Dīķis, kurā nav caurteces – aizaug

(Priekšlikumi Tautas apspriešanai)

Aiztecējis jau samērā ilgs laiks, kopš iesniedzu Latvijas Valsts Prezidentam priekšlikumus, kuri skar Latvijas kā valsts un Tautas tālāko stratēģisko attīstību – kādai būt Latvijai šodienā un nākotnē, un kā Tautai šeit, Latvijā, dzīvot. Priekšlikumus 2019.gada 4.novembrī nodevu tieši rokās pašam prezidentam, bet diemžēl ne uz vienu manu Priekšlikumu neesmu saņēmis atbildi – pilnīga ignorance. Man bija pamatota cerība, ka prezidents varētu uzsākt to atklātu apspriešanu. Bez diskusijas jau nav arī attīstības. Katrs dīķis, kurā nav caurteces – aizaug, tā ir arī ar Garīgo Pasauli. Šodienas Administrācija Latvijā ir uzmaukusi melnu maisu Satversmei un pilnīgi to ignorē. Tā ievieš Latvijā sociālfašistisku Režīmu, likumus groza kā savu brokastu ēdienkarti un gulēt iet ar švakcinētu izbāzeni.

Dotie Priekšlikumi ir izstrādāti jau pirms Pandēmijas karalaika, bet jau tad man bija priekšlikums par sekojošu Aizliegumu, kurš ierakstāms Satversmē: Aizliegums Nr.9. „Vakcīnu un Vakcinēšanās propaganda un vardarbīgā vakcinēšanās ir aizliegta, tā ir brīvprātīga lieta. Nākamās paaudzes Sintētisko vakcīnu pielietojums Latvijā ir aizliegts.”  Tālāk tekstā lasāmos Pirmos un Otros Priekšlikumus esmu apvienojis vienā tekstā. Nākošos Priekšlikumus neiesniedzu, jo gaidīju atbildi uz šiem pirmajiem, bet laiks iet, un turpināšu publicēt arī nākošos priekšlikumus. Dotie Priekšlikumi ir izstrādāti pirms vairākiem gadiem, bet, pārlasot tos, secināju, ka tie visi ir vēl spēkā, jo neviens nav līdz šim apspriests.  Drīzumā izsūtīšu nākošos – šī gada Priekšlikumus… 

Es esmu viens no šīs valsts dibinātājiem un man nav vienalga, kas manā Dzimtenē notiek.

Dr. Valdis Šteins

Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam

AP deputāta Valda Šteina Priekšlikumi Nr. 1. un Nr. 2 (apvienoti vienotā tekstā, abi iesniegti 2019.g. 4.novembrī)

Prezidenta kungs, ņemot vērā Satversmes dotās tiesības (65. Likumprojektus var iesniegt Saeimai Valsts Prezidents…) esmu uzrakstījis pirmos un turpinu rakstīt jaunus priekšlikumus jūsu un visu brīvo cilvēku izvērtēšanai. Daļa no priekšlikumiem ir domāti kā stratēģiskas Gaismas stari – kādā virzienā Latvijas Tautai un tās valstij virzīties, daļa ir domāti visas Tautas apspriešanai, daļa ir domāti, kā iespējamie likumprojekti, daļa, ir vienkārši Aizliegumi, kurus Saeima var pieņemt ar savu lēmumu, ļoti vienkārši realizējami dzīvē. Visus priekšlikumus tātad esmu iedalījis trijās grupās: Vienošanās (konstitucionālie), Lēmumi, Aizliegumi, kurus var arī iekļaut Satversmē nākošajā Satversmes Sapulcē, kuru sasauks Tauta bez administrācijas līdzdalības un naudas.   

Konstitucionālās Vienošanās, kas skar Satversmes grozījumus, papildinājumus un jauno Sabiedrisko līgumu jeb jauno Satversmes redakciju.

Lēmumi, kas neprasa nekādas konstitucionālas izmaiņas, bet vienkārši ieviešami dzīvē, atceļot kādu anti-humānu, totalitāru, vardarbīgu, kosmopolītisku, prettautisku, pret Cilvēku suverenitāti vērstu likumu vai Noteikumus.

 Aizliegumi. Suverēni Cilvēki savstarpēji vienojas par savu dzīvesveidu, kurš atbilst latvju tautas tikumiem, paražām, tradīcijām, bet tajā pašā laikā vienojas par to, kas mūsu sabiedrībā, tautsaimniecībā, dabā ir vienkārši aizliegts. Latviešu dzīvesveids būtu jānosaka vienīgi Tikumiem, nevis Likumiem, bet diemžēl šodienas situācijā ir jāpieņem Aizliegumi, kuri, atveseļojoties sabiedrībai, atmirs paši par sevi.

Vienošanās jeb Derības Sabiedriskajam Līgumam (Tautai apspriežamie projekti)

Es uzskatu, ka Satversme ir Sabiedriskā Līguma būtiska, bet ne vienīgā, sastāvdaļa.

Priekšlikumi – Papildinājumiem un grozījumiem esošajā Satversmē

Pirmā Vienošanās Satversmes lietā. Satversmes 1.pants šodienas redakcijā – „1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” To aizstāt ar tekstu – „Latvija ir brīvu, suverēnu Cilvēku pašnoteikta, patstāvīga, pašpietiekama, pašnodrošināta Brīvvalsts.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Dotais pants nosaka, ka Latvijā nav verdzības, nav darba tirgus, skolas neražo bērnus vietējam un starpvalstu darba tirgum, cilvēks nav kapitāls vai darba resurss.Šāds teksts principā atbilsts Satversmes preambulai.

Otrā Vienošanās Satversmes lietā. Satversmes 3. Pants „ Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šo tekstu izteikt jaunā redakcijā, veco papildinot ar reāli vēsturiski eksistējošo Zemju skaitu Latvijā. Ar šo pantu nosakot Latvijas iekšējās lielās administratīvās teritoriālās vienības, kurām ir sava pašpārvalde  – Zemju Tautas Sapulces. 3.panta teksts – „ Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda un iekšēji administratīvi teritoriāli iedalās sekojošās Zemēs: Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale, Sēlija un Rīgava.” Vietējam referendumam atstājot jautājumu par  obru Zemi Malēniju, kura šobrīd sadalīta starp Latgali, Vidzemi un Rossiju (Abrenes novads vēl aizvien okupēts).

Trešā Vienošanās Satversmes lietā. Valsts saglabāšanas nolūkos Politiskās partijas ir nepieciešams atdalīt no valsts, novadu un pilsētu pārvaldes.

Latvija ir brīvu cilvēku valsts, nav pieļaujama Tautas sašķelšana politiskās partijās ar politiskās varas līdzekļiem, un mūsu pirmais Satversmes pants nosaka,  ka jebkura varmācīgā ideoloģija traucē tautai pašorganizēties. Nepieciešams papildināt Satversmes 99. pantu: „99. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts” – pēc vārda Baznīca papildināt ar sekojošu tekstu:  „… un politiskās partijas ir atdalītas no valsts.” 

Ceturtā Vienošanās Satversmes lietā. Papildināt Satversmi ar pantu – „Latvija nav nodokļu valsts, katrs cilvēks pats no saviem ienākumiem apmaksā savus izdevumus un patiesi nepieciešamos tautas kopizdevumus.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

 Latvijā nav pieļaujama situācija, ka kāds vergo, lai apmaksātu cita izdevumus. Tauta nav arī Valsts vergs. Katrs pats apmaksā savus izdevumus, un veic nepieciešamos uzkrājumus iespējamiem izdevumiem nākotnē. Cilvēkiem,  kuri nespēj kādas invaliditātes,  vai kāda cita objektīvi redzama cēloņa dēļ, apmaksāt nepieciešamos izdevumus, tos atbilstoši Tikumības Kodeksam aprūpē atbilstošās Tautas kopas cilvēki, tā tas ir bijis gadu tūkstošiem. 

Piektā Vienošanās Satversmes Lietā. Atcelt Darba augļu vardarbīgu privatizāciju (svešvārdā –prihvatizāciju), kā arī atcelt Algu verdzību, ieviest Samaksu par Darbu.Satversmes sekojošais pants „107. Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu” ir jāpapildina.

 Doto pantu izmainīt izsvītrojot vārdus – „…kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu.” Šī norma ir absurda, jo valsts pēc dziļākās būtības nav darba devējs, tauta pati ir darba devējs, un absurdums ir tajā apstāklī, ka darbam samaksai nevar būt ne minimums, ne maksimums. Piemēram, jūs variet savākt no kartupeļa lauka vienu grozu ar kartupeļiem, bet jūs variet savākt simtiem kilogramu. Bet, protams, var maksāt par atrašanos uz kartupeļu lauka, bet tad arī būs daudzi citi samaksas kritēriji. Otrkārt, papildināt ar sekojošu tekstu: „ …tiesības saņemt veiktajam darbam un tā kvalitātei atbilstošu samaksu”.  Katram darbam būtiskākais ir tā kvalitāte, tā saistās arī ar profesionālo kvalitāti, to dod darba pieredze, tāpēc nevar būt vienlīdzīga samaksa. Vārds „atbilstošu” pilnībā nepārklājas ar jēdzienu „kvalitāte”, to var sociālistiski interpretēt.

