pētījumā Vācijā tiek atzīmēta kā nepiederīga gēnu terapijas produktu klasei, skatīt punktu D.3.11.3.2: www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-002641-42/DE

[34] Abu Abed, “Gene Therapy Avenues and COVID-19 Vaccines”, Genes & Immunity, 22, 120–124 (2021): doi.org/10.1038/s41435-021-00136-6

[35] Juris Jurāns, “Vēstures stunda Gobzema izpratnē: Nirnbergas kodekss un Dāvida zvaigzne”, TVNET: www.tvnet.lv/7281342/vestures-stunda-gobzema-izpratne-nirnbergas-kodekss-un-davida-zvaigzne

[36] New York Times Coronavirus Vaccine Tracker: www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

[37] Alice Park, “The Story Behind the First AIDS Drug”, TIME: time.com/4705809/first-aids-drug-azt/

[38] Pirmo AIDS zāļu izstrādes vēsture Vikipēdijā: en.wikipedia.org/wiki/Zidovudine#History

[39] Zāļu apraksts latviešu valodā Janssen (Johnson & Johnson) vakcīnai: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_lv.pdf

[40] VAC31518COV3001, Janssen vakcīnas pētījums ASV klīnisko pētījumu reģistrā: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

[41] Zane Mače, “Medmāsa ar 52 gadu darba pieredzi vakcinēties nesteidz. Kāpēc ir skepse un mīti par Covid-19 vakcīnām?”, Latvijas Radio “Atvērtie faili”: www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/medmasa-ar-52-gadu-darba-pieredzi-vakcineties-nesteidz-kapec-ir-skepse-un-miti-par-covid-19-vakcinam.a390366/

[42] Baiba Rudevska, “Nav nekāda juridiska pamata ieviest līdz galam nepārbaudītu vakcīnu lietošanas obligātumu”, 08.07.2021: www.pietiek.com/raksti/nav_nekada_juridiska_pamata_ieviest_lidz_galam_neparbauditu_vakcinu_lietosanas_obligatumu/

[43] Jūlija Stepaņenko, “Ķeriet meli aiz astes – Pavļuta meli nekad nav bijuši tik redzami”, 09.07.2021: www.pietiek.com/raksti/keriet_meli_aiz_astes_-_pavluta_meli_nekad_nav_bijusi_tik_redzami/

[44] Mārtiņš Eikens, “Vai sabiedrība ir pamanījusi likumu, kas regulē zāļu reklamēšanu”: www.pietiek.com/raksti/vai_sabiedriba_ir_pamanijusi_likumu,_kas_regule_zalu_

Jāzeps Baško (juniors).

/14.07.2021/

Avots:

telos.lv/par-vakcinam/

t.me/brivibasplatforma/1127

757 thoughts on “Par vakcinācijas pret COVID-19 medicīniskajiem, ētiskajiem un juridiskajiem aspektiem

 1. People declare connections to websites that have (for example) alive streaming football and they approximately always have .blogspot. in the link. with I follow these there is just be consistent with details and adverts, no football (even similar to I know the game is living thing played). get I habit to install something or sign in the works to something?.

 2. I have a domain reveal bought, but i havent had get older to create the website look nice. i desire to focus on the website url to my blogspot blog for the period being. how accomplish i realize this?.

 3. Thank you, I have just been looking for info about this topic for ages and yours is the greatest I have found out so far. However, what about the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 4. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 5. We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here. Again, awesome site!

 6. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

 7. I wanted to compose you the tiny observation to help give thanks once again over the incredible techniques you have contributed on this site. It is quite unbelievably open-handed with people like you in giving publicly all that many of us would have advertised for an e book to help with making some money on their own, chiefly considering the fact that you could have done it if you wanted. Those strategies likewise worked to be the fantastic way to be sure that the rest have a similar zeal like my personal own to find out more and more concerning this matter. Certainly there are thousands of more pleasant occasions up front for those who scan your website. www.discover.com/activate

 8. I have been surfing on-line more than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any interesting article like yours. It’s lovely worth sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.

