Dīķis, kurā nav caurteces – aizaug

(Priekšlikumi Tautas apspriešanai)

Aiztecējis jau samērā ilgs laiks, kopš iesniedzu Latvijas Valsts Prezidentam priekšlikumus, kuri skar Latvijas kā valsts un Tautas tālāko stratēģisko attīstību – kādai būt Latvijai šodienā un nākotnē, un kā Tautai šeit, Latvijā, dzīvot. Priekšlikumus 2019.gada 4.novembrī nodevu tieši rokās pašam prezidentam, bet diemžēl ne uz vienu manu Priekšlikumu neesmu saņēmis atbildi – pilnīga ignorance. Man bija pamatota cerība, ka prezidents varētu uzsākt to atklātu apspriešanu. Bez diskusijas jau nav arī attīstības. Katrs dīķis, kurā nav caurteces – aizaug, tā ir arī ar Garīgo Pasauli. Šodienas Administrācija Latvijā ir uzmaukusi melnu maisu Satversmei un pilnīgi to ignorē. Tā ievieš Latvijā sociālfašistisku Režīmu, likumus groza kā savu brokastu ēdienkarti un gulēt iet ar švakcinētu izbāzeni.

Dotie Priekšlikumi ir izstrādāti jau pirms Pandēmijas karalaika, bet jau tad man bija priekšlikums par sekojošu Aizliegumu, kurš ierakstāms Satversmē: Aizliegums Nr.9. „Vakcīnu un Vakcinēšanās propaganda un vardarbīgā vakcinēšanās ir aizliegta, tā ir brīvprātīga lieta. Nākamās paaudzes Sintētisko vakcīnu pielietojums Latvijā ir aizliegts.”  Tālāk tekstā lasāmos Pirmos un Otros Priekšlikumus esmu apvienojis vienā tekstā. Nākošos Priekšlikumus neiesniedzu, jo gaidīju atbildi uz šiem pirmajiem, bet laiks iet, un turpināšu publicēt arī nākošos priekšlikumus. Dotie Priekšlikumi ir izstrādāti pirms vairākiem gadiem, bet, pārlasot tos, secināju, ka tie visi ir vēl spēkā, jo neviens nav līdz šim apspriests.  Drīzumā izsūtīšu nākošos – šī gada Priekšlikumus… 

Es esmu viens no šīs valsts dibinātājiem un man nav vienalga, kas manā Dzimtenē notiek.

Dr. Valdis Šteins

Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam

AP deputāta Valda Šteina Priekšlikumi Nr. 1. un Nr. 2 (apvienoti vienotā tekstā, abi iesniegti 2019.g. 4.novembrī)

Prezidenta kungs, ņemot vērā Satversmes dotās tiesības (65. Likumprojektus var iesniegt Saeimai Valsts Prezidents…) esmu uzrakstījis pirmos un turpinu rakstīt jaunus priekšlikumus jūsu un visu brīvo cilvēku izvērtēšanai. Daļa no priekšlikumiem ir domāti kā stratēģiskas Gaismas stari – kādā virzienā Latvijas Tautai un tās valstij virzīties, daļa ir domāti visas Tautas apspriešanai, daļa ir domāti, kā iespējamie likumprojekti, daļa, ir vienkārši Aizliegumi, kurus Saeima var pieņemt ar savu lēmumu, ļoti vienkārši realizējami dzīvē. Visus priekšlikumus tātad esmu iedalījis trijās grupās: Vienošanās (konstitucionālie), Lēmumi, Aizliegumi, kurus var arī iekļaut Satversmē nākošajā Satversmes Sapulcē, kuru sasauks Tauta bez administrācijas līdzdalības un naudas.   

Konstitucionālās Vienošanās, kas skar Satversmes grozījumus, papildinājumus un jauno Sabiedrisko līgumu jeb jauno Satversmes redakciju.

Lēmumi, kas neprasa nekādas konstitucionālas izmaiņas, bet vienkārši ieviešami dzīvē, atceļot kādu anti-humānu, totalitāru, vardarbīgu, kosmopolītisku, prettautisku, pret Cilvēku suverenitāti vērstu likumu vai Noteikumus.

 Aizliegumi. Suverēni Cilvēki savstarpēji vienojas par savu dzīvesveidu, kurš atbilst latvju tautas tikumiem, paražām, tradīcijām, bet tajā pašā laikā vienojas par to, kas mūsu sabiedrībā, tautsaimniecībā, dabā ir vienkārši aizliegts. Latviešu dzīvesveids būtu jānosaka vienīgi Tikumiem, nevis Likumiem, bet diemžēl šodienas situācijā ir jāpieņem Aizliegumi, kuri, atveseļojoties sabiedrībai, atmirs paši par sevi.

Vienošanās jeb Derības Sabiedriskajam Līgumam (Tautai apspriežamie projekti)

Es uzskatu, ka Satversme ir Sabiedriskā Līguma būtiska, bet ne vienīgā, sastāvdaļa.

