Instrukcija sevis pašapzināšanai – kas un kāds tu esi?

Cilvēk, apstājies uz mirkli un padomā!

Ar ko jāsāk?  Ar sevi, un nevis citiem!

Dotā instrukcija nav domāta jūsu psiholoģiskā, emocionālā, empātiskā tipa noteikšanai vai kultūras-vultūras bilances izvērtēšanai jūsos. Dotā instrukcija ir izstrādāta pašvaldības un tautvaldības nolūkam. 

Pirmā pašapzināšanās: Dievestības apzināšanās

 • Tā ir apzināšanās, ka eksistē gan Dievs, gan vesela Dievestība – Dievību Izkārta (Sistēma), svešvārdā to sauc “Panteons”.
 • Tas nozīmē – apskārst to, ka tu esi ietverts no Cilvēka gribas neatkarīgā – garīgā, ēteriskā, enerģētiskā un materiālā laukā. Apzināties to, ka Dievestība ir objektīvi eksistējoša, tā nav prāta vai bezprāta iedoma vai konstrukcija, bet reāli sastāv no četrām sfērām, kuras latviski nosauksim par Velvēm. Tas būtu tāds kā “Dieva kabinets”. Dievestības Izkārta ietver sevī Dievu ar četrām Velvēm: Visuma, Debesu, Zemes un Pazemes, kur katrā no tām mīt un uz jums katru, neatkarīgi no jūsu pārliecības un gribas, iedarbojas attiecīgās Velves Dievības. Dievības nevar ar prātu aptvert. Tā katra jūsos atnāk kā prātam netverama Atskārsme.  
 • Latvjiem Dievs nav ticības lieta kā hristiešiem vai iūdaistiem, vai musulmaņiem, bet gan kā dzīvesveids – dzīve pēc Dieva padoma, jeb, kā tautā saka – neej pret Dievu, bet dzīvo ar Dievu. Pasaulē lielās lietas un procesus nosaka Dieva likumi, kurus latvji sauc par Dieva Padomiem. Latviskais dzīvesveids ir dzīve pēc un ar Dieva Padomu. Apzinoties Dievestību, jūs tajā pat laikā (svešvārdā – automātiski) apzināties daudzas sekojošas lietas:

–   Dieva dotās jeb Dabiskās tiesības uz: brīvi, dzīvību, ģimeni, mājokli, laimību, uz dzīvi pēc Dieva dotā Laikrita (Kalendāra). Savu Dabisko – Dieva doto tiesību – nezināšana ir kā klaiņošana Tumsā, turklāt vēl biezā miglā. Dabiskās tiesības, nes sevī arī Dabisko Atbildību.   

Otrā pašapzināšanās – savas Darmas apzināšanās

Tā ir Dieva apzināšana sevī. Savas patības apzināšana, savu Dieva doto talantu apzināšana, sava Dzīves Ceļa un savas esības Nepieciešamības apzināšana – kāpēc Dievs tevi ir laidis Pasaulē.

Trešā pašapzināšanās – šodienas Verdzības un Brīvā Cilvēka apzināšanās

Vai esi Brīvs Cilvēks ar savu pašvērtību, pašapziņu, pašcieņu, vēsturisko apziņu, vai  esi Mankurts un Vergs? Vai apzinies, ka piedzimstot, tu esi tāds pats Suverēns, kā jebkurš Princis vai Karalis, vai Sultāns, vai Kohaims?  Tātad – visdziļākā nepieciešamība ir apzināties, ka esi piedzimis kā Brīvs un Suverēns Cilvēks, bet esi paverdzināts, ka tava Brīvā griba ir salauzta, tava suverenitāte iemīcīta dubļos, tev seju aizseguši ar uzpurni, lai tu saviem paverdzinātājiem nevarētu iespļaut ģīmī (to jau darījuši antīkajā demokrātiskajā Grieķijā un Romas impērijā).  Ja jūs apzināties, ka esat vergs, tad jūs jau vairs tikai pa pusei esat vergs. Neaizmirstiet, ka Brīvība ir Verga sapnis par Brīvi.