 9. Superb blog you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 10. In a minute, with all the fast life style that everyone leads, credit cards get this amazing demand throughout the market. Persons out of every area are using the credit card and people who not using the credit card have made up their minds to apply for just one. Thanks for giving your ideas on credit cards.

 11. I blog quite often and I really appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 12. Thanks for your posting. One other thing is the fact individual American states have their own laws that affect householders, which makes it very hard for the our elected representatives to come up with a fresh set of recommendations concerning property foreclosures on house owners. The problem is that every state possesses own legislation which may interact in an unfavorable manner when it comes to foreclosure plans.

 13. obviously like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 14. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any means you may remove me from that service? Thanks!

 15. The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, but I truly thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly fix if you happen to werent too busy searching for attention.

 16. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 17. Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any recommendations? Thanks a lot!

 18. Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!

 19. Admiring the hard work you put into your website and detailed information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 20. Outstanding post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thanks!

 21. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and brilliant design and style.

 22. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 23. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 24. พนันบอลออนไลน์ขณะนี้เรียกว่าไม่ใช่ช่องทางแม้กระนั้นมันเป็นทางรอดแล้วนะครับ เพราะเหตุว่าคุณสามารถทำเงินสร้างรายได้กล้วยๆเพียงแค่เข้ามาที่ แทงบอลออนไลน์ แล้วสมัครสมาชีกก็สามารถเข้าพนันได้ในทันทีทันใด เว็บของพวกเรามีทั้งยังบอลสด บอลสเต็ป บอลคนเดียวบอกได้ว่ามีให้แก่ท่านเลือกเล่นทุกต้นแบบเลย ระบบฝากถอนอัตโนมัติสบายเร็วไว

 25. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 26. คาสิโนออนไลน์ไลน์ถือเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกของคนในยุคนี้ไปแล้ว เพราะเป็นวิธีการหาเงินที่ง่ายสุดๆ และเป็นการหาเงินที่ลงทุนต่ำสุดๆ แต่สามารถทำเงินได้มากมายจึงเป็นทางเลือกของใครหลายๆคนเลยล่ะครับ แทงบอลออนไลน์ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

 27. ในช่วงเวลานี้อาจจะไม่มีผู้ใดไม่รุ้จะสล็อตออนไลน์ ด้วยเหตุว่าเป็นเกมที่ใครๆชอบอกชอบใจเพราะเป็นเกมที่สร้างกำไรได้อย่างใหญ่โต การพนันออนไลน์ เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จ่ายจริง จัดหนัก โบนัสจำนวนมาก คิดจะเล่นสล็อตจำต้องไม่พลาด เว็บการพนันออนไลน์อันดับ 1 ครับ

 28. I and my pals happened to be analyzing the great secrets and techniques found on your site and so then I got a horrible suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those strategies. All of the guys became absolutely glad to learn all of them and have in effect in fact been taking pleasure in those things. Many thanks for really being indeed kind and for settling on these kinds of essential issues millions of individuals are really eager to discover. My honest regret for not saying thanks to sooner.

 29. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 30. My wife and i got really fortunate when Jordan managed to finish up his reports through the entire ideas he gained from your very own web site. It is now and again perplexing to simply possibly be giving away guides which often other folks could have been trying to sell. And we all understand we have got the writer to appreciate because of that. The type of illustrations you made, the straightforward site navigation, the relationships you will help instill – it is all incredible, and it is leading our son and us believe that this content is interesting, and that is unbelievably indispensable. Thank you for the whole thing!

 31. The information and ideas from this article can help you to create a blog that gets your message to those that you want to reach.Helping You Better Understand Soccer With These Simple To Follow Tips

 32. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!