Priekšlikumi – Papildinājumiem un grozījumiem esošajā Satversmē

Pirmā Vienošanās Satversmes lietā. Satversmes 1.pants šodienas redakcijā – „1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” To aizstāt ar tekstu – „Latvija ir brīvu, suverēnu Cilvēku pašnoteikta, patstāvīga, pašpietiekama, pašnodrošināta Brīvvalsts.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Dotais pants nosaka, ka Latvijā nav verdzības, nav darba tirgus, skolas neražo bērnus vietējam un starpvalstu darba tirgum, cilvēks nav kapitāls vai darba resurss.Šāds teksts principā atbilsts Satversmes preambulai.

Otrā Vienošanās Satversmes lietā. Satversmes 3. Pants „ Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šo tekstu izteikt jaunā redakcijā, veco papildinot ar reāli vēsturiski eksistējošo Zemju skaitu Latvijā. Ar šo pantu nosakot Latvijas iekšējās lielās administratīvās teritoriālās vienības, kurām ir sava pašpārvalde  – Zemju Tautas Sapulces. 3.panta teksts – „ Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda un iekšēji administratīvi teritoriāli iedalās sekojošās Zemēs: Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale, Sēlija un Rīgava.” Vietējam referendumam atstājot jautājumu par  obru Zemi Malēniju, kura šobrīd sadalīta starp Latgali, Vidzemi un Rossiju (Abrenes novads vēl aizvien okupēts).

Trešā Vienošanās Satversmes lietā. Valsts saglabāšanas nolūkos Politiskās partijas ir nepieciešams atdalīt no valsts, novadu un pilsētu pārvaldes.

Latvija ir brīvu cilvēku valsts, nav pieļaujama Tautas sašķelšana politiskās partijās ar politiskās varas līdzekļiem, un mūsu pirmais Satversmes pants nosaka,  ka jebkura varmācīgā ideoloģija traucē tautai pašorganizēties. Nepieciešams papildināt Satversmes 99. pantu: „99. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts” – pēc vārda Baznīca papildināt ar sekojošu tekstu:  „… un politiskās partijas ir atdalītas no valsts.” 

Ceturtā Vienošanās Satversmes lietā. Papildināt Satversmi ar pantu – „Latvija nav nodokļu valsts, katrs cilvēks pats no saviem ienākumiem apmaksā savus izdevumus un patiesi nepieciešamos tautas kopizdevumus.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

 Latvijā nav pieļaujama situācija, ka kāds vergo, lai apmaksātu cita izdevumus. Tauta nav arī Valsts vergs. Katrs pats apmaksā savus izdevumus, un veic nepieciešamos uzkrājumus iespējamiem izdevumiem nākotnē. Cilvēkiem,  kuri nespēj kādas invaliditātes,  vai kāda cita objektīvi redzama cēloņa dēļ, apmaksāt nepieciešamos izdevumus, tos atbilstoši Tikumības Kodeksam aprūpē atbilstošās Tautas kopas cilvēki, tā tas ir bijis gadu tūkstošiem. 

Piektā Vienošanās Satversmes Lietā. Atcelt Darba augļu vardarbīgu privatizāciju (svešvārdā –prihvatizāciju), kā arī atcelt Algu verdzību, ieviest Samaksu par Darbu.Satversmes sekojošais pants „107. Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu” ir jāpapildina.

 Doto pantu izmainīt izsvītrojot vārdus – „…kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu.” Šī norma ir absurda, jo valsts pēc dziļākās būtības nav darba devējs, tauta pati ir darba devējs, un absurdums ir tajā apstāklī, ka darbam samaksai nevar būt ne minimums, ne maksimums. Piemēram, jūs variet savākt no kartupeļa lauka vienu grozu ar kartupeļiem, bet jūs variet savākt simtiem kilogramu. Bet, protams, var maksāt par atrašanos uz kartupeļu lauka, bet tad arī būs daudzi citi samaksas kritēriji. Otrkārt, papildināt ar sekojošu tekstu: „ …tiesības saņemt veiktajam darbam un tā kvalitātei atbilstošu samaksu”.  Katram darbam būtiskākais ir tā kvalitāte, tā saistās arī ar profesionālo kvalitāti, to dod darba pieredze, tāpēc nevar būt vienlīdzīga samaksa. Vārds „atbilstošu” pilnībā nepārklājas ar jēdzienu „kvalitāte”, to var sociālistiski interpretēt.

Treškārt, papildināt pantu ar vārdiem – „ikvienam Cilvēkam pieder darba augļi, kurus pats radījis”.

Ceturtkārt, Satversmē nav definēts jēdziens „Darbinieks”, Satversmē ir minēti –Vēlētāji, Pilsoņi un Cilvēki, tāpēc vārdu Darbiniekam jāaizstāj ar vārdu – Cilvēkam.

Piektkārt, papildināt ar vārdiem: „… brīvdienām valsts noteiktajās svētku dienās…”. Cilvēki visi ir brīvi un līdztiesīgi, nevar būt situācija, ka vieniem ir svētki, bet citiem ir jāstrādā.

Mans priekšlikums pantam: „107. Ikvienam Cilvēkam ir tiesības saņemt, veiktajam darbam un tā kvalitātei, atbilstošu samaksu, ikvienam Cilvēkam pieder darba augļi, kurus pats radījis, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām, brīvdienām valsts noteiktajās svētku dienās un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.”