Ceturtā pašapzināšanās – savas Maskas apzināšanās

Apzināties to, kas slēpjas aiz Personas un Personības. Tas nozīmē – apzināties to, ka staigājat Maskā (nejaukt ar šodienas Uzpurni). Mums ir nepieciešama Pašorientēta-Pašnoteikta Izglītība, nevis Maska, kuru uzliek šodienas Skološanas sistēma (Persona tulkojumā no senās latīņu valodas nozīmē – Maska). Personība – nozīmē Maskots Cilvēks jeb cilvēks, kurš zaudējis savu patieso garīgo seju un uzlicis mākslīgu Masku. Šodien valda Skološanas sistēma, kura skolo Personības, jeb latviski sakot – dresējot un apmācot uzliek Masku – nomasko patieso Cilvēku.

Piektā pašapzināšanās – savas Varas apzināšanās

Varas nedalāmības apzināšana – katram nepieciešams apzināt Cilvēka varas veselumu -nedalāmību. Šizofrēniskā varas iedalīšana likumdevēja, izpildu, tiesas, mēdiju varā saplosa jūsu varas veseluma pašapziņu, turklāt jāapzinās, ka tikai Ģimenei piemīt iz Dieva (kā Dieva noteikta) Augstākā vara šai zemē, zem šīs Saules. Jāapzinās, ka vienlīdz spēcīga vara pieder katrai Ģimenei – visas citas varas ir no tā tikai un vienīgi atvasinātās varas (padotas).

Sestā pašapzināšanās – savas Lielģimenes un Dzimtas apzināšanās

Līdz visdziļākām saknēm jāapzinās savas Ģimenes ģenēze, tās izcelšanās un vēsture, tās spēks vairāku paaudžu klātesamībā, kuplumā un daudz-zarainībā. Tātad katram Cilvēkam ir jāapzinās savas Ģimenes stipruma svarīgums, un noturības un sadzīvošanas nepieciešamība. Jāapzinās un jāveido sava Dzimtas jeb Dinastijas  Kopa un Dzimtas valstība  eb “Dinastijas zeme”. Jāapzinās, ka stipras Ģimenes veidos stipru Dzimtu jeb Dinastiju un to Sadraudzes ar citām Dzimtām. Jāapzina sava Dzimtene jeb “Dinastijas zeme”– vieta, kur esi dzimis, jo tai ir ļoti liela loma katra Cilvēka domāšanā, uztverē un dzīvesveidā. Protams, katram būtu vēlams atgriezties savā Dzimtenē – tā nav vienkārši patriotisma lieta, tā dos spēku pašam Cilvēkam, viņa Ģimenei, un otrādi – jūs dosiet jaunu enerģiju savai Dzimtenei.  

Septītā pašapzināšanās – Tautiskā apzināšanās  

Tā ir katra Cilvēka tautiskā esamība un būtība. Tā izpaužas ģenētiskā būtībā iegūtās paražās, dzīvesveidā, dzīvesziņā. Ļoti svarīgi ir apzināties savu sentautisko piederību – kādai latviešus veidojošai Sentautai jūs piederat? Vai jūs esat no kuršiem, zemjiem, sēļiem, latiem, vidiem, obriem. Vai no mūsu asinsradinieku tautām – jatvingiem, galindiem, prūšiem, leišiem, kāršuviešiem, lamatiem. Vai esat jauktenis – māte no latiem, bet tēvs no vidiem, vai arī, ja skatās vecvecākus – tad vēl sarežģītāks jauktenis. Varbūt esat jauktenis ar kādu citu Āriešu rases tautas cilvēku. Dotā pašapzināšanās dos iespēju izprast pašam sevi un savu Darmu.