 33. วามสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาและต้องยอมรับว่าทุกความสะดวกสบายย่อมแลกมาด้วยเงินจำนวนมากวันนี้ คาสิโนออนไลน์ เว็บพนันออนไลน์ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จำนวนมากโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก ระบบดีที่สุดรวมถึงระบบฝาก-ถอนอัตโนมัติค

 34. เว็บการพนันออนไลน์อันดับ 1 เลยจ้ะครับ ใช้ระบบโคตรดี ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับ ที่สำคัญที่สุด เค้าชำระเงินจริงครับ เว็บแห่งนี้คือไม่โดนหลอกแน่ๆแต่ว่าเรื่องจะชนะรึเปล่าตามใจคนนะครับ ผมก็มีได้บ้างเสียบ้าง แม้กระนั้นโดยรวมแล้วจัดว่าได้ครับผม วันนี้ก็พึ่งถอนมาครับผม ชอบใจตรงที่พวกเราฝากถอนไม่ต้อง

 35. ยุคนี้ต้องยกให้บาคาร่าออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่โดนใจแฟนพนันจริงๆครับ เพราะเล่นง่ายได้เงินไว แทงบอลออนไลน์ เว็บบาคาร่าออนไลน์ที่มีทั้งแทงบอล สล็อต ยิงปลาและอีกหลายเกมให้เลือกไม่เพียงเท่านั้นยังใช้ระบบฝากถอนอัตโนมัติอีกด้วย ทั้งสะดวกรวดเร็วเอาใจคนยุคนี้สุดๆ ครับ

 36. I’m curious to find out what blog system you have been working with? I’m having some small security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

 37. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 38. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 39. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

 40. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 41. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 42. I definitely wanted to construct a quick word to be able to express gratitude to you for some of the fabulous tips and hints you are showing here. My prolonged internet search has finally been rewarded with really good insight to share with my pals. I ‘d point out that most of us visitors actually are unquestionably blessed to be in a remarkable community with many special people with good basics. I feel rather fortunate to have used the web site and look forward to tons of more awesome times reading here. Thank you once again for everything.

 43. Admiring the persistence you put into your site and detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 44. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 45. I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write about here. Again, awesome blog!

 46. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this issue?

 47. I simply desired to appreciate you once again. I’m not certain what I would have accomplished without the type of opinions discussed by you about such a industry. It had been the terrifying setting in my opinion, but seeing a skilled avenue you managed it forced me to leap over delight. I’m just grateful for this work and even sincerely hope you really know what an amazing job you happen to be undertaking teaching others with the aid of your webpage. I’m certain you have never come across all of us.

 48. Thanks so much for providing individuals with such a spectacular possiblity to read from this site. It is often so useful and packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your blog minimum three times in a week to read the fresh secrets you have got. And indeed, I’m so usually happy with the splendid suggestions you give. Certain 2 ideas in this article are really the very best we’ve had.

 49. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help protect against content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 50. I not to mention my buddies appeared to be looking through the great information from your web page and then all of the sudden developed a terrible suspicion I never expressed respect to you for those secrets. All of the guys were absolutely glad to study them and have in effect simply been using them. Thanks for turning out to be indeed considerate and for settling on some amazing resources most people are really needing to learn about. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 51. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

 52. Hi there would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

 53. Hey there would you mind stating which blog platform you’re
  using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a
  hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 54. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here. Again, awesome blog!

 55. I blog frequently and I honestly like your content. This excellent write-up has really actually peaked my interest. I am likely going to book mark your web page as well as keep checking for unique facts with regards to once a week. I opted in for your RSS feed also.

 56. I journal frequently and I genuinely value your web content. This awesome article has absolutely actually peaked my rate of interest. I am likely going to book mark your online site and keep checking for all new data regarding once a week. I opted in for your RSS feed likewise.

 57. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for something similar to this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again! soyos

 58. Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
  Very helpful info specially the final phase 🙂
  I maintain such information a lot. I was looking for this certain info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 59. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you
  ever run into any web browser compatibility problems?
  A couple of my blog visitors have complained about my blog
  not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any solutions to help fix this issue?

  Also visit my website … Anneliese

 60. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this
  kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

  Studying this info So i’m glad to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot without a doubt will make sure to do not disregard this web site
  and provides it a glance regularly.

  Look at my homepage :: stop fat gain

 61. I’m now not certain where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or figuring out more.
  Thanks for great info I used to be in search of
  this info for my mission.

  Here is my web page; healthy body

 62. I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you hire out a
  developer to create your theme? Fantastic work!