Sestā Vienošanās Satversmes lietā. Satversmi papildināt ar jaunu pantu par „Dieva tiesu”, „Tautas kopīpašumu” un „Pensionāru Kopīpašumu”. Tautai un tai skaitā pensionāriem, ir savs kopīpašums, kurš nav privatizējams un nav pārdodams ārvalstniekiem. Piemēram, Baltijas jūra ar visu liedagu un piekrasti, Rāznas ezers, Daugava, Dabas resursi gruntsūdeņi, gaiss, Saule un Saules starojums, Mēnes un tā atstarojums, lietus, mākoņi, krusa un rasa, Zvaignes, utt. To sauc par „Dieva tiesu” – Dievs to ir devis visai Tautai. Tautas kopīpašums ir arī vēsturiskie radītie dažādie saimnieciskie uzņēmumi, inženierceltnes, kā ostas, hidroelektrostacijas, dzelzceļa līnijas, cauruļvadi utt. Tautas kopīpašuma un „Dieva” doto resursu saimnieciskās izmantošanas rezultātā nestais labums arī ir tautas kopīpašums. Tā nestais ienākums sadalāms starp Cilvēkiem. Atsevišķi ir nodalāms šodienas pensionāru radītais kopīpašums, tā ir daļa no Tautas kopīpašuma. Pensionāru kopīpašuma saimnieciskās izmantošanas rezultātā iegūtais labums ir attiecīgi sadalāms starp pensionāriem. Dotajā pantā ir jāietver Tautas kopīpašuma Mantošanas tiesības, izdodot, katram Latvijas Cilvēkam savas Mantošanas zīmes.

Septītā Vienošanās satversmes lietā. Papildināt ar pantu  „Sociālie pabalsti ir sabiedrības labdarības forma”. Pabalsti nevar balstīties uz kāda cita cilvēka paverdzināšanu, lai tas vergotu cita Cilvēka uzturēšanai. Sociālie pabalstiem jābūt Tautas tikumības lietai, tā nevar balstīties varmācīgajos nodokļos.

Astotā Vienošanās Satversmes lietā. Papildināt ar jaunu pantu: „Bērnu verdzība jebkurā formā ir aizliegta. Izglītība ir katra Cilvēka pašnoteikšanās un pašorietācijas brīva izvēle.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

 Tas nozīmē – Likvidēt bērnu verdzību, bērnu tirdzniecību, atzīt bērnus par Cilvēkiem, nevis darba tirgus preci. Obligāta Izglītības sistēma ir valstisma sabiedriskās iekārtas noziedzīgs jaunievedums. Protams, automātiski likvidējama  Izglītības ministrija un tai pakļautās iestādes. Skola jālikvidē kā Iestāde un skolotājs nevar būt ierēdnis.Skolās bērni tiek zombēti kā fiziskās personas starpvalstu darba-vergu tirgum.Cilvēks no fiziskās personas atšķiras ar to, ka viņam ir gars, dvēsele un miesa. Fiziskai personai ir tikai miesa un maska, jo tulkojumā no latīņu valodas fizisks ir dabīgs, bet persona nozīmē maska. Šodienas skola bērnus audzē un audzina „Pavlova suņu”  refleksu līmenī, bet izglītības jaunai paradigmai ir jābalstās bērna pašierosmē, pašnoteiktībā, kulturālā pašorientācijā – atbilstoši savai patībai un Darmai. Līdz 11 gadu vecumam, godā jāliek Mājas un Ģimenes skolas, kuras būs kā garants, ka netiks salauzta bērna Brīvā griba un tiks attīstīta tēlainā domāšana. Skolās nedrīkst būt vairāk nekā 100 bērni un pieci bērni viena skolotāja audzināšanai un apmācībai, skolā nedrīkst būt vairāk nekā četras stundas skolas solā. Cilvēka izglītošanās process ilgst līdz 50 gadu vecumam, tikai tad viņš ir gatavs pilnvērtīgai brīva cilvēka dzīvei.

Devītā Vienošanās Satversmes lietā. Satvermi papildināt ar pantu: „Augļošana jebkurā formā valstī ir aizliegta”.

Desmitā Vienošanās Satversmes lietā:

„Visi Satversmes grozījumi un papildinājumi, kurus parakstījis Jānis Čakste un Roberts Ivanovs ir neleģitīmi, kopš parakstīšanas brīža.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Absurda ir situācija, ka sen Aizsaulē aizgājušie cilvēki paraksta Satversmes grozījumus. Tas ir gan netikumiski (latīniski – amorāli), gan neleģitīmi.