Treškārt, papildināt pantu ar vārdiem – „ikvienam Cilvēkam pieder darba augļi, kurus pats radījis”.

Ceturtkārt, Satversmē nav definēts jēdziens „Darbinieks”, Satversmē ir minēti –Vēlētāji, Pilsoņi un Cilvēki, tāpēc vārdu Darbiniekam jāaizstāj ar vārdu – Cilvēkam.

Piektkārt, papildināt ar vārdiem: „… brīvdienām valsts noteiktajās svētku dienās…”. Cilvēki visi ir brīvi un līdztiesīgi, nevar būt situācija, ka vieniem ir svētki, bet citiem ir jāstrādā.

Mans priekšlikums pantam: „107. Ikvienam Cilvēkam ir tiesības saņemt, veiktajam darbam un tā kvalitātei, atbilstošu samaksu, ikvienam Cilvēkam pieder darba augļi, kurus pats radījis, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām, brīvdienām valsts noteiktajās svētku dienās un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.”

Sestā Vienošanās Satversmes lietā. Satversmi papildināt ar jaunu pantu par „Dieva tiesu”, „Tautas kopīpašumu” un „Pensionāru Kopīpašumu”. Tautai un tai skaitā pensionāriem, ir savs kopīpašums, kurš nav privatizējams un nav pārdodams ārvalstniekiem. Piemēram, Baltijas jūra ar visu liedagu un piekrasti, Rāznas ezers, Daugava, Dabas resursi gruntsūdeņi, gaiss, Saule un Saules starojums, Mēnes un tā atstarojums, lietus, mākoņi, krusa un rasa, Zvaignes, utt. To sauc par „Dieva tiesu” – Dievs to ir devis visai Tautai. Tautas kopīpašums ir arī vēsturiskie radītie dažādie saimnieciskie uzņēmumi, inženierceltnes, kā ostas, hidroelektrostacijas, dzelzceļa līnijas, cauruļvadi utt. Tautas kopīpašuma un „Dieva” doto resursu saimnieciskās izmantošanas rezultātā nestais labums arī ir tautas kopīpašums. Tā nestais ienākums sadalāms starp Cilvēkiem. Atsevišķi ir nodalāms šodienas pensionāru radītais kopīpašums, tā ir daļa no Tautas kopīpašuma. Pensionāru kopīpašuma saimnieciskās izmantošanas rezultātā iegūtais labums ir attiecīgi sadalāms starp pensionāriem. Dotajā pantā ir jāietver Tautas kopīpašuma Mantošanas tiesības, izdodot, katram Latvijas Cilvēkam savas Mantošanas zīmes.

Septītā Vienošanās satversmes lietā. Papildināt ar pantu  „Sociālie pabalsti ir sabiedrības labdarības forma”. Pabalsti nevar balstīties uz kāda cita cilvēka paverdzināšanu, lai tas vergotu cita Cilvēka uzturēšanai. Sociālie pabalstiem jābūt Tautas tikumības lietai, tā nevar balstīties varmācīgajos nodokļos.

Astotā Vienošanās Satversmes lietā. Papildināt ar jaunu pantu: „Bērnu verdzība jebkurā formā ir aizliegta. Izglītība ir katra Cilvēka pašnoteikšanās un pašorietācijas brīva izvēle.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

 Tas nozīmē – Likvidēt bērnu verdzību, bērnu tirdzniecību, atzīt bērnus par Cilvēkiem, nevis darba tirgus preci. Obligāta Izglītības sistēma ir valstisma sabiedriskās iekārtas noziedzīgs jaunievedums. Protams, automātiski likvidējama  Izglītības ministrija un tai pakļautās iestādes. Skola jālikvidē kā Iestāde un skolotājs nevar būt ierēdnis.Skolās bērni tiek zombēti kā fiziskās personas starpvalstu darba-vergu tirgum.Cilvēks no fiziskās personas atšķiras ar to, ka viņam ir gars, dvēsele un miesa. Fiziskai personai ir tikai miesa un maska, jo tulkojumā no latīņu valodas fizisks ir dabīgs, bet persona nozīmē maska. Šodienas skola bērnus audzē un audzina „Pavlova suņu”  refleksu līmenī, bet izglītības jaunai paradigmai ir jābalstās bērna pašierosmē, pašnoteiktībā, kulturālā pašorientācijā – atbilstoši savai patībai un Darmai. Līdz 11 gadu vecumam, godā jāliek Mājas un Ģimenes skolas, kuras būs kā garants, ka netiks salauzta bērna Brīvā griba un tiks attīstīta tēlainā domāšana. Skolās nedrīkst būt vairāk nekā 100 bērni un pieci bērni viena skolotāja audzināšanai un apmācībai, skolā nedrīkst būt vairāk nekā četras stundas skolas solā. Cilvēka izglītošanās process ilgst līdz 50 gadu vecumam, tikai tad viņš ir gatavs pilnvērtīgai brīva cilvēka dzīvei.

Devītā Vienošanās Satversmes lietā. Satvermi papildināt ar pantu: „Augļošana jebkurā formā valstī ir aizliegta”.

Desmitā Vienošanās Satversmes lietā:

„Visi Satversmes grozījumi un papildinājumi, kurus parakstījis Jānis Čakste un Roberts Ivanovs ir neleģitīmi, kopš parakstīšanas brīža.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Absurda ir situācija, ka sen Aizsaulē aizgājušie cilvēki paraksta Satversmes grozījumus. Tas ir gan netikumiski (latīniski – amorāli), gan neleģitīmi.

Vienpadsmitā Vienošanās Satversmes lietā

„Satversmi jeb Sabiedrisko Līgumu paraksta Suverēni Cilvēki”.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Satversme operē ar daudziem jēdzieniem, kuri pēc būtības ir ļoti atšķirīgi un pat viens otru izslēdzoši: Priekšstāvis (5.pants), Pilsonis (8.pants), Pilntiesīgs pilsonis (8.pants), Vēlētājs (7.pants, 65.pants), Loceklis (25., 26., 29. pants), Cilvēks (8. Nodaļa), Persona ( 27., 30., 38., 56.pants), Vadonis (42.pants), un Ikviens. 84.pants paredz „disciplinārkolēģiju”, tātad disciplinārkolēģus. Kas tie tādi, tādus Satversme neparedz? Nevar būt situācija, ka daļa no Satversmes ir domāta Pilsoņiem, kuri veido Pilsoņu kopumu, daļa Cilvēkiem, kuri veido Tautu. Satversmē nevar būt tāds jēdziens kā „Ikviens” vai „Persona”. 

Divpadsmitā Vienošanās Satversmes lietā

„Satversme ir augstākais Likums – Derība.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Neviens „zemāk” stāvošs Likums vai anotācija nedrīkst „pārregulēt”, iedot citu skaidrojumu kā noteikts Satversmē, t.i. – visi Satversmes panti, kuri ir pāradresēti uz kādu likumu, tajā noteiktām normām, ir atceļami kā anti-konstitucionāli. Piemēram, ja Satversmes 100.pants nosaka, ka cenzūra ir aizliegta, tad nevar  būt situācija,  ka kāds cits likums to reāli ievieš. Skaidrojumi un anotācijas  par pantu pielietošanu – visi ir anti-konstitucionāli un ir neleģitīmi. Nevar būt situācija, ka ar talmūdiska tipa skaidrojumu un komentāru tiek sakropļots Satversmes panta Gars un Būtība. Piemēram, ja Satversme nosaka mājokļa neaizskaramību, tad nevar būt Nekustāmā Īpašuma nodoklis uz mājokli.

Trīspadsmitā Vienošanās Satversmes lietā.

Priekšlikums – „Latvijā tiesu var spriest tikai Tiesa”

Esošajā redakcijā Satversme paredz iespēju, ka tiesāt var ārpus Tiesas, kas civilizētā Pasaulē nav iedomājams: „86. Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir likums, un tikai likumā paredzētā kārtībā. Kara tiesas darbojas uz sevišķa likuma pamata.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šobrīd partiju Saeima ir pieņēmusi  virkni likumus, uz kuriem balstoties daudzas institūcijas var tiesāt un sodīt Cilvēkus. Tie visi ir atceļami kā neleģitīmi. Piemēram, Valsts Ieņēmuma Dienests.

Lēmumu projekti (Likumprojekti) Tautas apspriešanai

Lēmumu projekti

Lēmums Nr. 1. (projekts)Izveidot jaunu starptautisku Tautu Sadraudzības institūciju. Mēs nevarēsim vieni izdzīvot, tāpēc mums ir vajadzīgi sabiedrotie. Mūsu sabiedrotie ir mūsu likteņtautas no sociālistiskās dzeloņdrāšu nometnes. Mums jāizveido Centrāleiropas (t.sk. Balkānu valstu un Austrijas) Tautu Sadraudzība, protams, apvienojoties ar Višegradas valstu (Ungārijas, Čehijas, Polijas, Slovākijas) tautiskajiem un bruņotiem spēkiem.

Lēmums Nr. 2. (projekts) Projekta nosaukums „Sociālā parazītisma likvidācija Latvijā”.