  Here is my homepage … hatched seeds

 63. I was just searching for this info for some
  time. After six hours of continuous Googleing, finally
  I got it in your web site. I wonder what’s the lack
  of Google strategy that don’t rank this type of informative
  websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

  my blog post best audio splitter

 64. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I
  was wondering your situation; we have created some nice procedures and we
  are looking to swap techniques with other folks, why not shoot
  me an email if interested.

  Here is my web-site – french knife

 65. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website.
  I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly
  easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the
  least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme .
  a tones way for your client to communicate. Nice task.

  my blog; quitting smoking

 66. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts
  on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last
  stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to show that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly
  what I needed. I so much indubitably will make certain to
  do not disregard this website and provides it a glance regularly.

  Also visit my website :: atolyesi.net

 67. My partner and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be precisely what I’m looking for.

  Does one offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a few of
  the subjects you write regarding here. Again, awesome website!

  Have a look at my web-site :: quality focused diets

 68. excellent publish, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector
  don’t understand this. You should proceed your writing.
  I’m confident, you have a huge readers’ base already!

  Here is my site :: seed sprouts

 69. Hey there! I understand this is kind of off-topic however I
  needed to ask. Does building a well-established blog such as yours require a lot of work?
  I am completely new to running a blog however I do write
  in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any kind of ideas or tips for
  new aspiring bloggers. Thankyou!

  Here is my blog :: 7 keto weight loss

 70. Unquestionably believe that that you said.
  Your favorite justification seemed to be on the internet
  the simplest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get irked while other folks think about concerns that they just don’t
  recognise about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing with no need side-effects
  , people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thank you!

  My site – best marriage sex

 71. I am curious to find out what blog system you have
  been using? I’m experiencing some small security problems
  with my latest blog and I would like to find
  something more secure. Do you have any solutions?

  Feel free to visit my web blog; great sex

 72. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Also visit my webpage :: heal eczema

 73. Excellent website. Lots of helpful information here.
  I am sending it to several friends ans additionally sharing
  in delicious. And of course, thanks in your effort!

  Feel free to surf to my blog post Dewey

 74. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people think
  about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top
  and also defined out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

  My blog … Neil

 75. Thank you for your site post. Manley and I have been saving to buy a new e-book on this theme and your writing has
  made people like us to save all of our money.
  Your notions really responded to all our inquiries. In fact, greater than what we had recognized before we discovered your great blog.
  My partner and i no longer nurture doubts along with
  a troubled mind because you have clearly attended to our needs in this article.
  Thanks

  Here is my web-site – healthy eating pyramid

 76. An impressive share! I have just forwarded this onto
  a friend who had been conducting a little homework on this.
  And he in fact bought me dinner simply because I discovered it for
  him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your web page.

  Feel free to visit my page … having sex

 77. What i don’t realize is in reality how you are not actually a lot
  more smartly-liked than you might be right now.
  You’re so intelligent. You understand thus significantly relating to this matter, produced me in my view consider it from a lot
  of various angles. Its like women and men are not involved unless
  it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs great.
  All the time handle it up!

  my homepage Traci

 78. I don’t even know the way I stopped up here, however I assumed
  this put up was once great. I don’t know who you might be however certainly you are going to a famous blogger
  for those who are not already. Cheers!

  Here is my website … weight loss

 79. Hello there! This article couldn’t be written much better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to forward
  this post to him. Fairly certain he’ll have a great read.

  Many thanks for sharing!

  Here is my web site Reneaux Cream

 80. I want to show my thanks to the writer just for bailing me out of such a
  problem. As a result of checking throughout the the net and getting principles which were not helpful,
  I believed my entire life was well over. Living minus the answers to the difficulties you’ve resolved through your
  post is a critical case, and those that would have in a negative
  way affected my entire career if I had not discovered your blog post.
  That natural talent and kindness in dealing with all the details was excellent.
  I’m not sure what I would have done if I had not discovered such
  a point like this. I’m able to at this time look
  forward to my future. Thanks so much for this impressive and sensible help.
  I will not hesitate to suggest your blog post to anybody who
  needs and wants counselling on this situation.

  Here is my blog :: www.comptine.biz

 81. I keep listening to the news update lecture about getting
  boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one.

  Could you advise me please, where could i acquire some?