Vienpadsmitā Vienošanās Satversmes lietā

„Satversmi jeb Sabiedrisko Līgumu paraksta Suverēni Cilvēki”.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Satversme operē ar daudziem jēdzieniem, kuri pēc būtības ir ļoti atšķirīgi un pat viens otru izslēdzoši: Priekšstāvis (5.pants), Pilsonis (8.pants), Pilntiesīgs pilsonis (8.pants), Vēlētājs (7.pants, 65.pants), Loceklis (25., 26., 29. pants), Cilvēks (8. Nodaļa), Persona ( 27., 30., 38., 56.pants), Vadonis (42.pants), un Ikviens. 84.pants paredz „disciplinārkolēģiju”, tātad disciplinārkolēģus. Kas tie tādi, tādus Satversme neparedz? Nevar būt situācija, ka daļa no Satversmes ir domāta Pilsoņiem, kuri veido Pilsoņu kopumu, daļa Cilvēkiem, kuri veido Tautu. Satversmē nevar būt tāds jēdziens kā „Ikviens” vai „Persona”. 

Divpadsmitā Vienošanās Satversmes lietā

„Satversme ir augstākais Likums – Derība.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Neviens „zemāk” stāvošs Likums vai anotācija nedrīkst „pārregulēt”, iedot citu skaidrojumu kā noteikts Satversmē, t.i. – visi Satversmes panti, kuri ir pāradresēti uz kādu likumu, tajā noteiktām normām, ir atceļami kā anti-konstitucionāli. Piemēram, ja Satversmes 100.pants nosaka, ka cenzūra ir aizliegta, tad nevar  būt situācija,  ka kāds cits likums to reāli ievieš. Skaidrojumi un anotācijas  par pantu pielietošanu – visi ir anti-konstitucionāli un ir neleģitīmi. Nevar būt situācija, ka ar talmūdiska tipa skaidrojumu un komentāru tiek sakropļots Satversmes panta Gars un Būtība. Piemēram, ja Satversme nosaka mājokļa neaizskaramību, tad nevar būt Nekustāmā Īpašuma nodoklis uz mājokli.

Trīspadsmitā Vienošanās Satversmes lietā.

Priekšlikums – „Latvijā tiesu var spriest tikai Tiesa”

Esošajā redakcijā Satversme paredz iespēju, ka tiesāt var ārpus Tiesas, kas civilizētā Pasaulē nav iedomājams: „86. Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir likums, un tikai likumā paredzētā kārtībā. Kara tiesas darbojas uz sevišķa likuma pamata.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šobrīd partiju Saeima ir pieņēmusi  virkni likumus, uz kuriem balstoties daudzas institūcijas var tiesāt un sodīt Cilvēkus. Tie visi ir atceļami kā neleģitīmi. Piemēram, Valsts Ieņēmuma Dienests.

Lēmumu projekti (Likumprojekti) Tautas apspriešanai

Lēmumu projekti

Lēmums Nr. 1. (projekts)Izveidot jaunu starptautisku Tautu Sadraudzības institūciju. Mēs nevarēsim vieni izdzīvot, tāpēc mums ir vajadzīgi sabiedrotie. Mūsu sabiedrotie ir mūsu likteņtautas no sociālistiskās dzeloņdrāšu nometnes. Mums jāizveido Centrāleiropas (t.sk. Balkānu valstu un Austrijas) Tautu Sadraudzība, protams, apvienojoties ar Višegradas valstu (Ungārijas, Čehijas, Polijas, Slovākijas) tautiskajiem un bruņotiem spēkiem.

Lēmums Nr. 2. (projekts) Projekta nosaukums „Sociālā parazītisma likvidācija Latvijā”.

 Lēmums izstrādāt Metodoloģiju sociālā parazītisma likvidēšanā. Latvijā ir 283 000 sociālo parazītu – lumpen-ierēdņu jeb birokrātu Ar vienu „pogas spiedienu” Saeima, var likvidēt lumpen-ierēdniecību kā „sociālu sugu” un var likvidēt atjaunoto nomenklatūras lumpen-ierēdņu padomju varu. Jāatceļ Likums par ierēdniecību un Valsts pārvaldi. Jālikvidē šāda sociālo parazītu kārta. Ja 283 000 (šajā skaitā neietilpst valsts policijas darbinieki – 8167, skolotāji – 23 000, ugunsdzēsēji – daži tūkstoši) sāks strādāt patiesu – sev, savai ģimenei un sabiedrībai nepieciešamu darbu, tad arī Latvija pārvērtīsies par bagātu  zemi.  Pieļaujamais ierēdņu skaits ir – kad viens ierēdnis apkalpo no 1500 līdz 2500 iedzīvotājus (1:1500-2500).

Lēmums Nr.3. (projekts) Latvijā Kases aparātu lietošana tirdzniecības un citās vietās ir brīvprātīga.

Lēmums Nr.4. (projekts) Ielas un laukumi pilsētās un citās apdzīvotās vietās ir tautas kopīpašums un par transporta līdzekļa stāvēšanu vai braukšanu par tiem nav nevienam jāmaksā, maksu var pieprasīt tikai par stāvvietām privātā zemē. Kopīpašuma ceļus, ielas un laukumus nedrīkst izmantot ienākuma un peļņas gūšanai.