 Lēmums izstrādāt Metodoloģiju sociālā parazītisma likvidēšanā. Latvijā ir 283 000 sociālo parazītu – lumpen-ierēdņu jeb birokrātu Ar vienu „pogas spiedienu” Saeima, var likvidēt lumpen-ierēdniecību kā „sociālu sugu” un var likvidēt atjaunoto nomenklatūras lumpen-ierēdņu padomju varu. Jāatceļ Likums par ierēdniecību un Valsts pārvaldi. Jālikvidē šāda sociālo parazītu kārta. Ja 283 000 (šajā skaitā neietilpst valsts policijas darbinieki – 8167, skolotāji – 23 000, ugunsdzēsēji – daži tūkstoši) sāks strādāt patiesu – sev, savai ģimenei un sabiedrībai nepieciešamu darbu, tad arī Latvija pārvērtīsies par bagātu  zemi.  Pieļaujamais ierēdņu skaits ir – kad viens ierēdnis apkalpo no 1500 līdz 2500 iedzīvotājus (1:1500-2500).

Lēmums Nr.3. (projekts) Latvijā Kases aparātu lietošana tirdzniecības un citās vietās ir brīvprātīga.

Lēmums Nr.4. (projekts) Ielas un laukumi pilsētās un citās apdzīvotās vietās ir tautas kopīpašums un par transporta līdzekļa stāvēšanu vai braukšanu par tiem nav nevienam jāmaksā, maksu var pieprasīt tikai par stāvvietām privātā zemē. Kopīpašuma ceļus, ielas un laukumus nedrīkst izmantot ienākuma un peļņas gūšanai.

Piektais Lēmuma projekts – „Par Valsts Ieņēmumu Dienesta darbības izbeigšanu un atgriešanos pie LR Augstākās Padomes un 5.Saeimas sākuma perioda valsts ienākumu administrēšanas metodoloģijas un institūcijām. Par Cilvēkiem atņemto līdzekļu kompensāciju.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Atcerēsimies, ka LR AP darbības laikā tāds VID nepastāvēja. Sindikātam (politmafijai) sagrābjot varu valstī, izveidoja paramilitāru dienestu – „Jauno Čeku”, turpmāk tekstā –  JČ, kuru nosauca par VID.

 „Jaunās Čekas” uzdevums bija  – gādāt naudu Sindikātam jebkurā veidā ( anti-konstitucionālā, likumīgā un nelikumīgā). Dienestam, kā jau jebkura tipa „čekai” valdība iedeva visplašākās pilnvaras: izsekot, novērot, aizturēt, veikt kratīšanas, safabricēt lietas, varmācīgi  piespiest „pašdeklarēties” un, protams, sodīt bez jebkādas tiesas. VID izstrādāto un valdības akceptēto Sodu veids ir ļoti plašs:

Pirmkārt, tie ir mentālie sodi, kuri izpaužas cilvēku garīgā vajāšanā, pazemošanā, baiļu un stresa iedzīšanā,  ņirgāšanās par cilvēka pašcieņu. Otrkārt, VID ar savu anti-humāno darbību, var iedragāt cilvēku fizisko veselību līdz pat novešanai Aizsaulē,

Treškārt, sodīt finansiāli un veikt jebkura īpašuma konfiskāciju – bloķēt kontus bankās, atņemt naudas līdzekļus, konfiscēt kustamo un nekustamo mantu, atņemt mājdzīvniekus.

Ceturtkārt – Sociālais genocīds. JČ ar savu darbību iedragā ģimeņu dzīvi, un pat daudzu ģimeņu pastāvēšanu, tā iedargā ne tikai ģimeņu labklājību, bet arī ģimenes kā sociālas institūcijas pastāvēšanu.

Tā kā JČ nav savas koncentrācijas nometnes, tad tā ar savu mentālo un fizisko varmācīgo darbību piespiež simtiem tūkstošiem cilvēku, veselām ģimenēm, pat ar suņiem un kaķiem, deportēties uz ārzemēm.

Izveidojot JČ, simtiem tūkstoši latviešu ir izdzīti no Latvijas. Desmitiem tūkstoši slēgti uzņēmumi. Tautā VID iesauca  par „Jauno Čeku” , jo tā savā nežēlībā pārspēj veco komunistu  Čeku. VID ir klasisks Bezkompromisa Beztiesiskuma paraugs Latvijā, Eiropā un Pasaulē. VID darbība Latvijā jāatzīst kā ant-konstitucionāla un kā totalitārisma izpausme. SAB Totalitārisma dokumentēšanas centram jādod uzdevums uzsākt apzināt un dokumentēt VID nodarīto postu, sastādīt figurantu kartotēku. Sastādīt atsevišķu kartotēku par tām personām, kuras propagandē augstāk minēto VID un tā darbību.    

Sestā Lēmuma projekts – „Likvidēt bezkompromisa beztiesiskuma iemiesojumu – anti-konstitucionālās Administratīvās komisijas”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

 Novados un Pilsētās. Pilsētu un Novadu Domes ar demokrātiski-diktatoriskā vairākuma metodi ir izveidojušas čekistiskas Administratīvās Komisijas (parasti 3 „čekisti”), kuras bez jebkādām tiesībām spriež tiesu un piespriež naudas sodus. Tās ir Bezkompromisa tiesiskuma paraugi Latvijā, jo galvenais, kurš valda Latvijā, ir Bezkompromisa tiesiskums. Piemērs, Ikšķiles Domes Administratīvās Komisijas kucēna Nektarios Argenta Stelo Lieta un daudzu tamlīdzīgu kucēnu, suņu, kaķu lietas. Kucēnu zagšana ar „pašvaldību” policijas un  suņu ķērāju palīdzību,  un atgriešana saimniekiem par 45 eiro izpirkuma maksu. Ļoti izplatīts bizness, parasti iesaistīti ir suņu aizvilinātāji, kuri pēc tam saņem savu daļu (otkatu)  no suņu ķērājiem, bet „pašvaldības” policija pelna novadam un pilsētai naudu, jo sods par otrreizēju kucēna noķeršanu ir līdz 700 eiro. Daudziem desmitiem tūkstošiem  pensionāriem tā ir 10 mēnešu pensija! „Čekistiskās” Administratīvās komisijas var aizsūtīt pensionārus Aizsaulē, pat bez apšaušanas vai speciālas badināšanas – vienkārši atņemot iztikas līdzekļus ar soda naudām un konfiscējot mantu un ekspropriējot nekustamo īpašumu.  Otrs „pašvaldības bizness vistiešākā veidā ir – zāles garuma mērīšana, trešais – izgāzto atkritumu meklēšana un zemturu sodīšana par svešajiem atkritumiem, utt.   

Septītā Lēmuma projekts – „Par pašvaldības policijas likvidēšanu”.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Daudzu, bet ne visu, novadu un pilsētu domes deputāti ir izveidojuši un no iedzīvotāju nodokļiem apmaksā savas para-militārās struktūras, kuras nosaukuši par „Pašvaldību policiju”. Ar patiesu policiju tām ir ļoti attālināts sakars. Tās nodrošina novada vai pilsētas OPG – Organizēto Politisko Grupējumu, aizsardzību, un dažkārt kā vardarbīgu ieroci pret politiskajiem oponentiem.  Parastais darba režīms tām ir mērīt zāles garumu zemturu īpašumos, ķert kucēnus un suņus, kuri staigā ap savu sētu, „skaitīt” nokritušās lapas no kokiem, uzmanīt sniega segas biezumu uz ietvēm, un tml. lietas. Dažās skolās skolotāji un skolas direktors algo šos pašvaldības policistus, lai viņu vietā uztur kārtību skolā – skolu pārvēršot par militāru nometni. Senāk skolas dežurants rīkoja satiksmi pie skolas, tagad to dara vismaz divu policistu ekipāža. Par iedzīvotāju drošību viņi nerūpējas, un tas nav viņu uzdevums, viņu patiesais uzdevums ir apsargāt OPG (Organizēto Politisko Grupējumu) locekļus  un aiz viņiem stāvošos Patiesā Labuma Guvējus, bet iedzīvotājus turēt baiļu un vajāšanas atmosfērā, izrakstīt visidiotiskākos un stulbākos protokolus, aiz kuriem seko naudas sodi iedzīvotājiem.  Pēc būtības tas ir likumīgais rekets un vajātas sabiedrības veidošana.   Mājsaimnieki savai aizsardzībai izvēlas dažādas privātās apsardzes firmas, vai iegādājas suņus. Pēdējos tagad cenšas atņemt.

Astotā Lēmuma projekts –  „Par Privāto koku konfiskācijas atcelšanu”.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Koku ciršana privātā mežā vai pagalmā, kamēr koks ir 11,9999 cm diametrā, ir atļauta  – tas pieder zemes īpašniekam, bet, kad tas sasniedz 12 cm, tas tiek konfiscēts. Tas automātiski tiek jums konfiscēts. Ja jūs vēlaties to nocirst, jums  valstskorporācijai(„Valstij”) jāprasa atļauja to nocirst un jāsamaksā par to nauda, turklāt absurdo Maksājumu apmērs ir pilnīgi safabricēts.

Devītā Lēmuma projekts. Izveidot Darba Grupu, kura apzinātu šodienas Sinarhistu nodarītā ļaunuma apmērus, zaudētās cilvēku dzīvības, izpostītās sētas, slēgtos uzņēmumus, izzagtos Dabas resursus, utt.