  Review my web-site :: Ignite CBD

 82. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post
  I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be
  bookmarking and checking back frequently!

  my website – Max Keto Fuel

 83. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say
  that I have truly enjoyed surfing around your blog
  posts. After all I’ll be subscribing to your
  feed and I hope you write again soon!

  my web-site; Jasmin

 84. I wanted to type a brief word to be able to thank you for
  these stunning advice you are giving out here.
  My particularly long internet lookup has finally been paid
  with high-quality concept to exchange with my contacts. I ‘d mention that most of us visitors are
  unequivocally endowed to dwell in a decent network with
  very many special individuals with interesting
  tricks. I feel very much happy to have encountered your entire site and look forward to so
  many more amazing moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

  Have a look at my web page; Libido Build Rx

 85. Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had
  to ask!

  Look at my site: MegaXL

 86. Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I am
  impressed! Extremely helpful information specifically
  the ultimate phase 🙂 I take care of such information a lot.
  I was looking for this certain info for a very long time.
  Thanks and best of luck.

  My blog post – Reneaux Face Serum

 87. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to
  see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now
  broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic
  but I had to share it with someone!

 88. I simply wished to say thanks once again. I am not sure the things I would’ve followed without the actual basics documented by you regarding such concern. This was the distressing
  case in my view, but considering your well-written approach you
  dealt with it took me to weep with delight.
  I am just thankful for the guidance and thus have high hopes you comprehend
  what a powerful job you are putting in training most people with
  the aid of your web page. I am sure you’ve never got to know all of us.

  Feel free to visit my site – astravo.net.ru

 89. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site.
  I had no trouble navigating through all tabs as well as related info
  ended up being truly simple to do to access. I recently found what
  I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual.
  Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme .
  a tones way for your client to communicate.
  Excellent task.

  Also visit my blog post forum.m2clasic.ro

 90. Unquestionably believe that which you stated. Your
  favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people
  could take a signal. Will probably be back to
  get more. Thanks

 91. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Here is my page True Keto

 92. hey there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything new from
  right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to
  reload the website many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining,
  but sluggish loading instances times will very frequently affect
  your placement in google and could damage your high quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for much
  more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon..

  Here is my site Green Naturals CBD Gummimes

 93. We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable info to
  work on. You have performed an impressive job and
  our whole group will probably be thankful to you.

  Feel free to visit my webpage 80gm.net

 94. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my
  blog shine. Please let me know where you got
  your theme. Appreciate it

  Here is my blog post: koan.at

 95. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right
  here. I did however expertise a few technical points using this
  web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering if
  your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage
  your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look
  out for much more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again soon..

  My blog Rapid Fire Keto Ingredients

 96. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and from now on whenever a comment
  is added I receive four emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service?
  Appreciate it!

  Also visit my webpage … www.hotelforrest.ru

 97. Spot on with this write-up, I actually think this site needs a great deal more attention.
  I’ll probably be returning to see more, thanks for the info!

  Also visit my webpage Vigalix

 98. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?

  I’m going to start my own blog in the near future but
  I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  My webpage … Vigalix Reviews

 99. I am just commenting to make you know what a really
  good experience my wife’s princess developed using your webblog.
  She mastered too many things, which include how it is like to have an excellent coaching character to make
  folks really easily thoroughly grasp some very confusing
  subject matter. You really surpassed her expectations.

  Thank you for displaying such necessary, safe, revealing and even easy tips on this topic to Evelyn.

  my web-site Pure Remedy CBD

 100. Hey there would you mind letting me know which web host you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest
  a good hosting provider at a honest price? Many thanks, I
  appreciate it!

  Here is my homepage – Glacier Portable AC

 101. You can definitely see your skills within the paintings you write.
  The world hopes for more passionate writers such as you
  who are not afraid to mention how they believe.
  At all times follow your heart.

  Also visit my homepage Reginald

 102. Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great author.
  I will remember to bookmark your blog and will
  eventually come back very soon. I want to encourage you continue your great posts, have a nice evening!