Piektais Lēmuma projekts – „Par Valsts Ieņēmumu Dienesta darbības izbeigšanu un atgriešanos pie LR Augstākās Padomes un 5.Saeimas sākuma perioda valsts ienākumu administrēšanas metodoloģijas un institūcijām. Par Cilvēkiem atņemto līdzekļu kompensāciju.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Atcerēsimies, ka LR AP darbības laikā tāds VID nepastāvēja. Sindikātam (politmafijai) sagrābjot varu valstī, izveidoja paramilitāru dienestu – „Jauno Čeku”, turpmāk tekstā –  JČ, kuru nosauca par VID.

 „Jaunās Čekas” uzdevums bija  – gādāt naudu Sindikātam jebkurā veidā ( anti-konstitucionālā, likumīgā un nelikumīgā). Dienestam, kā jau jebkura tipa „čekai” valdība iedeva visplašākās pilnvaras: izsekot, novērot, aizturēt, veikt kratīšanas, safabricēt lietas, varmācīgi  piespiest „pašdeklarēties” un, protams, sodīt bez jebkādas tiesas. VID izstrādāto un valdības akceptēto Sodu veids ir ļoti plašs:

Pirmkārt, tie ir mentālie sodi, kuri izpaužas cilvēku garīgā vajāšanā, pazemošanā, baiļu un stresa iedzīšanā,  ņirgāšanās par cilvēka pašcieņu. Otrkārt, VID ar savu anti-humāno darbību, var iedragāt cilvēku fizisko veselību līdz pat novešanai Aizsaulē,

Treškārt, sodīt finansiāli un veikt jebkura īpašuma konfiskāciju – bloķēt kontus bankās, atņemt naudas līdzekļus, konfiscēt kustamo un nekustamo mantu, atņemt mājdzīvniekus.

Ceturtkārt – Sociālais genocīds. JČ ar savu darbību iedragā ģimeņu dzīvi, un pat daudzu ģimeņu pastāvēšanu, tā iedargā ne tikai ģimeņu labklājību, bet arī ģimenes kā sociālas institūcijas pastāvēšanu.

Tā kā JČ nav savas koncentrācijas nometnes, tad tā ar savu mentālo un fizisko varmācīgo darbību piespiež simtiem tūkstošiem cilvēku, veselām ģimenēm, pat ar suņiem un kaķiem, deportēties uz ārzemēm.

Izveidojot JČ, simtiem tūkstoši latviešu ir izdzīti no Latvijas. Desmitiem tūkstoši slēgti uzņēmumi. Tautā VID iesauca  par „Jauno Čeku” , jo tā savā nežēlībā pārspēj veco komunistu  Čeku. VID ir klasisks Bezkompromisa Beztiesiskuma paraugs Latvijā, Eiropā un Pasaulē. VID darbība Latvijā jāatzīst kā ant-konstitucionāla un kā totalitārisma izpausme. SAB Totalitārisma dokumentēšanas centram jādod uzdevums uzsākt apzināt un dokumentēt VID nodarīto postu, sastādīt figurantu kartotēku. Sastādīt atsevišķu kartotēku par tām personām, kuras propagandē augstāk minēto VID un tā darbību.    

Sestā Lēmuma projekts – „Likvidēt bezkompromisa beztiesiskuma iemiesojumu – anti-konstitucionālās Administratīvās komisijas”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

 Novados un Pilsētās. Pilsētu un Novadu Domes ar demokrātiski-diktatoriskā vairākuma metodi ir izveidojušas čekistiskas Administratīvās Komisijas (parasti 3 „čekisti”), kuras bez jebkādām tiesībām spriež tiesu un piespriež naudas sodus. Tās ir Bezkompromisa tiesiskuma paraugi Latvijā, jo galvenais, kurš valda Latvijā, ir Bezkompromisa tiesiskums. Piemērs, Ikšķiles Domes Administratīvās Komisijas kucēna Nektarios Argenta Stelo Lieta un daudzu tamlīdzīgu kucēnu, suņu, kaķu lietas. Kucēnu zagšana ar „pašvaldību” policijas un  suņu ķērāju palīdzību,  un atgriešana saimniekiem par 45 eiro izpirkuma maksu. Ļoti izplatīts bizness, parasti iesaistīti ir suņu aizvilinātāji, kuri pēc tam saņem savu daļu (otkatu)  no suņu ķērājiem, bet „pašvaldības” policija pelna novadam un pilsētai naudu, jo sods par otrreizēju kucēna noķeršanu ir līdz 700 eiro. Daudziem desmitiem tūkstošiem  pensionāriem tā ir 10 mēnešu pensija! „Čekistiskās” Administratīvās komisijas var aizsūtīt pensionārus Aizsaulē, pat bez apšaušanas vai speciālas badināšanas – vienkārši atņemot iztikas līdzekļus ar soda naudām un konfiscējot mantu un ekspropriējot nekustamo īpašumu.  Otrs „pašvaldības bizness vistiešākā veidā ir – zāles garuma mērīšana, trešais – izgāzto atkritumu meklēšana un zemturu sodīšana par svešajiem atkritumiem, utt.   