Desmitā lēmuma projekts – Grāmatvedība uzņēmumiem Latvijā ir brīvprātīga lieta, katrs uzņēmējs ir pats atbildīgs par sava uzņēmuma grāmatvedību. Suverēna Cilvēka uzņēmumam nevienam uz Pasaules nav jāatskaitās par savu darbību, ienākumiem un uzdevumiem.

Vienpadsmitā Lēmuma projekts.  „Par spēkā esošo divkārtējo Tiesas un Tiesnešu darba apmaksu.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Jānovērš Tiesu komercializācija un divkārtējā apmaksa. Tiesu nami ar visu administrāciju un Tiesneši tiek apmaksāti par nodokļu maksātāju naudu. Tas nozīmē – Tauta jau viņus ir apmaksājusi, līdz ar to nevar no Tautas otrreiz prasīt samaksāt tiesas izdevumus. Tas ir amorāli un krāpnieciski.

Divpadsmitā Lēmuma projekts – „Par administratīvo pakalpojumu otrreizējās samaksas likvidēšanu”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Nodokļu maksātāji ar saviem nodokļiem jau ir apmaksājuši visus administrācijas izdevumus un algas. Visiem administrācijas pakalpojumiem jābūt „bezmaksas”, jo tie ir jau apmaksāti.

Trīspadsmitā Lēmuma projekts. „Par Satversmes 99. panta neievērošanu par reliģisko celtņu uzturēšanas un remonta finansēšanu no iedzīvotāju nodokļu naudas.’   

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Partiju Saeima sagatavojusi pamatojumu par reliģisko celtņu (baznīcu, sinagogu)  finansēšanu, kaut gan baznīca ir atdalīta no valsts un katra konfesija ir pati atbildīga pa savām celtnēm. Ja tās netiek galā ar celtņu uzturēšanu, tad draudzēm, sinagogām jāizvēlas tādas celtnes, kuras paši var finansēt.  Vēsturiskās ēkas jānodod Tautas kopīpašumā.

Četrpadsmitā Lēmuma projekts.  „Pašdeklarēšanās par ienākumiem un izdevumiem ir brīvprātīga.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Ja kāds vēlas ziņot par saviem ienākumiem kādai valstskorporācijas iestādei, tā ir viņa brīva izvēle. Suverēnam Cilvēkam nav nevienam Pasaulē jāpaskaidro par savas naudas un mantas izcelsmi un tēriņiem.

Piecpadsmitā Lēmuma projekts.  „Sadzīves atkritumi ir prece par kuru atkritumu pārstrādājiem ir jāsamaksā atkritumu pārdevējam – cilvēkam” 

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

No atkritumiem ražo elektroenerģiju, siltumu ēkām, būvmateriālus, stiklu, augsnes humusu, metāla izstrādājumus. Nevar būt situācija, ka atkritumu „ražotājs”maksā atkritumu pārstrādātājam – jaunu prežu ražotājam. Ja no atkritumiem ražo elektroenerģiju, tad tā jāsaņem par pašizmaksas cenu (ja atkritumi nav jau nopirkti), tas pats attiecas uz siltumapgādi. Citām precēm brīvais tirgus noteiks cenu. Nevar būt situācija, ka atkritumi ir kāda bezmaksas iedzīvošanās  rūpals. Atkritumi var būt gan ienesīga eksportprece, gan importprece.

Sešpadsmitā Lēmuma projektsPar Sabiedrības kriminalizācijas pārtraukšanu un esošo kriminalizācijas likumu bezierunu un bezstrīdus atcelšanu.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šobrīd strauji turpinās sabiedrības kriminalizācija no partiju Saeimas un Ministru Kabineta puses. Visi cilvēki tiek apriori uzskatīti par noziedzniekiem, kuri ir jākontrolē, jāregulē un jāsoda. Tā ir visas sabiedrības nostatīšana kriminālās pozīcijās, kaut gan jāsoda būtu konkrētie likumpārkāpēji.

Septiņpadsmitā Lēmuma projekts – „Par Akcīzes nodokļa kā neleģitīma un reketa jeb laupītāju tipa nodokļa atcelšanu.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Protams, Tautas valstī nevar būt nodokļi kā tādi, bet pārejas periodā ir jāsāk samazināt nodokļu nastu, jārada lielāka pirktspēja un jāatattīsta tautsaimniecība, un viens no galvenajiem bremzējošiem elementiem ir Akcīzes nodoklis. Tā atcelšana ir Brīnumnūjiņa tautsaimniecības uzplaukumam.

Astoņpadsmitais Lēmuma projekts: „Par Suverēnā Cilvēka piespiedu darba kompensāciju.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Suverēnā Cilvēka piespiedu Darba laika vērtība, kurš viņam jāpatērē spaidu kārtā, nevis radošam darbam, bet atbildēm uz pieprasījumiem no kādas birokrātiskas institūcijas. Cilvēkam atnāk vēstule, maksājuma paziņojums, pieprasa rakstīt deklarāciju, jābrauc pēc kāda birokrāta vai valstistu institūcijas pieprasītas Izziņas – Cilvēkam jāpatērē savs dārgais laiks. Birokrāti kaut kādā veidā liek tieši vai netieši patērēt Suvērēnā Cilvēka laiku, kuru viņš pēc sava laba prāta nebūtu tērējis. Suverēnam Cilvēkam ir jāpieprasa Kompensācija un citi maksājumi.

Pirmais pieprasāmais Maksājums – samaksa par zaudēto Radošo un Brīvo laiku.

Otrais pieprasāmais maksājums: Par katru nenomaksātu diennakti ir jāaprēķina soda sankcija, pēc analoga kā to dara Valstskorporācija.

Trešais pieprasāmais maksājums: Kavējuma nauda. Tā būtu 0,5% no kopējās summas. (Soda sankcija nav tas pats, kas kavējuma nauda). 

Principā katrs pats pēc savas Brīvās Gribas nosaka Sankcijas un Kavējuma naudas apmērus.

Ceturtais pieprasāmais maksājums: Pavisam cits aprēķins ir par Tikumisko (latīniski – morālo) pazemošanu. To, protams, ir grūti izvērtēt, bet tas ir jādara – morālais kaitējums ir jāapmaksā (tādu piesprieš arī Tiesa).  

Piektais pieprasāmais maksājums: Suverēnam Cilvēkam ir jāpieprasa no kaitētāja  – Maksājums par Kaitējumu Cilvēka fiziskai  Veselībai (stresa radīšana, nervu sabrukums, trauksme, sirdsdarbības traucējumi un c. kaitējumi). 

Aizliegumi

Aizliegumi (projekti)

Aizliegums Nr.1. Latvija nav eksperimentālais poligons militārā un civilā 5G izveidošanai.  LPTS uzsāk visas tautas apspriešanu par steidzamu 5G tīkla projektēšanas un būvniecības aizliegumu Latvijas teritorijā. 

Aizliegums Nr.2. Latvijas valsts teritorijā un Latvijas teritoriālos ūdeņos aizliegts organizēt un izvest militāras mācības ārpus militāriem poligoniem. Militārajos  poligonos aizliegts radīt skaļu troksni, šaut un spridzināt sestdienās, svētdienā un svētku dienās. Militāristiem pārvietoties ārpus bāzēm atļauts tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos pārvietojoties pa Latviju. Militāriem helikopteriem aizliegts zemu lidot virs dzīvojamām mājām.

Aizliegums Nr.3. Transporta līdzekļu obligātā tehniskā apskate ir specifisks nodokļu iekasēšanas veids un Brīvvalstī tāda ir aizliegta.

Aizliegums Nr.4. Brīvvalstī ir aizliegta jebkura veida Obligātā apdrošināšana, katrs pats Cilvēks Civiltiesiski ir atbildīgs par savu darbību un tās rezultātiem.

Aizliegums Nr. 5. “Politisko partiju karteļu, t.sk. Partiju Koalīciju veidošana Latvijā ir aizliegta.” Politiskie karteļi, kā to pierāda nesenā pagātne, apdraud valsts drošību. Koalīcijas Padome un dažādi partiju līgumi (Saeimā pārstāvētām partijām) ir anti-konstitucionāli.

Aizliegums Nr.6.  „Latvijā Ceļu policijai aizliegts lietot bez pazīšanās zīmēm automašīnas un stāvēt krūmos, aiz ēku stūriem, ceļmalas plakātiem, lai ar radariem kontrolētu autovadītājus. Ceļu policijai aizliegts bez iemesla apturēt automašīnas, lai pārbaudītu dokumentus vai vardarbīgi piespiestu Cilvēkam pūst alkometrā.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Ceļu policija lieto automašīnas bez pazīšanās zīmēm – t.s.  Netrafarētās automašīnas, kas ir sava veida likumiskotais valstistu bandītisms. Nepilna gada laikā sastādīti 49 000 protokolu. Tas nozīmē 49 000 pārbiedētu autovadītāju un plus vēl pasažieri. Jebkuram autovadītājam var likties, ka uzbrūk bandīti, nevis policija, kas var novest pie smagām katastrofālām sekām un cilvēku dzīvību zaudējumiem. Ceļu policisti vēl aizvien stāv paslēpušies ceļmalas krūmos, aiz māju stūriem, aiz ceļmalas plakātiem, kas liecina par policistu zemo tikumības līmeni. Ceļu policisti tiek izmantoti no Ministru Kabineta puses kā Budžeta līdzekļu papildinātāji, nevis Drošības uzturētāji uz ceļiem.