  Also visit my homepage :: Rapid Fire Diet

 103. Thank you for your website post. Thomas and I are actually saving to get a new publication on this subject and your article has made us to save our own money.
  Your thinking really clarified all our concerns.
  In fact, in excess of what we had acknowledged before
  we came across your amazing blog. We no longer nurture doubts along with a troubled mind because you have attended to all of our needs right here.
  Thanks

  Also visit my blog post :: shihan.com.ru

 104. Thank you for the blog post. Jones and I happen to be saving to
  get a new e-book on this issue and your article has made us all to save the money.

  Your opinions really responded to all our questions.
  In fact, greater than what we had acknowledged just before we discovered your
  superb blog. My partner and i no longer have doubts and
  also a troubled mind because you have actually attended to our own needs above.
  Thanks

  Feel free to surf to my web page: True Keto

 105. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
  Perhaps there is an easy method you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 106. Nice post. I used to be checking constantly this blog and
  I’m inspired! Extremely useful information specifically
  the ultimate phase 🙂 I handle such info a lot.
  I used to be looking for this certain information for a very lengthy time.
  Thanks and best of luck.

  Visit my site :: www.koan.at/

 107. Keep up the superb piece of work, I read few articles on this
  website and I think that your web site is real interesting and holds circles
  of good information.

  Feel free to surf to my site; Rusty

 108. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same information you discuss
  and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work.

  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

  Have a look at my web-site – Xoth CBD

 109. This is the right website for everyone who wishes to
  understand this topic. You know so much its
  almost tough to argue with you (not that I really will need
  to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which
  has been discussed for many years. Wonderful stuff, just great!

  Feel free to surf to my site – Torri

 110. I’m extremely pleased to discover this great site.
  I need to to thank you for your time for this wonderful read!!
  I definitely liked every part of it and i
  also have you bookmarked to see new stuff in your
  blog.

  My blog: MosQiller S

 111. I precisely wished to say thanks once again. I’m not certain the
  things that I would have achieved in the absence of the entire tips and hints shared by
  you concerning that subject matter. It absolutely was the frightful
  crisis in my circumstances, nevertheless noticing a well-written approach you processed it made me to
  leap for gladness. Now i’m thankful for this information and as well , trust you are
  aware of a great job you are always doing training the rest through the use of your website.
  More than likely you’ve never got to know all of us.

  Here is my blog :: Dermal Pearle Ageless Moisturizer

 112. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time
  and actual effort to create a great article…
  but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to
  get nearly anything done.

  Here is my web-site :: Ardent Male

 113. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website?
  My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the
  information you provide here. Please let me know if this alright with you.
  Many thanks!

 114. Hello very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..

  I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m
  happy to search out numerous helpful info here in the put up, we want develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.

  Have a look at my homepage; Vigalix Review

 115. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you
  ever run into any web browser compatibility issues? A number of my blog visitors
  have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great
  in Opera. Do you have any ideas to help fix this problem?

  Also visit my blog: Vinyasa Cream Review

 116. hello there and thank you for your info – I have definitely picked
  up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as
  I experienced to reload the site many times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is
  OK? Not that I am complaining, but slow loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and can damage
  your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of
  your respective exciting content. Make sure you
  update this again soon..

  Here is my web blog :: bbs.cnction.com

 117. I have to convey my passion for your kindness giving support to individuals that actually need
  help with this subject. Your very own commitment to getting the solution all-around
  ended up being certainly insightful and has really
  made guys much like me to realize their pursuits. Your entire useful useful information entails so
  much to me and even more to my mates. Regards; from each one of us.

  Here is my web page – Hempizor CBD Oil

 118. You actually make it appear really easy with your presentation but I in finding
  this matter to be actually one thing that I believe
  I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and very vast for me.
  I’m looking ahead to your next post, I will try to get the hold of it!

  Take a look at my homepage – bbs.yunweishidai.com

 119. We wish to thank you once again for the beautiful ideas you offered Jeremy when preparing her post-graduate
  research and, most importantly, with regard to providing every one of the ideas in a blog post.

  Provided we had been aware of your web-site a year ago,
  i’d have been rescued from the unnecessary measures we were implementing.
  Thank you very much.

  Here is my homepage :: Imarais Beauty

 120. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what
  all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.