Septītā Lēmuma projekts – „Par pašvaldības policijas likvidēšanu”.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Daudzu, bet ne visu, novadu un pilsētu domes deputāti ir izveidojuši un no iedzīvotāju nodokļiem apmaksā savas para-militārās struktūras, kuras nosaukuši par „Pašvaldību policiju”. Ar patiesu policiju tām ir ļoti attālināts sakars. Tās nodrošina novada vai pilsētas OPG – Organizēto Politisko Grupējumu, aizsardzību, un dažkārt kā vardarbīgu ieroci pret politiskajiem oponentiem.  Parastais darba režīms tām ir mērīt zāles garumu zemturu īpašumos, ķert kucēnus un suņus, kuri staigā ap savu sētu, „skaitīt” nokritušās lapas no kokiem, uzmanīt sniega segas biezumu uz ietvēm, un tml. lietas. Dažās skolās skolotāji un skolas direktors algo šos pašvaldības policistus, lai viņu vietā uztur kārtību skolā – skolu pārvēršot par militāru nometni. Senāk skolas dežurants rīkoja satiksmi pie skolas, tagad to dara vismaz divu policistu ekipāža. Par iedzīvotāju drošību viņi nerūpējas, un tas nav viņu uzdevums, viņu patiesais uzdevums ir apsargāt OPG (Organizēto Politisko Grupējumu) locekļus  un aiz viņiem stāvošos Patiesā Labuma Guvējus, bet iedzīvotājus turēt baiļu un vajāšanas atmosfērā, izrakstīt visidiotiskākos un stulbākos protokolus, aiz kuriem seko naudas sodi iedzīvotājiem.  Pēc būtības tas ir likumīgais rekets un vajātas sabiedrības veidošana.   Mājsaimnieki savai aizsardzībai izvēlas dažādas privātās apsardzes firmas, vai iegādājas suņus. Pēdējos tagad cenšas atņemt.

Astotā Lēmuma projekts –  „Par Privāto koku konfiskācijas atcelšanu”.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Koku ciršana privātā mežā vai pagalmā, kamēr koks ir 11,9999 cm diametrā, ir atļauta  – tas pieder zemes īpašniekam, bet, kad tas sasniedz 12 cm, tas tiek konfiscēts. Tas automātiski tiek jums konfiscēts. Ja jūs vēlaties to nocirst, jums  valstskorporācijai(„Valstij”) jāprasa atļauja to nocirst un jāsamaksā par to nauda, turklāt absurdo Maksājumu apmērs ir pilnīgi safabricēts.

Devītā Lēmuma projekts. Izveidot Darba Grupu, kura apzinātu šodienas Sinarhistu nodarītā ļaunuma apmērus, zaudētās cilvēku dzīvības, izpostītās sētas, slēgtos uzņēmumus, izzagtos Dabas resursus, utt.

Desmitā lēmuma projekts – Grāmatvedība uzņēmumiem Latvijā ir brīvprātīga lieta, katrs uzņēmējs ir pats atbildīgs par sava uzņēmuma grāmatvedību. Suverēna Cilvēka uzņēmumam nevienam uz Pasaules nav jāatskaitās par savu darbību, ienākumiem un uzdevumiem.

Vienpadsmitā Lēmuma projekts.  „Par spēkā esošo divkārtējo Tiesas un Tiesnešu darba apmaksu.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Jānovērš Tiesu komercializācija un divkārtējā apmaksa. Tiesu nami ar visu administrāciju un Tiesneši tiek apmaksāti par nodokļu maksātāju naudu. Tas nozīmē – Tauta jau viņus ir apmaksājusi, līdz ar to nevar no Tautas otrreiz prasīt samaksāt tiesas izdevumus. Tas ir amorāli un krāpnieciski.

Divpadsmitā Lēmuma projekts – „Par administratīvo pakalpojumu otrreizējās samaksas likvidēšanu”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Nodokļu maksātāji ar saviem nodokļiem jau ir apmaksājuši visus administrācijas izdevumus un algas. Visiem administrācijas pakalpojumiem jābūt „bezmaksas”, jo tie ir jau apmaksāti.

Trīspadsmitā Lēmuma projekts. „Par Satversmes 99. panta neievērošanu par reliģisko celtņu uzturēšanas un remonta finansēšanu no iedzīvotāju nodokļu naudas.’   

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Partiju Saeima sagatavojusi pamatojumu par reliģisko celtņu (baznīcu, sinagogu)  finansēšanu, kaut gan baznīca ir atdalīta no valsts un katra konfesija ir pati atbildīga pa savām celtnēm. Ja tās netiek galā ar celtņu uzturēšanu, tad draudzēm, sinagogām jāizvēlas tādas celtnes, kuras paši var finansēt.  Vēsturiskās ēkas jānodod Tautas kopīpašumā.

Četrpadsmitā Lēmuma projekts.  „Pašdeklarēšanās par ienākumiem un izdevumiem ir brīvprātīga.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Ja kāds vēlas ziņot par saviem ienākumiem kādai valstskorporācijas iestādei, tā ir viņa brīva izvēle. Suverēnam Cilvēkam nav nevienam Pasaulē jāpaskaidro par savas naudas un mantas izcelsmi un tēriņiem.