Aizliegums Nr.7. „Valsts policijai aizliegts lietot maskas, kādas tiek lietotas cilvēku aizturēšanas un arestēšanas gadījumos.„

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Tas ir anti-civilizēts, bandītisks paņēmiens, kuru pielietoja senāk tikai bandīti, lai kādu noslepkavotu. Civilizētā sabiedrībā tādas metodes nav pieļaujamas.

Aizliegums Nr.8.

Obligāti skatāmā TV reklāma t.s. Sabiedriskajā TV  un Bērnu izmantošana reklāmā Latvijā ir aizliegta.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Obligātā reklāma ir garīga vardarbība un bērnu izmantošana komerciāliem nolūkiem ir netikumiska.

Aizliegums Nr.9. „Vakcīnu un Vakcinēšanās propaganda un vardarbīgā vakcinēšanās ir aizliegta, tā ir brīvprātīga lieta. Nākamās paaudzes Sintētisko vakcīnu pielietojums Latvijā ir aizliegts.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šobrīd ir izstrādātas jaunās paaudzes vakcīnas, kuras aizstās, neatgriezeniski pārveidos cilvēka gēnus ar sintētiskiem gēniem.  Šobrīd jau daudzas vakcīnas satur dubulto devu, simptomu ārstēšanas un slepenās ietekmes – atkarības radīšanas daļas, kā katliņš ar diviem dibeniem. Jau šobrīd bērnu vakcinēšana nodara lielu postu bērnu veselībai, bet pirktie-servilanti mediķi un viņu propagandas aparāts veic vardarbīgu smadzeņu skalošanu, lai tikai vakcinētu bērnus un pieaugušos. Tas ir noziegums pret Cilvēci, tieši tāpat kā bioloģisko ieroču ražošana, pandēmiju izraisošo vīrusu ražošana slepenajos mikrobioloģiskajos institūtos.

Aizliegums Nr.10.  „Medicīnisko zāļu un uztura bagātinātāju reklāma Latvijā ir aizliegta.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Reklāma nodara cilvēkiem gan fizisku, gan finansiālu postu. Cilvēki bezjēgā skrien pirkt dažādus medikamentus un tā saucamos uztura bagātinātājus, nodarot sev lielu postu, vai vienkārši bezjēdzīgi iztērējot savu sūri iegūto naudu. „Zāļu mafija”– zāļu ražotāju un tirgotāju kartelis ir izstrādājis fantastisku cilvēku apkrāpšanas konveijeru un masveidā bojā cilvēkiem veselību, vai arī reklamē zāles, kurām faktiski nav nekādas iedarbības. Zāļu lietošanu izlemj katrs Cilvēks pats, konsultējoties ar Dziednieku vai Alopātiskās medicīnas ārstu.

Sagatavošanā ir Priekšlikums Nr. 3.

Dr. Valdis Šteins

Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāts, viens no šodienas Latvijas valsts dibinātājiem

3.-4.novembrī 2019.gadā

t.me/brivibasplatforma/979

Ar Dr. Valdi Šteinu varat sazināties, kā arī uzdot Radio Merkura raidījumā "Gaismas Pils" jautājumus - radiomerkurs2021@gmail.com

704 thoughts on “Dīķis, kurā nav caurteces – aizaug

 1. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I am quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Here is my website … travel bag

 2. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am going
  through difficulties with your RSS. I don?t know why I can’t subscribe to it.
  Is there anybody else having the same RSS issues? Anyone that knows the answer will
  you kindly respond? Thanks!!

  my page … upcoming travel

 3. Undeniably believe that which you stated. Your favorite
  justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a
  signal. Will likely be back to get more. Thanks

  Here is my web site :: seeds exist

 4. Thank you for the blog post. Velupe and I happen to be saving for just a new guide on this issue and your writing has made us
  to save the money. Your opinions really solved
  all our inquiries. In fact, in excess of what we had known before we discovered your amazing blog.
  I no longer nurture doubts including a troubled mind because
  you have completely attended to the needs in this post.
  Thanks

  Stop by my blog post … care personal skin

 5. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really recognize what
  you’re talking about! Bookmarked. Kindly additionally
  talk over with my website =). We may have a hyperlink exchange arrangement between us

  Here is my blog firming skin

 6. I have to point out my love for your kindness supporting people who really want help with this important topic.
  Your very own commitment to passing the message up and down has been especially insightful and have specifically helped
  people like me to arrive at their goals. This
  interesting suggestions signifies this much to me and further more to my
  colleagues. Regards; from all of us.

  My webpage … carbohydrate intake

 7. I have to express appreciation to the writer just for rescuing me from this type
  of difficulty. Right after looking throughout the online world and meeting thoughts that were not beneficial, I assumed my entire life was well over.
  Being alive devoid of the approaches to the issues
  you’ve resolved all through the website is a crucial case, and ones which might have in a wrong way damaged my career if I hadn’t come across your blog post.
  That talents and kindness in controlling almost everything was excellent.

  I don’t know what I would’ve done if I hadn’t
  discovered such a solution like this. I am able to at this moment look
  ahead to my future. Thanks for your time very much for your specialized and result oriented help.
  I won’t be reluctant to endorse your web page to anybody who
  would need care about this subject matter.

  Also visit my web-site; try lucid dreaming

 8. Greate article. Keep writing such kind of info on your page.

  Im really impressed by your blog.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, You’ve performed a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this website.

  Also visit my homepage: cannabis seeds

 9. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole
  thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  my web page fish oil

 10. I am commenting to make you be aware of of the remarkable discovery my cousin’s girl experienced going through your
  web page. She came to find a good number of pieces, which included how it is like
  to have an excellent teaching character to let other folks without
  hassle understand a number of complex issues. You actually exceeded
  our expectations. Thanks for imparting these warm
  and friendly, trusted, revealing and in addition fun tips
  about this topic to Ethel.

  my page; houston getting treatment

 11. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

  My blog: herbal supplements hair regrowth hair loss herbal hair loss herbal hair hair loss supplements

 12. Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have
  no coding know-how so I wanted to get advice from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!

  Here is my site – plane trip kids

 13. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get
  set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any recommendations
  or advice would be greatly appreciated. Kudos

  My site 247fruitmachines.com

 14. I enjoy you because of all your effort on this web page.
  Kate takes pleasure in carrying out investigations and it’s really easy to understand why.
  A lot of people learn all relating to the lively way you give functional steps on your web site and as
  well as invigorate response from other ones on the theme plus my girl is discovering
  a lot. Take advantage of the remaining portion of
  the year. Your doing a first class job.

  my site – Evonne

 15. Good day very nice site!! Man .. Excellent ..
  Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I am glad to search out numerous useful information right
  here within the post, we’d like work out extra techniques on this regard,
  thanks for sharing.

  my web blog – eat healthy

 16. Hello! I could have sworn I?ve been to this blog before but after going
  through some of the posts I realized it?s new to me.
  Anyways, I?m certainly happy I came across it and I?ll be book-marking
  it and checking back regularly!

  Visit my page … Lonna

 17. I was just seeking this information for a while. After six hours of continuous Googleing,
  at last I got it in your website. I wonder what’s the lack
  of Google strategy that don’t rank this kind of
  informative websites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

  Feel free to surf to my web blog: anti aging skin

 18. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert
  on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

  my blog 163.30.42.16

 19. I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this amazing site yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my very own website and want to
  find out where you got this from or what the theme is named.
  Thank you!

  Feel free to visit my site :: first time sex tips

 20. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I saved as a favorite it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and
  continue to help others.

  Take a look at my web site … fad diet

 21. Hey this is kind of of off topic but I was wondering
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone
  with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Here is my web-site: vaginal orgasms

 22. Wow, marvelous weblog structure! How long have you been running a blog for?

  you made blogging look easy. The full look of your web site is great, let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply could not depart your
  site before suggesting that I actually enjoyed the standard
  info a person provide for your guests? Is going to be back regularly in order to investigate cross-check new posts.

  Take a look at my blog; smooth skin

 23. I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site.

  I wonder what’s the lack of Google strategy that do not
  rank this kind of informative sites in top of the list.
  Generally the top sites are full of garbage.

  Here is my web page ketogenic diet

 24. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a
  lot often inside case you shield this hike.

  My homepage … 23.95.102.216/

 25. Wow! In the end I got a web site from where I be capable of actually get helpful information regarding my
  study and knowledge.

  Feel free to surf to my web page :: Kris

 26. Hi there! This blog post couldn’t be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I most certainly will forward this post to him.
  Pretty sure he will have a very good read. Thank you for sharing!

  Check out my website :: 23.95.102.216

 27. Can I just say what a relief to discover somebody that genuinely
  understands what they are discussing on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it
  important. More people really need to read this
  and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular
  given that you definitely have the gift.

  my blog post … marijuana seeds

 28. I do not even understand how I finished up right here, however I assumed this post was
  once great. I don’t recognize who you’re but definitely you are going to a famous blogger
  if you aren’t already 😉 Cheers!