  Cheers

  Feel free to surf to my site – Coy

 121. I wish to show my appreciation to the writer just for rescuing me from such a dilemma.
  After exploring throughout the world wide web and getting
  proposals which are not powerful, I was thinking my life was gone.
  Being alive minus the strategies to the difficulties you’ve sorted out
  by way of your good post is a serious case, and those that would have adversely affected my career if I hadn’t noticed your blog.
  The capability and kindness in playing with almost everything was priceless.
  I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a subject like this.
  I can at this time look ahead to my future.
  Thanks for your time very much for the professional and result oriented guide.
  I will not think twice to suggest your blog post to anybody who would like support on this matter.

  Feel free to visit my blog post :: shihan.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=LindleyGlenna

 122. You actually make it appear so easy with your presentation but I in finding this matter
  to be really one thing which I think I might by no means understand.
  It seems too complicated and extremely extensive for me.
  I’m having a look ahead in your next post, I will try to get the
  dangle of it!

  Here is my site; WifiLift Reviews

 123. Thank you for some other informative website. The place else may just
  I get that kind of information written in such a perfect approach?
  I have a mission that I’m just now operating on, and I have been at the glance out
  for such info.

  Feel free to surf to my web-site – forum.adm-tolka.ru

 124. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I?ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

  My blog – Rapid Fire Diet

 125. I and my friends were following the nice advice on your site and so immediately came
  up with a horrible suspicion I never thanked the web blog
  owner for them. The women became as a result
  very interested to study all of them and now have certainly been tapping into
  those things. Thank you for truly being well helpful as well
  as for deciding on such outstanding themes most people are really wanting to know
  about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

  My site; Nilda

 126. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something
  new from right here. I did however expertise a few technical points
  using this web site, as I experienced to reload the website a lot of
  times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that
  I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google
  and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out
  for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon..

  Here is my blog post; True Keto 1800

 127. It’s a pity you don’t have a donate button!
  I’d without a doubt donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking
  and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this
  blog with my Facebook group. Talk soon!

  Here is my web-site :: Keto Incinerate Pills

 128. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really great articles and I believe I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Cheers!

  my web blog forum.m2clasic.ro

 129. Definitely imagine that which you said. Your favorite reason seemed to be at the internet the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get
  irked at the same time as folks think about issues that they just do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects , people could take
  a signal. Will likely be back to get more. Thank you

  Feel free to surf to my web site Derick

 130. Hi to every body, it’s my first go to see of this website; this website contains amazing and truly good data
  in support of visitors.

  my website … Iva

 131. Hey! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when browsing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this
  problem. If you have any suggestions, please share.
  Many thanks!

  Visit my site: kanmoulue.com/

 132. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

  Review my site Sparkling Pure CBD Gummies

 133. hello!,I really like your writing very so much! proportion we be
  in contact more about your post on AOL? I require an expert in this area to unravel my problem.

  May be that is you! Taking a look ahead to peer you.

  Also visit my page: Maximum Recall

 134. I would like to voice my admiration for your kind-heartedness in support of those people who actually need help with the idea.

  Your special dedication to getting the solution throughout turned out
  to be wonderfully functional and have truly enabled professionals like me to realize
  their aims. Your personal informative suggestions denotes a whole lot a
  person like me and extremely more to my fellow workers.
  Regards; from everyone of us.

  Feel free to surf to my blog prettypeople.club

 135. I was curious if you ever considered changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

  Maybe you could space it out better?

  Here is my web site :: Infinuity CBD

 136. I needed to draft you a little word to say thank you as before for the fantastic guidelines
  you’ve provided here. It has been so surprisingly open-handed with you to grant openly all
  that a lot of folks might have sold for an e-book to end
  up making some bucks for their own end, principally considering that you could have
  done it if you ever desired. These principles in addition served as the easy way to fully grasp that many people have the same dreams just like mine to find out a lot more when considering this condition. I’m
  sure there are lots of more enjoyable moments up front for people who view your
  blog post.

  Here is my web-site; Far East XL Male Enhancement

 137. Hey there I am so excited I found your weblog, I really found you by accident, while I was
  researching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like
  to say thank you for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don?t
  have time to read it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great jo.