Piecpadsmitā Lēmuma projekts.  „Sadzīves atkritumi ir prece par kuru atkritumu pārstrādājiem ir jāsamaksā atkritumu pārdevējam – cilvēkam” 

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

No atkritumiem ražo elektroenerģiju, siltumu ēkām, būvmateriālus, stiklu, augsnes humusu, metāla izstrādājumus. Nevar būt situācija, ka atkritumu „ražotājs”maksā atkritumu pārstrādātājam – jaunu prežu ražotājam. Ja no atkritumiem ražo elektroenerģiju, tad tā jāsaņem par pašizmaksas cenu (ja atkritumi nav jau nopirkti), tas pats attiecas uz siltumapgādi. Citām precēm brīvais tirgus noteiks cenu. Nevar būt situācija, ka atkritumi ir kāda bezmaksas iedzīvošanās  rūpals. Atkritumi var būt gan ienesīga eksportprece, gan importprece.

Sešpadsmitā Lēmuma projektsPar Sabiedrības kriminalizācijas pārtraukšanu un esošo kriminalizācijas likumu bezierunu un bezstrīdus atcelšanu.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šobrīd strauji turpinās sabiedrības kriminalizācija no partiju Saeimas un Ministru Kabineta puses. Visi cilvēki tiek apriori uzskatīti par noziedzniekiem, kuri ir jākontrolē, jāregulē un jāsoda. Tā ir visas sabiedrības nostatīšana kriminālās pozīcijās, kaut gan jāsoda būtu konkrētie likumpārkāpēji.

Septiņpadsmitā Lēmuma projekts – „Par Akcīzes nodokļa kā neleģitīma un reketa jeb laupītāju tipa nodokļa atcelšanu.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Protams, Tautas valstī nevar būt nodokļi kā tādi, bet pārejas periodā ir jāsāk samazināt nodokļu nastu, jārada lielāka pirktspēja un jāatattīsta tautsaimniecība, un viens no galvenajiem bremzējošiem elementiem ir Akcīzes nodoklis. Tā atcelšana ir Brīnumnūjiņa tautsaimniecības uzplaukumam.

Astoņpadsmitais Lēmuma projekts: „Par Suverēnā Cilvēka piespiedu darba kompensāciju.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Suverēnā Cilvēka piespiedu Darba laika vērtība, kurš viņam jāpatērē spaidu kārtā, nevis radošam darbam, bet atbildēm uz pieprasījumiem no kādas birokrātiskas institūcijas. Cilvēkam atnāk vēstule, maksājuma paziņojums, pieprasa rakstīt deklarāciju, jābrauc pēc kāda birokrāta vai valstistu institūcijas pieprasītas Izziņas – Cilvēkam jāpatērē savs dārgais laiks. Birokrāti kaut kādā veidā liek tieši vai netieši patērēt Suvērēnā Cilvēka laiku, kuru viņš pēc sava laba prāta nebūtu tērējis. Suverēnam Cilvēkam ir jāpieprasa Kompensācija un citi maksājumi.

Pirmais pieprasāmais Maksājums – samaksa par zaudēto Radošo un Brīvo laiku.

Otrais pieprasāmais maksājums: Par katru nenomaksātu diennakti ir jāaprēķina soda sankcija, pēc analoga kā to dara Valstskorporācija.

Trešais pieprasāmais maksājums: Kavējuma nauda. Tā būtu 0,5% no kopējās summas. (Soda sankcija nav tas pats, kas kavējuma nauda). 

Principā katrs pats pēc savas Brīvās Gribas nosaka Sankcijas un Kavējuma naudas apmērus.

Ceturtais pieprasāmais maksājums: Pavisam cits aprēķins ir par Tikumisko (latīniski – morālo) pazemošanu. To, protams, ir grūti izvērtēt, bet tas ir jādara – morālais kaitējums ir jāapmaksā (tādu piesprieš arī Tiesa).  

Piektais pieprasāmais maksājums: Suverēnam Cilvēkam ir jāpieprasa no kaitētāja  – Maksājums par Kaitējumu Cilvēka fiziskai  Veselībai (stresa radīšana, nervu sabrukums, trauksme, sirdsdarbības traucējumi un c. kaitējumi). 

Aizliegumi

Aizliegumi (projekti)

Aizliegums Nr.1. Latvija nav eksperimentālais poligons militārā un civilā 5G izveidošanai.  LPTS uzsāk visas tautas apspriešanu par steidzamu 5G tīkla projektēšanas un būvniecības aizliegumu Latvijas teritorijā. 

Aizliegums Nr.2. Latvijas valsts teritorijā un Latvijas teritoriālos ūdeņos aizliegts organizēt un izvest militāras mācības ārpus militāriem poligoniem. Militārajos  poligonos aizliegts radīt skaļu troksni, šaut un spridzināt sestdienās, svētdienā un svētku dienās. Militāristiem pārvietoties ārpus bāzēm atļauts tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos pārvietojoties pa Latviju. Militāriem helikopteriem aizliegts zemu lidot virs dzīvojamām mājām.

Aizliegums Nr.3. Transporta līdzekļu obligātā tehniskā apskate ir specifisks nodokļu iekasēšanas veids un Brīvvalstī tāda ir aizliegta.