  Look into my blog post … Emerson

 29. I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the usual info an individual supply to
  your guests? Is gonna be again continuously in order to investigate cross-check new posts.

  Also visit my homepage Arleen

 30. Hey there I am so excited I found your web site, I really found
  you by error, while I was researching on Aol for
  something else, Regardless I am here now and would just like to say
  cheers for a marvelous post and a all round entertaining blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the
  moment but I have saved it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the great work.

  Feel free to visit my web blog: cannabis doctors

 31. I was suggested this blog by way of my cousin. I’m
  not sure whether or not this post is written by way of him as
  nobody else recognise such certain about my problem.
  You are amazing! Thank you!

  Here is my web page: everyday sex

 32. My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might check
  things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page for a second time.

  Take a look at my web blog weed indoors

 33. May I simply just say what a comfort to uncover an individual who truly knows what
  they’re talking about on the internet. You actually realize how to bring
  an issue to light and make it important. A lot more people have to
  read this and understand this side of the
  story. I can’t believe you are not more popular because you
  definitely possess the gift.

  My page; potatoes diet

 34. I’m no longer positive the place you’re getting your info,
  however great topic. I must spend a while studying more or understanding more.
  Thank you for excellent info I was in search of this info for my mission.

  My blog – ketosis diet

 35. Thank you for sharing excellent informations.
  Your website is so cool. I am impressed by the details
  that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for extra
  articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already
  searched everywhere and just could not come across.
  What a perfect site.

  Here is my web site; Tonja

 36. My partner and i still can’t quite believe that I could be one of those reading the important suggestions found on this blog.
  My family and I are really thankful for your generosity
  and for offering me the chance to pursue my chosen profession path.
  Appreciate your sharing the important information I obtained from your site.

  Also visit my web-site Francis

 37. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or
  vice-versa? My site covers a lot benefits of eating healthy the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Great blog by
  the way!

 38. First off I would like to say great blog! I had a quick question which I’d like
  to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and
  clear your head before writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my
  thoughts out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to
  15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Cheers!

  Also visit my blog post – produce healthy

 39. First of all I want to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do
  not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head before
  writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my
  thoughts out. I truly do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to
  figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Thanks!

  Check out my web page: belly busting supplements

 40. My spouse and I absolutely love your blog and find almost all
  of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write
  content for you personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write related to here.
  Again, awesome blog!

  Here is my blog post; perfect skin care

 41. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz respond as I’m looking to create my
  own blog and would like to find out where u got this from.
  thanks a lot

  Visit my homepage; build muscle diet

 42. Needed to post you a little bit of remark in order to thank you over again for these pretty pointers you have discussed in this article.
  It’s simply seriously open-handed of you to present unhampered
  precisely what many individuals would’ve distributed as an electronic
  book to end up making some money for their own end, certainly considering the fact
  that you could have tried it in the event you wanted.
  The things as well acted to become easy way to realize that other
  people have similar keenness like my personal own to see
  a lot more with regard to this condition. I’m certain there are a lot more fun sessions up front for folks who browse
  through your blog post.

  My web blog; various cannabis

 43. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It’s always useful to read articles from other writers and practice something from other web sites.

  Feel free to visit my website :: kids smoking

 44. hey there and thank you for your information ?
  I have certainly picked up anything new from right
  here. I did however expertise several technical points using this site,
  as I experienced to reload the site lots of times previous
  to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host
  is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google
  and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again soon.

  Here is my web page: 163.30.42.16

 45. What i don’t understood is actually how you are no longer really much more smartly-favored than you might be now.
  You’re very intelligent. You realize therefore significantly in terms of this subject, produced me
  for my part consider it from a lot of varied angles.

  Its like women and men are not fascinated except it is one thing to do with Girl gaga!
  Your personal stuffs nice. At all times take care of it up!

  My web page cannabis license maybe

 46. Greetings from Colorado! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog!

  Here is my blog post :: personal cannabis seeds

 47. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get
  a captcha plugin for my comment form? I’m using
  the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 48. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be
  actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your
  next post, I’ll try to get the hang of it!

  Here is my page :: eating diet

 49. Thank you so much for giving me an update on this subject on your
  blog. Please understand that if a new post becomes available or if perhaps any alterations occur about the current posting, I would be thinking about reading more and understanding how to make good use
  of those tactics you talk about. Thanks for your time and consideration of other people by making your blog available.

  Take a look at my webpage; www.meteoritegarden.com/

 50. I have to show appreciation to this writer just for bailing me out of this type
  of situation. Just after browsing through the the
  web and finding recommendations that were not beneficial, I figured my life was over.
  Existing without the presence of answers to the issues you have fixed through your good posting is a crucial
  case, and ones which might have in a wrong way damaged my career
  if I had not encountered your web blog. Your
  own personal natural talent and kindness in taking care
  of all the details was very helpful. I am not sure
  what I would’ve done if I hadn’t encountered such a
  point like this. I can also now relish my future. Thanks a lot so much for your specialized and effective guide.
  I won’t be reluctant to propose the website to anyone who needs
  and wants direction about this situation.

  Check out my site … eating healthy allows

 51. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I
  could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.

  Maybe you could write next articles referring to this
  article. I wish to read even more things about it!

  my site best belly busting

 52. constantly i used to read smaller articles or reviews
  which as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading now.

 53. wonderful issues altogether, you just won a emblem new reader.
  What might you suggest in regards to your put up that you simply made some days ago?
  Any certain?

 54. After looking at a few of the blog posts on your web site,
  I honestly like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking
  back in the near future. Take a look at my web site as well and tell me your opinion.

  Look at my web-site; www.aniene.net/

 55. I think what you wrote made a lot of sense. But, think about this, what if you added a little content?

  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however suppose you added a post title that makes people desire more?
  I mean Dīķis, kurā nav caurteces – aizaug –
  BRĪVĪBAS PLATFORMA is a little plain. You might look at Yahoo’s front page
  and note how they write news titles to grab viewers to click.
  You might try hemp seeds
  adding a video or a picture or two to get people excited about what you’ve
  written. Just my opinion, it might make your website a little bit more interesting.

 56. May I just say what a comfort to find someone who actually
  understands what they’re discussing on the internet.
  You actually know how to bring an issue to light and make it important.
  More and more people have to look at this and understand this side of
  the story. I was surprised you are not more popular given that you surely possess the gift.

  Also visit my homepage – www.mhes.tyc.edu.tw/userinfo.php?uid=4186764

 57. Thanks for sharing excellent informations. Your website is so cool.
  I am impressed by the details that you’ve on this site.
  It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked
  this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK!
  I found just the info I already searched all over the place and
  just couldn’t come across. What a perfect web site.

  Check out my blog post www.fles.hlc.edu.tw

 58. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this
  I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I hope to contribute & aid other users like its helped me.
  Great job.

  Feel free to visit my page Garfield

 59. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

  my webpage blow job tips

 60. Hello very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
  I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m satisfied to seek out a
  lot of useful information here within the publish, we’d like
  develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

  Here is my homepage :: psychedelic drug

 61. Wow, incredible weblog format! How lengthy have you
  been running a blog for? you made running a blog look
  easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I
  simply could not depart your website before suggesting that I
  really enjoyed the standard information an individual supply on your visitors?
  Is gonna be back ceaselessly in order to check out new
  posts.

  Look at my webpage ketosis diets

 62. great submit, very informative. I ponder why the opposite specialists
  of this sector don’t notice this. You should continue your writing.

  I’m confident, you have a huge readers’ base already!

  Here is my homepage; male orgasm

 63. Heya this is somewhat of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience
  so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Here is my web-site: www.fles.hlc.edu.tw

 64. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However
  I am going through difficulties with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to join it.
  Is there anybody else having similar RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly
  respond? Thanx!!

  Look at my site … best skin care

 65. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established
  blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty quick. I’m thinking about setting up
  my own but I’m not sure where to begin. Do you have
  any tips or suggestions? With thanks

  Also visit my web page :: compare diet pills

 66. Hey! I understand this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does managing a well-established blog such as yours take a massive amount
  work? I am brand new to writing a blog but I do write in my diary
  everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience
  and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand
  new aspiring bloggers. Thankyou!

  my site … tigangyundong.org

 67. I was just searching for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website.
  I wonder what’s the lack of Google strategy that do not
  rank this kind of informative websites in top of the list.
  Usually the top sites are full of garbage.

  Also visit my webpage: prettypeople.club

 68. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this
  I have found It positively useful and it has aided
  me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other customers like its aided me.
  Great job.

 69. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site.
  I am hoping to view the same high-grade content by you in the future as well.

  In truth, your creative writing abilities has inspired me to
  get my very own website now 😉

  my web-site: diet lacking

 70. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create
  this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my
  own blog and would like to find out where u got this from.
  kudos

  Feel free to visit my site … mashed potato diet

 71. Have you ever thought about writing an e-book or guest
  authoring on other blogs? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information.
  I know my viewers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free
  to shoot me an email.