  Here is my homepage: 800ws.net/forum.php?mod=viewthread&tid=661799

 138. A lot of thanks for all of the efforts on this web page.
  Gloria really loves engaging in research and it is easy to understand why.

  All of us notice all about the compelling means you produce good
  ideas on this blog and in addition boost contribution from
  visitors on that issue while our own daughter is without a doubt becoming educated a whole lot.
  Take advantage of the rest of the new year. You’re doing a
  superb job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m really impressed along with your
  writing talents and also with the structure to your
  blog. Is that this a paid topic or did you modify it
  yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s
  rare to look a nice blog like this one nowadays.

  Also visit my website … fles.hlc.edu.tw

 139. Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There
  are so many options out there that I’m completely confused ..
  Any tips? Cheers!

  my web-site … Moscatcher

 140. Thanks so much with regard to giving us an update on this subject
  matter on your web page. Please know that if a brand-new post appears or if any changes occur
  to the current submission, I would be thinking
  about reading more and learning how to make good use of those strategies you discuss.

  Thanks for your efforts and consideration of people by
  making this web site available.

  my site; Far East XL Male Enhancement Ingredients

 141. Needed to send you one very little observation in order to thank you yet again for these
  superb opinions you have shown above. This has been certainly extremely open-handed with people like you to give easily precisely what some people could have offered for sale as an ebook to help make some dough for themselves, chiefly considering that
  you could possibly have tried it in the event you desired.
  These good tips as well acted to be the fantastic way
  to fully grasp that other people online have similar interest
  much like my own to understand way more concerning this issue.
  I am sure there are millions of more pleasurable opportunities ahead for folks who
  read carefully your website.

  My website – www.koan.at

 142. Unquestionably believe that that you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing
  to take into account of. I say to you, I certainly get irked whilst folks consider
  issues that they just do not know about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out
  the entire thing without having side-effects , folks could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you!

  Also visit my blog www.lgbt.gr

 143. Thank you for the blog post. Brown and I have
  been saving to get a new book on this topic and your writing has made us all
  to save our own money. Your opinions really clarified all our concerns.
  In fact, in excess of what we had acknowledged before we ran into
  your amazing blog. My partner and i no longer nurture doubts
  and a troubled mind because you have attended to our own needs right here.
  Thanks

  my website: bbs.cnction.com

 144. Hello there, I discovered your site by way of Google even as
  searching for a similar matter, your website got here up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply became alert to your blog via Google,
  and found that it is really informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will appreciate in case you proceed this in future. Many other folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 145. I precisely had to say thanks again. I’m not certain the things that
  I might have worked on without these creative
  concepts shown by you about this theme. It has been a daunting crisis in my circumstances, but viewing this well-written fashion you treated that made me to weep over contentment.
  I am just grateful for this work and as well , hope you recognize what a powerful job that you’re carrying out teaching many
  others via your web blog. I’m certain you’ve never met all of us.

  Here is my website – Wawza Gummies Reviews

 146. Very good site you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same
  topics discussed in this article? I’d really love to be a part of online community where I
  can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 147. Hi every one, here every one is sharing such knowledge, thus it’s fastidious to read
  this webpage, and I used to pay a quick visit this web site daily.

 148. Thank you for all of your work on this site.

  Ellie really likes carrying out research and
  it’s really obvious why. Most of us learn all relating to the compelling medium you create effective tips through your website and in addition encourage participation from other
  ones on the matter plus our favorite simple princess has been being taught a
  lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the new year.
  You’re the one doing a good job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m extremely inspired together with your writing abilities and also with the layout
  in your blog. Is that this a paid subject matter or did you modify it
  your self? Either way stay up the nice quality writing, it is uncommon to look a great blog like this one nowadays.

  Here is my web blog :: Wawza Apple Cider Vinegar Gummies

 149. Everyone loves what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the terrific works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

 150. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to brand new updates and will talk about
  this blog with my Facebook group. Talk soon!

  Check out my site … Luiresse Skin Review

 151. Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover
  the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of online community where I can get feedback from
  other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me
  know. Many thanks!

  My webpage: Hydrofirm Reviews

 152. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
  when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good paragraph.