Aizliegums Nr.4. Brīvvalstī ir aizliegta jebkura veida Obligātā apdrošināšana, katrs pats Cilvēks Civiltiesiski ir atbildīgs par savu darbību un tās rezultātiem.

Aizliegums Nr. 5. “Politisko partiju karteļu, t.sk. Partiju Koalīciju veidošana Latvijā ir aizliegta.” Politiskie karteļi, kā to pierāda nesenā pagātne, apdraud valsts drošību. Koalīcijas Padome un dažādi partiju līgumi (Saeimā pārstāvētām partijām) ir anti-konstitucionāli.

Aizliegums Nr.6.  „Latvijā Ceļu policijai aizliegts lietot bez pazīšanās zīmēm automašīnas un stāvēt krūmos, aiz ēku stūriem, ceļmalas plakātiem, lai ar radariem kontrolētu autovadītājus. Ceļu policijai aizliegts bez iemesla apturēt automašīnas, lai pārbaudītu dokumentus vai vardarbīgi piespiestu Cilvēkam pūst alkometrā.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Ceļu policija lieto automašīnas bez pazīšanās zīmēm – t.s.  Netrafarētās automašīnas, kas ir sava veida likumiskotais valstistu bandītisms. Nepilna gada laikā sastādīti 49 000 protokolu. Tas nozīmē 49 000 pārbiedētu autovadītāju un plus vēl pasažieri. Jebkuram autovadītājam var likties, ka uzbrūk bandīti, nevis policija, kas var novest pie smagām katastrofālām sekām un cilvēku dzīvību zaudējumiem. Ceļu policisti vēl aizvien stāv paslēpušies ceļmalas krūmos, aiz māju stūriem, aiz ceļmalas plakātiem, kas liecina par policistu zemo tikumības līmeni. Ceļu policisti tiek izmantoti no Ministru Kabineta puses kā Budžeta līdzekļu papildinātāji, nevis Drošības uzturētāji uz ceļiem.

Aizliegums Nr.7. „Valsts policijai aizliegts lietot maskas, kādas tiek lietotas cilvēku aizturēšanas un arestēšanas gadījumos.„

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Tas ir anti-civilizēts, bandītisks paņēmiens, kuru pielietoja senāk tikai bandīti, lai kādu noslepkavotu. Civilizētā sabiedrībā tādas metodes nav pieļaujamas.

Aizliegums Nr.8.

Obligāti skatāmā TV reklāma t.s. Sabiedriskajā TV  un Bērnu izmantošana reklāmā Latvijā ir aizliegta.

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Obligātā reklāma ir garīga vardarbība un bērnu izmantošana komerciāliem nolūkiem ir netikumiska.

Aizliegums Nr.9. „Vakcīnu un Vakcinēšanās propaganda un vardarbīgā vakcinēšanās ir aizliegta, tā ir brīvprātīga lieta. Nākamās paaudzes Sintētisko vakcīnu pielietojums Latvijā ir aizliegts.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Šobrīd ir izstrādātas jaunās paaudzes vakcīnas, kuras aizstās, neatgriezeniski pārveidos cilvēka gēnus ar sintētiskiem gēniem.  Šobrīd jau daudzas vakcīnas satur dubulto devu, simptomu ārstēšanas un slepenās ietekmes – atkarības radīšanas daļas, kā katliņš ar diviem dibeniem. Jau šobrīd bērnu vakcinēšana nodara lielu postu bērnu veselībai, bet pirktie-servilanti mediķi un viņu propagandas aparāts veic vardarbīgu smadzeņu skalošanu, lai tikai vakcinētu bērnus un pieaugušos. Tas ir noziegums pret Cilvēci, tieši tāpat kā bioloģisko ieroču ražošana, pandēmiju izraisošo vīrusu ražošana slepenajos mikrobioloģiskajos institūtos.

Aizliegums Nr.10.  „Medicīnisko zāļu un uztura bagātinātāju reklāma Latvijā ir aizliegta.”

Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Reklāma nodara cilvēkiem gan fizisku, gan finansiālu postu. Cilvēki bezjēgā skrien pirkt dažādus medikamentus un tā saucamos uztura bagātinātājus, nodarot sev lielu postu, vai vienkārši bezjēdzīgi iztērējot savu sūri iegūto naudu. „Zāļu mafija”– zāļu ražotāju un tirgotāju kartelis ir izstrādājis fantastisku cilvēku apkrāpšanas konveijeru un masveidā bojā cilvēkiem veselību, vai arī reklamē zāles, kurām faktiski nav nekādas iedarbības. Zāļu lietošanu izlemj katrs Cilvēks pats, konsultējoties ar Dziednieku vai Alopātiskās medicīnas ārstu.

Sagatavošanā ir Priekšlikums Nr. 3.

Dr. Valdis Šteins

Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāts, viens no šodienas Latvijas valsts dibinātājiem

3.-4.novembrī 2019.gadā

t.me/brivibasplatforma/979

Ar Dr. Valdi Šteinu varat sazināties, kā arī uzdot Radio Merkura raidījumā "Gaismas Pils" jautājumus - radiomerkurs2021@gmail.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.