 72. I wanted to write you this bit of remark just to say
  thank you once again for the awesome tips you have featured at this time.
  It’s so generous of people like you to give easily all most of us would
  have offered for sale as an e book to help with making some money for themselves,
  precisely now that you might well have done it in the event you wanted.
  These guidelines additionally served to be a good way to comprehend some people have the
  same passion the same as my own to figure out many more on the topic of this problem.

  I am certain there are a lot more pleasant times up front
  for folks who find out your website.

  My web blog … eczema remedies

 73. Good – I should definitely pronounce, impressed with your
  website. I had no trouble navigating through all the tabs as
  well as related info ended up being truly easy to do to access.

  I recently found what I hoped for before you know it in the least.

  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add
  forums or anything, web site theme . a tones
  way for your customer to communicate. Excellent task.

  Here is my homepage www.hltkd.tw

 74. Hello there, I discovered your site by way of Google while looking for a comparable matter, your website came up, it seems great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply was
  alert to your blog via Google, and found that it’s truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue this in future.
  Numerous folks will be benefited out of your writing.
  Cheers!

  my webpage :: www.consulenzaleonardo.com

 75. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to
  seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

  Here is my site – hemp seed

 76. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

  Feel free to visit my homepage sexual desire

 77. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha
  plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 78. I don’t know whether it’s just me or if everyone else encountering problems
  with your website. It seems like some of the written text in your posts are running off
  the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them
  as well? This could be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

  Take a look at my web blog … hatched seeds

 79. We are a bunch of volunteers and starting a brand
  new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable task and our entire
  community might be thankful to you.

 80. Fantastic website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

  Here is my blog – skilled drug

 81. Hello there, just changed into alert to your blog via Google,
  and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate when you proceed this in future. Lots of other folks shall be
  benefited from your writing. Cheers!

  Visit my site :: easy diet

 82. Hello there, I found your site by means of Google whilst looking
  for a similar topic, your web site came up, it seems to be good.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply was
  aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I am gonna be careful for brussels. I’ll appreciate when you
  continue this in future. Numerous other people shall be benefited from your writing.

  Cheers!

  Review my homepage :: healthy eating tips

 83. Nice blog here! Additionally your site rather a lot up very fast!
  What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink
  on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  Take a look at my webpage: keto diet

 84. Hello there I am so happy I found your webpage, I really
  found you by error, while I was looking on Google for something else, Regardless I am here now and would just like
  to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the moment but I
  have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.

 85. Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to
  say that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I am hoping you write once more soon!

  my web site :: drug use

 86. hey there and thank you for your information – I’ve
  certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site,
  as I experienced to reload the website eating healthy on a budget lot
  of times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and can damage your
  high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out
  for a lot more of your respective exciting content.

  Ensure that you update this again soon..

 87. I do not know if it’s just me or if everybody else encountering problems with your website.
  It appears like some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let
  me know if this is happening to them as well?
  This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Appreciate it

  Feel free to visit my website – sciatic nerve pain treatment

 88. Hi! I just would like to give you a big thumbs up for the great info you have got right here on this post.
  I will be coming back to your blog for more soon.

 89. You can certainly see your expertise within the article you write.
  The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
  Always follow your heart.

 90. Right here is the perfect blog for everyone who wishes to understand this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that
  I really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for years.
  Excellent stuff, just great!

  my web site – seeds require long – www.fles.hlc.edu.tw,

 91. I’m just writing to make you know of the outstanding experience my wife’s
  daughter went through going through your webblog.

  She even learned a wide variety of things,
  which included what it is like to have an incredible helping style to let folks without problems fully grasp
  some grueling things. You undoubtedly exceeded our expectations.
  Many thanks for coming up with the invaluable, trustworthy, explanatory not to mention fun thoughts
  on the topic to Evelyn.

  Here is my web-site: grow weed

 92. It’s not my first time to pay a quick visit this web site, i am visiting this website dailly and obtain pleasant facts from here
  everyday.

  Review my blog post :: Sven

 93. Howdy! I simply want to offer you a big thumbs up for the
  excellent information you have right here on this post.
  I’ll be returning to your site for more soon.

  My web-site :: Lavada

 94. When someone writes an post he/she retains the idea of
  a user in his/her mind that how a user can be aware of it. Therefore
  that’s why this piece of writing is great.

  Thanks!

  Feel free to visit my web-site: sex advice

 95. Excellent blog right here! Also your web site loads up
  very fast! What web host are you using? Can I am getting your associate
  hyperlink on your host? I want my site loaded up as fast
  as yours lol

  Look into my website … Trisha

 96. May I simply say what a comfort to find somebody who truly knows what they’re talking about over the internet.

  You actually understand how to bring a problem to light and make it important.
  More people must check this out and understand this side
  of the story. I was surprised that you’re not more popular because you definitely have the gift.

  Here is my web site: cannabis doctors

 97. I got this web page from my pal who informed me about this
  web site and now this time I am browsing this web page
  and reading very informative articles or reviews at this time.

 98. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and
  would like to know where u got this from. kudos

 99. Thank you so much for giving everyone an exceptionally marvellous chance to read articles
  and blog posts from this website. It really is so terrific plus full of a lot of fun for me personally and my office co-workers
  to search your blog at the very least thrice in a week to learn the newest stuff you have got.
  Not to mention, I’m actually fulfilled concerning the good guidelines you serve.
  Some two points in this article are truly the most efficient I have had.

  Have a look at my web-site: cactus gondoni hoodia
  (www.fotosombra.com.br)

 100. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to
  have you share some stories/information. I know my visitors
  would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 101. What i don’t realize is in fact how you are not actually much more smartly-favored than you might
  be now. You’re so intelligent. You know therefore considerably on the
  subject of this matter, made me personally imagine it from a lot of
  numerous angles. Its like men and women aren’t involved unless it
  is one thing to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs nice.

  All the time take care of it up!

  Also visit my blog post; healthy weight loss

 102. Great items from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you are just too excellent.
  I really like what you’ve received right here,
  really like what you’re stating and the best way during which you are saying
  it. You make it entertaining and you continue to care for to keep it sensible.
  I can not wait to learn much more from you. This is actually a terrific web site.

  My page: skilled drug

 103. hello there and thank you for your info ? I’ve certainly picked up something new from right here.

  I did however expertise several technical points using
  this web site, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
  I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your
  high quality score if ads and marketing with
  Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for
  much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

  Feel free to visit my homepage :: diet pill

 104. Hello very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds
  also? I’m satisfied to find a lot of helpful info here
  in the put up, we’d like develop more techniques on this regard,
  thank you for sharing. . . . . .

  My blog post … acne skin

 105. Unquestionably imagine that which you said. Your
  favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to take into
  accout of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as people consider worries
  that they plainly don’t realize about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined
  out the whole thing without having side-effects
  , other people can take a signal. Will likely be again to get
  more. Thank you!

  my web-site … good healthy eating (www.mhes.tyc.edu.tw/userinfo.php?uid=4180664)

 106. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it
  for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where
  u got this from. thank you

  My page seeds starts – 163.30.42.16

 107. It is appropriate time to make some plans for
  the future and it is time to be happy. I’ve read
  this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

  Check out my homepage; health concerns sex

 108. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or
  outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my
  authorization. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

  Feel free to surf to my homepage – natural treatment for eczema

 109. Admiring the time and effort you put into your site and detailed information you present.
  It’s great to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful
  read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to
  my Google account.

 110. Howdy, i read your blog occasionally and i
  own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam
  responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support
  is very much appreciated.

  My homepage: drug addiction

 111. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably
  come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case
  you shield this increase.

  Also visit my blog poor eating habits

 112. Great blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid
  option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any suggestions? Kudos!

  Here is my homepage; natural skin care tips, www.hltkd.tw,

 113. Definitely consider that which you stated. Your favorite
  justification seemed to be on the internet the easiest thing to have
  in mind of. I say to you, I certainly get
  irked whilst people consider worries that they just do not recognise about.
  You managed to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the entire
  thing without having side-effects , folks can take a signal.

  Will probably be again to get more. Thank you!

  Also visit my web page: point sleep plan

 114. Hi, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, could test this?
  IE nonetheless is the marketplace leader and a large
  component to other people will pass over your fantastic
  writing because of this problem.

  Have a look at my web page; eczema on feet

 115. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just
  preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post.
  I am very glad to see such great info being shared freely out
  there.

  Visit my web site … skin care tip

 116. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit
  the nail on the head. The problem is an issue that too few folks
  are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this during my search for something regarding this.

  Look into my page – bbs.yunweishidai.com

 117. Hi! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Thanks!

  Also visit my webpage; skilled drug

 118. I together with my friends came going through the great strategies on the website and before long I got a horrible feeling I
  never expressed respect to the website owner for those secrets.
  The men became totally passionate to study all of them and have undoubtedly been having fun with them.
  Thanks for truly being simply thoughtful and also for making
  a decision on this sort of magnificent subject matter millions of individuals are really eager to be informed on. My honest apologies
  for not expressing gratitude to you sooner.