Astotā  pašapzināšanās – Rases un savas Cilvēka sugas apzināšanās

Ļoti svarīgi ir katram apjēgt – kādai cilvēces Rasei (Āriešu, Uraloīdu, Mongoloīdu, Ādamiešu vai kādai citai Rase) jūs esat nācis Pasaulē. Tikpat svarīgi ir apzināt savu Cilvēka sugu – no kādas esat nācis (“Balto”, “Dzelteno”, “Pelēko”, “Brūno“, “Sarkano” vai no kādai citas – nosaukumi nosacīti).  Cilvēku antropoloģiskās un garīgās (sociālantropoloģiskās)  atšķirības starp dažādu  sugu Cilvēkiem ir milzīgas, un tās visas izpaužas dzīvesziņā un dzīvesveidā. Tā kā katrai sugai atbilst savs uzvedības un domāšanas tips. Šāda pašapzināšanās dos iespēju izprast sevī atšķirīgo no citu Rasu un Sugu pārstāvjiem. Katrai Rasei un Sugai ir ne tikai sava antropoloģiskā uzbūve, bet pilnīgi sava Vērtību skala, savs Mērs, savs domāšanas un uzvedības veids. Pilnīgi savādāks ir dažādu Sugu un Rasu cilvēkiem, kuri dzimuši mongrelizācijas (sakrustošanās) rezultātā. Piemēram, cits uzvedības un domāšanas tips ir Latvakiem, kuri ir dzimuši divu Rasu – Āriešu un Ādamiešu sajaukšanās rezultātā.  Vai cits piemērs  ir Līvaki, kuri ir Āriešu Rases latviešu un Uraloīdu  Rases līvu  sakrustojums.

   Visām Rasēm un Sugām jādzīvo kā līdzīgam ar līdzīgu. Tā nav pašapzināšanās, bet gan pārspīlēta pašpārvērtēšana, ka, piemēram, daudzi “Pelēkās Sugas” cilvēki uzskata, ka ir Dieva izredzētie, bet citu Sugu un Rasu cilvēki domāti, lai viņiem vergotu. Dievs laidis Pasaule visas Sugas, Rases, Tautas kā līdztiesīgas ar Dieva dotām tiesībām un katrai no tām ir  devis ģeogrāfisku telpu, kur dzīvot Pasaulē. 

Devītā pašapzināšanās – Novadnieka pašapzināšanās, savas Ciemsētas un Pagasta Draudzes (ne hristiešu izpratnē) un Novada Sadraudzes apzināšanās, kura balstās Draudzības ļaužtikumā.  Kādā Draudzē un Sadraudzē jūs dzīvojat – sadzīvojat? Kādas Draudzes (Ciemsētas, Pagasta) un Sadraudzes (Novada) loceklis jūs esat? Tas rada nepieciešamību apzināt jūsu Ciemsētas, Pagasta, Novada kaimiņus, kā arī to – kāds novadnieks jūs pats esat. Vai jūs sanākat kopā ar tuvākiem un tālākiem kaimiņiem, lai apspriestu kopīgās un pasaulīgās problēmas? Vai jūs svinat kopīgi svētes un svētkus?

Desmitā pašapzināšanās – savas Dzīvotnes apzināšana

 Kādā Sētā, Ciemsētā, Pagastā, Novadā, Zemē jūs dzīvojat? Kāds ir jūsu dzīves telpas (administratīvās teritoriālās vienības un neadministratīvās, bet objektīvi eksistējošās kultūrvēsturiskās teritoriālās vienības) objektīvais pamats. Vai tas ir tautisks (piemēram, sēļū, vai prūšu, vai obru jeb malēniešu pagasts), vēsturisks (piemēram – Piemates, Bandavas, Duvzares, Jersikas senvalsts), vai tas ir vienkārši teritoriāls sociums kā, Piemēram -Rīgava, vai subjektīvi varturu un varnešu izdalīta administratīvi teritoriāla vienība (lielākā daļa šodienas t.s. “novadi”). Objektīvi eksistējošā Ģeogrāfiskā vide nosaka uzvedības modeli, pašapziņu, dzīvesziņu.

Protams, visas šīs 10 pašapzināšanās neizsmeļ visu Atmodu un Apskaidrības procesu, bet lai tās kalpo visiem kā tāds Aizmetnis atmošanās plūdumā.

Dr. Valdis Šteins

Garīgais Ceļvedis 

Avots: Instrukcija sevis pašapzināšanai – kas un kāds tu esi?

t.me/brivibasplatforma/1190

Ar Dr. Valdi Šteinu varat sazināties, kā arī uzdot “Radio Merkurs” raidījumā “Gaismas Pils” jautājumus – radiomerkurs2021@gmail.com

69 thoughts on “Instrukcija sevis pašapzināšanai – kas un kāds tu esi?

 1. Hello there, I discovered your blog by means of Google at the
  same time as looking for a similar matter, your web site got here up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Also visit my homepage :: diet plans

 2. What i do not realize is actually how you’re now not actually
  a lot more smartly-appreciated than you may be now.
  You’re so intelligent. You already know therefore considerably in terms of this topic, made me
  in my view consider it from so many numerous angles.

  Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is something to accomplish with Lady
  gaga! Your personal stuffs nice. Always handle it up!

  My blog post :: improve skin care

 3. Good day I am so thrilled I found your web site, I really found you by
  error, while I was researching on Aol for something else, Regardless I
  am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read through it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.

  Feel free to visit my web blog :: omega 3

 4. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I
  am going through troubles with your RSS. I
  don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anyone else having identical RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  Have a look at my blog fad diets bullshit

 5. Hi there very cool website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful
  .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m
  satisfied to seek out numerous useful info here within the publish, we’d like work out more techniques in this regard, thank you for sharing.

  Feel free to surf to my web site – prescription drug abuse

 6. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to find out
  where u got this from. many thanks

  my blog post growing cannabis

 7. Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to create a really good article… but
  what can I say… I put things off a lot and never seem to
  get nearly anything done.

 8. Can I simply say what a comfort to uncover a person that actually knows what they
  are talking about on the web. You definitely realize how
  to bring a problem to light and make it important.
  More people must read this and understand this side of your story.
  I was surprised that you are not more popular given that you definitely have the gift.

 9. Good day I am so excited I found your weblog, I really found you by
  mistake, while I was researching on Aol for something else, Anyways I am here now
  and would just like to say thanks for a fantastic post and a
  all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  read through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please
  do keep up the superb work.

 10. Everything is very open with a precise explanation of the issues.

  It was truly informative. Your website is useful. Many
  thanks for sharing!

 11. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from.
  many thanks

 12. May I simply say what a comfort to uncover somebody who genuinely knows what they are talking about on the net.
  You definitely understand how to bring an issue to light and
  make it important. More and more people must look at
  this and understand this side of your story. I was surprised you’re
  not more popular given that you certainly possess the gift.

 13. Thank you so much pertaining to giving my family an update on this issue
  on your site. Please know that if a new post becomes available or
  when any improvements occur about the current posting, I would want to consider reading more and focusing
  on how to make good use of those strategies you write about.
  Thanks for your efforts and consideration of other men and women by
  making this blog available.

  Also visit my site … www.comptine.biz

 14. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence
  on just posting videos to your blog when you could be giving us
  something informative to read?

  Also visit my web blog :: natural skin care tips

 15. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I
  guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for newbie blog writers? I’d really appreciate
  it.

 16. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and without a
  doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something
  which not enough people are speaking intelligently
  about. I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

 17. Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thank you

 18. I would like to take the opportunity of thanking you
  for that professional instruction I have enjoyed viewing your site.
  I’m looking forward to the particular commencement of my school research and the
  overall prep would never have been complete without checking out your web blog.
  If I may be of any help to others, I’d be pleased to help
  by means of what I have discovered from here.

  Look into my web site :: Diane

 19. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 20. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this
  sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Studying this info So i’m happy to express that
  I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I most no doubt will make certain to don?t put out of
  your mind this site and provides it a look regularly.

 21. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 22. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a weblog website?
  The account helped me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear
  idea.

  Here is my website keto diet

 23. I enjoy you because of each of your hard work on this blog.
  Betty loves going through investigation and it
  is obvious why. A lot of people notice all regarding the powerful form you render reliable
  guides on this website and as well as inspire response from website visitors about this topic then our simple princess is without question being taught a lot.
  Enjoy the remaining portion of the new year. You have been carrying out a superb job.

  Feel free to visit my homepage; cannabis dispensaries-san

 24. I am really impressed with your writing skills and
  also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did
  you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like
  this one today.

 25. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems
  different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 26. Please let me know if you’re looking for a article author
  for your blog. You have some really great posts and I believe
  I would be a good asset. If you ever want to take some of the
  load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.

  Kudos!

 27. Right here is the perfect blog for anyone who hopes to find out about this topic.
  You realize so much its almost tough to argue with you (not that
  I personally will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been discussed for a long time.
  Great stuff, just wonderful!

 28. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so
  I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers! Outstanding
  blog and outstanding design.

 29. certainly like your web site but you have to take a look at
  the spelling on several of your posts. A number of them are rife
  with spelling problems and I find it very bothersome to tell the
  reality nevertheless I’ll definitely come again again.

  My web site crash diet diet

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.