  Here is my blog post build muscle fast

 119. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off
  the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The design look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

  Feel free to surf to my homepage; hemp benefits

 120. To follow up on the up-date of this theme on your
  web-site and wish to let you know simply how much I appreciated the time you
  took to generate this valuable post. Inside the post, you spoke on how
  to truly handle this issue with all ease. It would be my own pleasure to get some
  more concepts from your web page and come up to offer others what I
  discovered from you. I appreciate your usual great effort.

  Feel free to visit my website 192.190.225.244

 121. Thanks so much for providing individuals with an extremely terrific opportunity to discover important secrets from
  this blog. It’s always very lovely and also full of a lot of fun for me personally and
  my office acquaintances to search your blog a minimum of 3 times in one week to read through the new tips you will have.
  Not to mention, I am also certainly satisfied for
  the wonderful concepts you serve. Selected 3 areas in this article are
  in reality the best I have had.

  Take a look at my website :: hemp benefits

 122. You’re so cool! I do not suppose I have read through anything like
  this before. So good to find someone with some original
  thoughts on this issue. Really.. many thanks
  for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

  Feel free to surf to my web-site :: organic skin care

 123. Purely to follow up on the up-date of this matter on your web page and
  would want to let you know simply how much I prized the time you took to
  generate this beneficial post. In the post, you spoke regarding how to really handle this thing with all convenience.
  It would be my personal pleasure to collect some more tips from your
  website and come as much as offer others what I discovered
  from you. Thank you for your usual wonderful effort.

  Feel free to surf to my page best natural skin

 124. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am having difficulties with your RSS.
  I don?t understand the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anybody getting the same RSS problems? Anybody who
  knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

  Here is my blog post – hatched seeds require

 125. hey there and thank you for your information ?
  I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this web site, since I
  experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will
  sometimes affect your placement in google and could damage your quality score
  if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding
  this RSS to my e-mail and can look out for much more
  of your respective exciting content. Ensure that you update this
  again soon.

  Also visit my blog – 39.98.110.214

 126. I still can’t quite think that I could end up being one of those reading the important ideas found on your
  web site. My family and I are truly thankful for
  the generosity and for providing me the chance to pursue my personal chosen career path.
  Many thanks for the important information I
  managed to get from your web site.

  Feel free to visit my web page – skin care product

 127. wonderful publish, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t realize this.

  You should proceed your writing. I am confident, you
  have a huge readers’ base already!

  Here is my web page: try lucid

 128. I’m excited to discover this great site. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!!
  I definitely enjoyed every little bit of it and I have you saved as a favorite to see
  new things on your web site.

  My site; low fat

 129. I?m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that?s both educative and
  engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the
  head. The problem is something that too few folks are speaking intelligently
  about. I’m very happy that I found this in my hunt for
  something concerning this.

  my webpage: www.aniene.net

 130. You are so awesome! I do not believe I’ve read through something like that before.
  So great to find someone with a few unique thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that is
  needed on the internet, someone with a little originality!

  Look at my page www.hjzzj.com

 131. If some one desires expert view on the topic of blogging afterward i
  suggest him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up the fastidious job.

  Check out my website :: Dianna

 132. I’m curious to find out what blog system you’re working with?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest website and I would like to find something more secure.
  Do you have any solutions?

  Here is my blog; tanglewood.sh

 133. Hi there, I discovered your site by means of Google while looking for
  a comparable matter, your website got here
  up, it appears to be like great. I have bookmarked it in my
  google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello
  there, simply turned into aware of your blog through Google, and found that
  it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you happen to proceed this in future.
  A lot of folks will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Feel free to surf to my web blog … aging facial skin

 134. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and
  not the random misinformation that’s at the other blogs.

  Appreciate your sharing this greatest doc.

  Visit my homepage :: plane kids

 135. Thank you for the sensible critique. Me and my
  neighbor were just preparing to do some research on this.

  We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post.
  I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

  Here is my site … men skin

 136. I feel this is among the so much important info for me.
  And i’m satisfied studying your article. But want to statement on few general issues,
  The web site taste is perfect, the articles is in point of fact nice :
  D. Excellent job, cheers

  Here is my webpage … yeast infection

 137. I just now wanted to thank you one more time for your amazing web site you have created here.
  It really is full of useful tips for those who are actually interested in this specific subject, particularly this very post.
  Your all actually sweet along with thoughtful of others in addition to the fact that reading your site posts is a great
  delight in my experience. And exactly what a generous present!

  Mary and I are going to have enjoyment making use of your points in what we should do in the future.
  Our collection of ideas is a kilometer long and tips will certainly be put
  to very good use.

  Also visit my web-site www.hltkd.tw

 138. Wonderful items from you, man. I’ve consider your
  stuff previous to and you are simply extremely excellent.
  I really like what you’ve bought here, certainly like what you are stating and the way in which you assert
  it. You make it entertaining and you continue to care for to
  keep it wise. I can not wait to learn much more from you.
  This is actually a wonderful website.

  Here is my homepage – www.leyi.la

 139. I am only commenting to make you understand of the useful experience my friend’s girl experienced browsing your web site.
  She came to find too many details, with the inclusion of what it’s like to have an incredible giving heart to get men and women without difficulty gain knowledge of specific grueling subject
  matter. You really did more than visitors’
  desires. Thanks for distributing the necessary, healthy,
  educational and also fun tips on that topic to Ethel.

  My website … lovemaking ideas

 140. Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew
  of any message boards that cover the same topics
  talked about here? I’d really love to be a part of group where
  I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

  Feel free to visit my web-site … growing cannabis

 141. Wonderful paintings! That is the kind of information that are supposed to
  be shared across the net. Shame on the search engines for not positioning this put up higher!
  Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

  Review my web blog :: everyday sex

 142. I would like to consider the opportunity of thanking you for the professional guidance
  I have constantly enjoyed visiting your site.

  We are looking forward to the particular commencement of my university research and the complete prep would never have been complete without consulting your web site.
  If I could be of any assistance to others, I’d
  personally be thankful to help via what I have discovered from here.

  Also visit my blog post: 79.96.178.225

 143. I’m really impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify
  it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to
  see a nice blog like this one today.

  Review my web blog; Marta

 144. I seldom comment, however i did a few searching and wound up here Dīķis, kurā nav caurteces – aizaug – BRĪVĪBAS PLATFORMA.
  And I do have a couple of questions for you if it’s allright.
  Could it be just me or does it seem like a few of these remarks look like coming from
  brain dead folks? 😛 And, if you are posting at other online social sites, I would like to keep up with everything new
  you have to post. Would you make a list of all of your shared pages
  like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Stop by my webpage :: long term treatment

 145. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added
  I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks!

 146. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

  Appreciate it!

  Here is my website drug crime

 147. Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you
  offer. It’s good to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Here is my homepage: paleo diet tips

 148. I as well as my buddies were actually reviewing the excellent advice located on your site while unexpectedly I
  had a terrible suspicion I never thanked the blog owner for those techniques.
  The men became certainly thrilled to study all of
  them and now have in actuality been taking pleasure in those things.
  Many thanks for really being so thoughtful and
  for considering this form of excellent subjects millions of individuals are really wanting to be aware of.
  My very own honest regret for not saying thanks to earlier.

  Here is my homepage – Felisha

 149. Exceptional post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit
  more. Cheers!

 150. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little
  homework on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your site.

  My site … 23.95.102.216

 151. I rarely leave a response, however after
  looking at some of the responses on this page Dīķis, kurā nav caurteces – aizaug –
  BRĪVĪBAS PLATFORMA. I actually do have some questions for you if it’s okay.
  Is it simply me or do a few of the remarks look as if they are coming from brain dead visitors?
  😛 And, if you are writing at other online sites, I would like to follow you.
  Would you make a list of all of your shared pages like your
  Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  my website – healthy food

 152. Hi, its fastidious article on the topic of media print, we all understand media is
  a wonderful source of information.

  My blog :: talk dirty [Ada]

 153. I actually still can’t quite think that I could be one of those reading through the important ideas
  found on this blog. My family and I are really thankful for your generosity and for offering me
  the advantage to pursue my chosen career path. Appreciate your sharing the important information I
  got from your website.

  Stop by my web page – www.aniene.net

 154. Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Extremely helpful information specifically the remaining phase 🙂 I
  handle such information much. I was seeking this
  certain information for a very lengthy time. Thank you and
  good luck.

  Here is my webpage :: vaginal orgasms

 155. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
  The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent idea.

  My web site; cannabis doctors

 156. hi!,I like your writing very a lot! proportion we be in contact
  extra approximately your article on AOL? I need a specialist on this house to solve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look forward to look you.

  Also visit my web page; 23.95.102.216

 157. I?m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that?s both educative and interesting, and
  let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The issue is something not enough folks are speaking intelligently
  about. I am very happy I came across this during my search for something concerning this.

  my web blog; forum.m2clasic.ro

 158. Thank you a bunch for sharing this with all folks
  you actually know what you are speaking about!
  Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website =).

  We will have a hyperlink alternate contract among us!

  Here is my blog; eating healthy

 159. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos ready incase to your weblog when you could be giving us something informative to
  read?

 160. I was honored to get a call from my friend as soon as he uncovered the important suggestions shared on the site.
  Looking at your blog publication is a real wonderful experience.
  Thanks again for thinking of readers just like
  me, and I would like for you the best of achievements
  for a professional in this field.

  Visit my web page: fat burning kitchen